งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง การนำเสนอ ของ. การบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ชุมชน โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพใจหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ในชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง การนำเสนอ ของ. การบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ชุมชน โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพใจหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ในชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง การนำเสนอ ของ

2 การบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ชุมชน โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพใจหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ในชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี

3 หลักการและเหตุผล การเปลี่ยนแปลง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อาชีพ ความเครียด (Stress)

4 เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย ก็เช่นเดียวกัน ต้องเจอกับความเครียด เนื่องจากลักษณะ การปฏิบัติงานต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆและ บุคคลมากมาย ซึ่งทำให้เกิดความเครียดได้ จะส่งผลกระทบทั้งเรื่องครอบครัวและเรื่อง งาน ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญและเอาใจ ใส่เรื่องสุขภาพจิต หลักการและเหตุผล

5 1.เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ และแก้ปัญหา สุขภาพจิตของหน่วยกู้ชีพ – กู้ภัยและ ครอบครัว 2. เพื่อเป็นการสร้างเสริมและป้องกันปัญหา สุขภาพจิตของหน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย วัตถุประสงค์

6 -จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ -ประชุมชี้แจงโครงการให้กับคณะกรรมและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ดำเนินจัดอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย และครอบครัว -ประเมินผลผู้เข้าอบรมซ้ำหลังจากเสร็จการ อบรมแล้ว 2 สัปดาห์ วิธีดำเนินการ

7 -สร้างแกนนำทางด้านสุขภาพจิตใน ตำบลบ้านบึง -ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ที่มีภาวะเครียดที่อยู่ใน ระดับสูง -สรุปและประเมินผลโครงการ วิธีดำเนินการ ( ต่อ )

8 ร้อย ละ ผลการดำเนินงาน

9 ผลลัพธ์ หลังการอบรม เจ้าหน้าที่หน่วย กู้ชีพ-กู้ภัย จัดการ ความเครียด และอารมณ์ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ ประชาชนพึงพอใจ

10 -เจ้าหน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย สามารถจัดการกับ ความเครียดที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้มี สุขภาพจิตดี -ประชาชนได้รับบริการที่ดีทั้งทางร่างกาย และจิตใจและมีความพึงพอใจ -แกนนำทางด้านสุขภาพจิตสามารถให้การ แนะนำและช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ประโยชน์ที่ได้รับ

11 ภาพกิจกรรม

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง การนำเสนอ ของ. การบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ชุมชน โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพใจหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ในชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google