งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา. ข้อมูลพื้นฐาน ที่ตั้ง 129 หมู่ 8 ตำบลไทรงาม อำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 เป็นที่ธรณีสงฆ์ ข้อมูลพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา. ข้อมูลพื้นฐาน ที่ตั้ง 129 หมู่ 8 ตำบลไทรงาม อำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 เป็นที่ธรณีสงฆ์ ข้อมูลพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา

2 ข้อมูลพื้นฐาน ที่ตั้ง 129 หมู่ 8 ตำบลไทรงาม อำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 เป็นที่ธรณีสงฆ์ ข้อมูลพื้นฐาน

3 บุคลากรในโรงเรียน ปี การศึกษา 2547 จำนวนครู 7 คน ชาย 3 คน หญิง 4 คน จำนวนนักการภารโรง 1 คน จำนวนนักเรียน 90 คน ชาย 42 คน หญิง 48 คน

4 นักเรียน ขาดแคลน ชาย 13 คน หญิง 12 คน รวม 25 คน ได้รับความช่วยเหลือ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100

5 การปรับปรุงและ พัฒนาหลักสูตร การศึกษาขั้น พื้นฐาน บุคลากรทุกฝ่ายมี ส่วนร่วม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่นร่วมกัน กำหนด ใช้กับชีวิตจริง ผู้เรียนมี มาตรฐาน ตามความสนใจ ผู้เรียน พัฒนา 8 สาระ การเรียนรู้ สรุปการใช้และ รายงาน การ พัฒนาปรับปรุง ดำเนินการใช้และ พัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง ประชุมวางแผน การจัดทำ หลักสูตรฉบับ ปรับปรุง ปรับปรุงวิสัยทัศน์ / ภารกิจ / เป้าหมาย / คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ ผู้บริหารและ Stekholder ให้คำปรึกษา อบรมการนำหลักสูตรไป ใช้ สอดคล้องชุมชน ท้องถิ่น คณะกรรม การ บริหาร หลักสูตร โครงสร้าง เวลาเรียน

6 การปฏิรูปการ เรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร ให้เหมาะสมกับ ผู้เรียน จัดทำแหล่งการ เรียนรู้ ภายใน สถานศึกษา พัฒนา ผู้เรียน พัฒนาบุคลากร สอนตามแนว ปฏิรูปเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ คุณลักษณะ อันพึง ประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ พานักเรียนไปศึกษา แหล่งเรียนรู้นอก สถานศึกษา ศึกษาดูงาน ภายในประเ ทศ / ต่างประเทศ อบรม / สัมมนา ศึกษาด้วย ตนเอง มาตรฐา นการ ศึกษา ชาติ

7 การประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำโครงการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ / แก้ปัญหา จัดประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เที่ยงตรงตามสภาพจริง เพื่อปรับปรุงแก้ไข นิเทศเชิงรุก บุคลากรทุกฝ่ายร่วมพัฒนา คุณภาพตามแผนพัฒนา วงจรเดมิ่ง PDCA

8 14 มาตรฐาน 68 ตัว บ่งชี้ มาตรฐานด้านผู้บริหาร ระดับดี 4 พอใช้ 1 มาตรฐานด้านครู ระดับ พอใช้ 2 มาตรฐานด้านผู้เรียน ระดับดี 4 พอใช้ 3 สรุป ระดับ ดี 8 พอใช้ 6 ปรับปรุง - ผลประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.

9 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน เด็กขาดแคลนเด็กพิเศษ Casestudy - สังเกตุ - เยี่ยม บ้าน - ศึกษา ข้อมูล - สัมภาษณ์ - ส่งเสริม พัฒนา - สนทนา ศิษย์ลูก - ชมรม / ชุมนุม - Homeroo m กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยง - ป้องกัน ช่วยเหลือ - ค่ายวิธี พุทธ - เข้าค่าย อบรม เยาวชน ต้านภัยยา เสพติด - ให้ คำปรึกษา - ส่งต่อ ศูนย์ การศึกษา พิเศษ - เรียน ร่วมกับ เด็กปกติ - จัดหา อุปกรณ์ อำนวย ความ สะดวก - ให้ทุน อาหาร กลางวั น - จัดหา ทุนการ ศึกษา

10 จุดเด่น บุคลากรมีความตระหนัก ในวิชาชีพครู ชุมชน / ผู้ปกครองสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน ผลการประเมินจากสมศ. ไม่มีข้อปรับปรุง องค์กรเข้มแข็ง การบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ หลายรายการอาทิเช่น รางวัลมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปี 2547 เป็น ต้น

11 จุดด้อย / พัฒนา พัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ แต่งตั้งผู้บริหารมา ดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่ โรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนทรัพยากร ทางการศึกษา ความเป็นเลิศด้าน ICT ต้องการมีคู่สาย โทรศัพท์เพราะไม่สามารถสนองนโยบาย ทุกด้านได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ศึกษาดูงาน ในต่างประเทศ ครูไม่ครบชั้น ปฎิรูปการเรียนรู้ ขาดบุคลากรสาย สนุบสนุนการสอน ครูที่สอน ไม่ตรงตามสาขา

12 ารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกระบวนการ วงจรเดมิ่ง P (PLAN) การวางแผน A (ACTION) ปรับปรุง / แก้ไข C (CHECK) ตรวจสอบ / ประเมินผล D (DO) ดำเนินงานตามแผน ก

13 ข้อมูล / ควบคุมการผลิตโดย นายวิพากษ์ ไชโย ผู้บริหารโรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง ผลิตโดย นางสาวกาญจนา กฤษณะวิเศษ


ดาวน์โหลด ppt รายงาน ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา. ข้อมูลพื้นฐาน ที่ตั้ง 129 หมู่ 8 ตำบลไทรงาม อำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 เป็นที่ธรณีสงฆ์ ข้อมูลพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google