งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน เรื่อง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนอัน สมควร สมาชิก 1. น. ส. น้ำฝน ซุยกระเดื่อง เลขที่ 21 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน เรื่อง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนอัน สมควร สมาชิก 1. น. ส. น้ำฝน ซุยกระเดื่อง เลขที่ 21 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน เรื่อง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนอัน สมควร สมาชิก 1. น. ส. น้ำฝน ซุยกระเดื่อง เลขที่ 21 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

2 เสนอ อาจารย์ ชมัยพร โคตรโยธา

3 แนวคิด คือ ได้รู้สถิติการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรใน ปี พ. ศ.2009

4 ระยะเวลาในการทำงาน • ระยะเวลาในการทำงานประมาณ 10-20 วัน

5 วัตถุประสงค์ 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สุขภาพทางเพศ 2. มีความรู้ความเข้าใจปัจจัยเสี่ยง ของสังคมที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์ 3. วิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัย เสี่ยงทางสังคม 4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อป้องกัน ปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมทางเพศของ วัยรุ่น 5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

6 6. ตระหนักถึงผลเสียของการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรทั้งต่อตนเองและ ครอบครัว 7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมี เพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยได้ 8. สามารถนำแนวทางการป้องกันการมี เพศสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ 9. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน ปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมทางเพศใน โรงเรียน และชุมชน

7 หลักการและทฤษฎี 1. แผนภูมิของการตั้งครรภ์และคลอด บุตรของหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2540 – 2551 (http://www.m-society.go.th ) 2. ละของการตั้งครรภ์และคลอดบุตร ของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2540 - 2551 (http://www.m-society.go.th ) 3. อัตราแม่ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีที่ คลอดบุตรประจำปีงบประมาณ 2552 (http://www.saiyairakhospital. com )

8 วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีเสวนาระหว่างผู้ที่มีส่วน รับผิดชอบ ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนัก และหาแนวทางป้องกันและ แก้ไขปัญหาการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ที่ไม่ พร้อมในวัยรุ่น และ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังใน โรงเรียนและในชุมชน กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน ได้แก่ (1) ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา และ ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวันรุ่น (2) เพศศึกษา (3) ทักษะชีวิต (4) การวางแผนครอบครัว (5) การ ป้องกันโรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์ (6) การ ป้องกันตัวเองในภาวะคับขันและวิธีการปฏิเสธการมี เพศสัมพันธ์ (7) ความรู้ E-learning

9 กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมสร้าง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่าง พ่อ แม่ ลูก กิจกรรมที่ 4 การจัดกิจกรรมยอวาที ระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ในโรงเรียน เรื่อง “ เพศสัมพันธ์วัยรุ่นวุ่น อย่างไร ” และ “ การตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นวุ่น เพราะใคร ” กิจกรรมที่ 5 การจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง เครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ในโรงเรียน และ สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเพื่อนเพื่อ เป็นเครือข่ายในการให้คำปรึกษาและ ป้องกันปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน ควรและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น

10 กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนงบประมาณให้ เด็กที่ผ่านการอบรมไปดำเนินการขยาย ผลในโรงเรียน กิจกรรมที่ 7 จัดมหกรรมนำผลการ ดำเนินงานตั้งแต่กิจกรรมที่ 1 – 5 มา อภิปรายและ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วน ร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่ กิจกรรมที่ 8 การติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิด ความต่อเนื่อง

11 สรุป • การที่เด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆ มากมายดังกล่าว มาแล้ว ดังนั้นผู้ปกครองจึงต้องมีส่วนร่วม อย่างสำคัญในการอบรมสั่งสอนให้บุตร หลานได้ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ ควร การคบเพื่อนต่างเพศเป็นสิ่งที่ทำได้ แต่ ต้องเป็นไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวเพื่อจักได้ไม่เกิด ปัญหามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พฤติกรรมเหล่านี้ทุก ๆ ฝ่ายต้องทำให้ เกิดขึ้นในวัยรุ่นให้ได้ เพื่อช่วยลดปัญหา การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทยนั่นเอง

12 ร้อยละของการตั้งครรภ์และคลอดบุตร ของหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2540 - 2551

13 ร้อยละของการตั้งครรภ์และคลอดบุตรของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2540 - 2551

14 อัตราแม่ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีที่คลอด บุตรประจำปีงบประมาณ 2552

15 เอกสารอ้างอิง 1.(http://www.m-society.go.th) 2.(http://www.saiyairakhospital. com)


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน เรื่อง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนอัน สมควร สมาชิก 1. น. ส. น้ำฝน ซุยกระเดื่อง เลขที่ 21 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google