งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ วัยทีน วัยใส ใส่ใจ อนามัยเจริญพันธุ์ จังหวัดตราด โดย แกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด ณ ต้นซุงรีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 13 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ วัยทีน วัยใส ใส่ใจ อนามัยเจริญพันธุ์ จังหวัดตราด โดย แกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด ณ ต้นซุงรีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 13 กรกฎาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ วัยทีน วัยใส ใส่ใจ อนามัยเจริญพันธุ์ จังหวัดตราด โดย แกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด ณ ต้นซุงรีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 13 กรกฎาคม 2553

2 17/09/57 วรรณดี จันทรศิริ 2 วัยรุ่น ปัจจุบัน ขาดรัก เหงา เบื่อ เครียด อยากลอง อยาก เสี่ยง อิทธิพลของสื่อ การตลาด หลงแสงสี แฟชั่น ใช้เงินเกินตัว ตกเป็นเหยื่อ การล่วงละเมิดทางเพศ ติดสิ่ง มึนเมา ยาเสพ ติด การ พนัน มี Sex โดย ไม่ได้ป้องกัน ตั้งครร ภ์ ตั้งครร ภ์ STD / HIV เสียใจ, กลัว, กังวล อับอาย, รู้สึกผิด, เครียด รู้สึกไร้ค่า, ปล่อยตัว

3

4 ความเป็นมาของการจัดทำโครงการวัยทีน วัยใส ใส่ใจ อนามัยเจริญพันธุ์ จังหวัดตราด ปัจจุบันปัญหาหาของวัยรุ่นมักไม่รู้จักวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง และปัญหาต่างๆ ทำให้วัยรุ่นหลงผิด ส่งผลเสียให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม พวกเราคณะแกนนำเยาวชนอนามัยเจริญพันธุ์ได้เล็งเห็นถึงปัญหา อนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น คณะแกนนำเยาวชนจึงได้จัดทำโครงการวัยทีน วัยใส ใส่ใจ อนามัยเจริญพันธุ์ขึ้นมาเพื่อขยายความรู้ไปสู่น้องๆนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายได้ตระหนักถึงปัญหาของอนามัยเจริญพันในวัยรุ่น

5 วัตถุประ สงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมตระหนักถึงปัญหาทางด้าน อนามัยเจริญพันธุ์ 2. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ 3 เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่นักเรียนใน โรงเรียนและนอกโรงเรียน เป้าหมาย นักเรียนแกนนำจำนวน 30 คน

6 ขั้นเตรียมการ 1. แกนนำอนามัยเจริญพันธุ์ร่วมประชุมวางแผนการ ดำเนินการและกำหนดการทำโครง การวัยทีน วัยใส ใส่ใจอนามัยเจริญพันธ์ 2. มอบหมายงานให้แกนนำอนามัยเจริญพันธุ์แต่ละคน โดย แบ่งตามความสามารถและ ความรู้ของแต่ละคน 3. จักหาวิทยากรดำเนินการ ขั้นดำเนินการ 1. ลงทะเบียนนักเรียน / พีเทส 2. กล่าวรายงานโดย น. ส. สกาวเดือน สายสังข์ นักเรียนแกนนำอนามัยเจริญพันธุ์ / กล่าวเปิดรายงาน โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

7 3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธุ์ฐานแบบ walk rally โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 4 ฐาน มีกิจกรรมฐานดังนี้ - ฐาน Safety Sex - ฐานอะไรเอ่ย ช. ญ. - ฐานนายตัวร้าย - ฐานแท้ง 4. แบบแสดงความคิดเห็น 5. โพสเทส / แบบประเมิน

8 ประเมินโครงผลการ 1. ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน ศึกษา - ผู้อำนวยการโรงเรียน - สภานักเรียน - คณะครู 2. นักเรียนแกนนำมีความรู้เพิ่มขึ้น 3. เข้าถึงปัญหาเพื่อนๆวัยรุ่น ด้วยกัน 4. มีทีมแกนนำที่มีจิตอาสาเพื่อ ดำเนินโครงการให้ต่อเนื่อง

9 กิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องจา การจัดอบรมแกนนำ 1. จัดตั้งเป็นชมรมเพื่อนเตือนเพื่อนในสถานศึกษา 2. มีคณะกรรมการดำเนินงาน 3. มีกิจกรรมดำเนินงานในสถานศึกษาและนอก สถานศึกษา ในสถานศึกษา - กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อนในโรงเรียน นอกสถานศึกษา จัดกรรมรณรงค์การอนามัยการเจริญพันธุ์ร่วมกับ แกนนำสภาเด็กและเยาวชน 4. ขยายเครือข่ายให้นักเรียนแกนนำทุกอำเภอ

10 คะแนนก่อนและหลังการอบรม

11 - ได้รู้จักว่าโรคเอดส์มีกี่ระยะ - ได้รู้จักว่าโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธุ์ว่ามีกี่โรค และการติดต่อของโรคจากการมีเพศสัมพันธุ์ - ได้รู้จักสิ่งเร้าต่อต่อมของเพศชาย - ได้รู้จักการป้องกันการมีเพศสัมพันธุ์ที่ถูกต้อง - ได้รู้ข้อเสียของการมีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควร - ทำให้ผู้หญิงมีความคิดที่จะรักนวลสงวนตัว - สามารถเป็นผู้ให้คำปรึษาที่ดีต่อผู้ขอคำปรึกษา - ทำให้เข้าใจถึงปัญหาของวัยรุ่นในปัจจุบัน - ได้เรียนรู้เรียนเพศตรงข้ามของหญิงและชาย

12 1. ประโยชน์ที่ได้จากการอบรมของน้องๆโรงเรียน ตราดสรรเสริญวิทยาคม - ได้ทราบถึงวิธีการป้องกันโรคเอดส์และสาเหตุของ การเกิดโรคเอดส์ - ได้ทราบถึงชนิดของยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ คุมกำเนิด - ได้รู้จักวิธีการคุมกำเนิด - ได้เรียนรู้และเข้าใจเพศตรงข้ามเป็นอย่างดี - ได้ทราบถึงวิธีการทำแท้ง - ได้รู้จักอุปกรณ์การทำแท้ง - ได้ทราบถึงวิธีการใส่ถุงยาง

13 ปัจจัยผลสำเร็จ 1. ความตั้งใจของทีมงาน 2. แรงจูงใจและการให้ความสนับสนุนจาก - ผู้บริหารโรงเรียน - ครูที่ปรึกษา - จนท. สธ / พมจ. - ผู้ปกครอง

14 ปัญหาแต่ไม่เป็นอุปสรรค์ 1. ระยะเวลาสั้นมากๆ 2. งบประมาณ 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมสั้น 4. สมาชิกแกนนำมีจำนวนน้อย

15 ภาพกิจกรรม

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38


ดาวน์โหลด ppt โครงการ วัยทีน วัยใส ใส่ใจ อนามัยเจริญพันธุ์ จังหวัดตราด โดย แกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด ณ ต้นซุงรีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 13 กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google