งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมีส่วนร่วม ในสหกรณ์ สหกรณ์ = การ ทำงานร่วมกัน ส่วนร่วมในสหกรณ์ = สมาชิกกับสมาชิก = สมาชิกกับ กรรมการ = กรรมการ กับกรรมการ = กรรมการกับ ฝ่ายจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมีส่วนร่วม ในสหกรณ์ สหกรณ์ = การ ทำงานร่วมกัน ส่วนร่วมในสหกรณ์ = สมาชิกกับสมาชิก = สมาชิกกับ กรรมการ = กรรมการ กับกรรมการ = กรรมการกับ ฝ่ายจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การมีส่วนร่วม ในสหกรณ์

3 สหกรณ์ = การ ทำงานร่วมกัน ส่วนร่วมในสหกรณ์ = สมาชิกกับสมาชิก = สมาชิกกับ กรรมการ = กรรมการ กับกรรมการ = กรรมการกับ ฝ่ายจัดการ = ฝ่ายจัดการ กับฝ่ายจัดการ = สมาชิกกับ ฝ่ายจัดการ

4 การมีส่วนร่วมตาม หลักการสหกรณ์ - ปิดสหกรณ์ เปิด สหกรณ์ - เด็ก เยาวชน คน ทุกวัย เปิดกว้างอย่างสมัครใจ

5 การมีส่วนร่วมตาม หลักการสหกรณ์ - ประชุม สำรวจ เลือก - รับฟัง ยอมรับ - ให้เกียรติ - ผู้แทนชำนาญ เฉพาะด้าน ใช้ประชาธิปไตยบริหาร

6 การมีส่วนร่วมตาม หลักการสหกรณ์ การมีส่วนร่วมทาง เศรษฐกิจ - ถือหุ้น - ทำธุรกิจ - รับผล

7 การมีส่วนร่วมตาม หลักการสหกรณ์ ปกครองตนเอง อย่างอิสระ - ปกครอง เอง - อิสระ

8 การมีส่วนร่วมตาม หลักการสหกรณ์ ศึกษา อบรม ข่าวสาร - แลกเปลี่ยน - เรียนรู้ - ข่าวสาร

9 การมีส่วนร่วมตาม หลักการสหกรณ์ ร่วมมือ ระหว่าง สหกรณ์ - ร่วมทุน - ร่วมบุคลากร - ร่วมอุปกรณ์ - ร่วมกิจกรรม

10 การมีส่วนร่วมตาม หลักการสหกรณ์ เอื้ออาทร ชุมชน - วัฒนธรรม ประเพณี - สาธารณประโยชน์ - องค์กร หน่วยงาน

11 ส่วนร่วม - การซื้อ การขาย การ ฝาก หมายถึง การกระทำในกิจกรรม กิจการดังนี้ - การร่วมประชุม ( พูด ) - การถ่ายทอดต่อ - การกู้ การส่งชำระ

12 ส่วนร่วม หมายถึง การกระทำในกิจกรรมกิจการดังนี้ - การแสดงความ ต้องการ - การใช้บริการ - การทำหน้าที่ตาม ตำแหน่ง - อื่น ๆ ของสหกรณ์

13 การสร้าง ส่วนร่วม - ทำอย่างไรประชาชน จะมาเป็นสมาชิก - ทำอย่างไรสมาชิกจะ ใช้บริการธุรกิจ - ทำอย่างไรสมาชิกจะ ร่วมประชุม - ทำอย่างไรกรรมการจะ ทำหน้าที่ - ทำอย่างไรฝ่ายจัดการ จะทำงานดี

14 ต้องการมีส่วน ร่วมเมื่อ - เป็นเจ้าของ - ทำบ่อยจนชิน - ได้ประโยชน์ - เชื่อถือ - ถูกบังคับ - เป็นเจ้าของ - ทำบ่อยจนชิน - ได้ประโยชน์ - เชื่อถือ - ถูกบังคับ

15 การมีส่วนร่วมตาม อุดมการณ์ ช่วยตนเอง – สหกรณ์ร่วมสร้าง ความขยัน – สหกรณ์ร่วมสร้าง ความประหยัด – สหกรณ์ร่วมสร้างการ พัฒนาชีวิต – สหกรณ์ร่วมสร้างการ ไม่เสพติดอบาย

16 15 การมีส่วนร่วมตาม อุดมการณ์ ช่วยเหลือกัน – สหกรณ์ร่วม สร้างความซื่อสัตย์ – สหกรณ์ร่วมสร้าง ความเสียสละ – สหกรณ์ร่วมสร้าง ความสามัคคี – สหกรณ์ร่วมสร้างความ มีระเบียบวินัย

17 การมีส่วนร่วมสู่ เป้าหมายสหกรณ์ กินดี อยู่ดี มีสันติสุข - อาชีพ - รายได้ - สังคมชุมชน - ความปลอดภัย

18 ตัดสินใ จ สหกรณ์ เปิดรับ ฟัง จัด กิจกรรม ให้ร่วม ให้ ข้อมูล

19 เวทีมี ส่วนร่วม - ถามความเห็น, ความต้องการ - ประชุม - กลุ่ม - กรรมการตามกิจ

20 19 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การมีส่วนร่วม ในสหกรณ์ สหกรณ์ = การ ทำงานร่วมกัน ส่วนร่วมในสหกรณ์ = สมาชิกกับสมาชิก = สมาชิกกับ กรรมการ = กรรมการ กับกรรมการ = กรรมการกับ ฝ่ายจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google