งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัยทีน วัยใส ใส่ใจ อนามัยเจริญพันธุ์จังหวัดตราด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัยทีน วัยใส ใส่ใจ อนามัยเจริญพันธุ์จังหวัดตราด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัยทีน วัยใส ใส่ใจ อนามัยเจริญพันธุ์จังหวัดตราด
โครงการ วัยทีน วัยใส ใส่ใจ อนามัยเจริญพันธุ์จังหวัดตราด โดย แกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด ณ ต้นซุงรีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 13 กรกฎาคม2553

2 วัยรุ่นปัจจุบัน ขาดรัก เหงา เบื่อ เครียด อยากลอง อยากเสี่ยง
04/04/60 ขาดรัก เหงา เบื่อ เครียด อยากลอง อยากเสี่ยง อิทธิพลของสื่อ การตลาด วัยรุ่นปัจจุบัน ติดสิ่งมึนเมา ยาเสพติด การพนัน หลงแสงสี แฟชั่น ใช้เงินเกินตัว ตกเป็นเหยื่อ การล่วงละเมิดทางเพศ เสียใจ, กลัว, กังวล อับอาย, รู้สึกผิด, เครียด รู้สึกไร้ค่า, ปล่อยตัว ตั้งครรภ์ STD / HIV มี Sex โดยไม่ได้ป้องกัน 04/04/60 วรรณดี จันทรศิริ 2

3

4 ความเป็นมาของการจัดทำโครงการวัยทีน วัยใส ใส่ใจ อนามัยเจริญพันธุ์
จังหวัดตราด ปัจจุบันปัญหาหาของวัยรุ่นมักไม่รู้จักวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง และปัญหาต่างๆ ทำให้วัยรุ่นหลงผิด ส่งผลเสียให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม พวกเราคณะแกนนำเยาวชนอนามัยเจริญพันธุ์ได้เล็งเห็นถึงปัญหา อนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น คณะแกนนำเยาวชนจึงได้จัดทำโครงการวัยทีน วัยใส ใส่ใจ อนามัยเจริญพันธุ์ขึ้นมาเพื่อขยายความรู้ไปสู่น้องๆนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายได้ตระหนักถึงปัญหาของอนามัยเจริญพันในวัยรุ่น

5 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมตระหนักถึงปัญหาทางด้านอนามัยเจริญพันธุ์ 2.เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ 3เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่นักเรียนในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เป้าหมาย นักเรียนแกนนำจำนวน 30 คน

6 การดำเนินการ ขั้นเตรียมการ
1.แกนนำอนามัยเจริญพันธุ์ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการและกำหนดการทำโครง การวัยทีน วัยใส ใส่ใจอนามัยเจริญพันธ์ 2.มอบหมายงานให้แกนนำอนามัยเจริญพันธุ์แต่ละคน โดยแบ่งตามความสามารถและ ความรู้ของแต่ละคน 3.จักหาวิทยากรดำเนินการ ขั้นดำเนินการ 1.ลงทะเบียนนักเรียน/พีเทส 2.กล่าวรายงานโดย น.ส.สกาวเดือน สายสังข์ นักเรียนแกนนำอนามัยเจริญพันธุ์/ กล่าวเปิดรายงาน โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

7 3.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธุ์ฐานแบบwalk rally โดยแบ่งเป็น3กลุ่ม 4ฐาน
มีกิจกรรมฐานดังนี้ - ฐานSafety Sex - ฐานอะไรเอ่ย ช.ญ. - ฐานนายตัวร้าย - ฐานแท้ง 4.แบบแสดงความคิดเห็น 5.โพสเทส/แบบประเมิน

8 ประเมินโครงผลการ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันศึกษา - ผู้อำนวยการโรงเรียน
- สภานักเรียน -คณะครู 2. นักเรียนแกนนำมีความรู้เพิ่มขึ้น 3. เข้าถึงปัญหาเพื่อนๆวัยรุ่นด้วยกัน 4. มีทีมแกนนำที่มีจิตอาสาเพื่อดำเนินโครงการให้ต่อเนื่อง

9 กิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องจาการจัดอบรมแกนนำ
1. จัดตั้งเป็นชมรมเพื่อนเตือนเพื่อนในสถานศึกษา 2. มีคณะกรรมการดำเนินงาน 3. มีกิจกรรมดำเนินงานในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ในสถานศึกษา -กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อนในโรงเรียน นอกสถานศึกษา จัดกรรมรณรงค์การอนามัยการเจริญพันธุ์ร่วมกับแกนนำสภาเด็กและเยาวชน 4. ขยายเครือข่ายให้นักเรียนแกนนำทุกอำเภอ

10 คะแนนก่อนและหลังการอบรม

11 -ได้รู้จักว่าโรคเอดส์มีกี่ระยะ
-ได้รู้จักว่าโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธุ์ว่ามีกี่โรคและการติดต่อของโรคจากการมีเพศสัมพันธุ์ -ได้รู้จักสิ่งเร้าต่อต่อมของเพศชาย -ได้รู้จักการป้องกันการมีเพศสัมพันธุ์ที่ถูกต้อง -ได้รู้ข้อเสียของการมีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควร -ทำให้ผู้หญิงมีความคิดที่จะรักนวลสงวนตัว -สามารถเป็นผู้ให้คำปรึษาที่ดีต่อผู้ขอคำปรึกษา -ทำให้เข้าใจถึงปัญหาของวัยรุ่นในปัจจุบัน -ได้เรียนรู้เรียนเพศตรงข้ามของหญิงและชาย

12 1.ประโยชน์ที่ได้จากการอบรมของน้องๆโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
-ได้ทราบถึงวิธีการป้องกันโรคเอดส์และสาเหตุของการเกิดโรคเอดส์ -ได้ทราบถึงชนิดของยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์คุมกำเนิด -ได้รู้จักวิธีการคุมกำเนิด -ได้เรียนรู้และเข้าใจเพศตรงข้ามเป็นอย่างดี -ได้ทราบถึงวิธีการทำแท้ง -ได้รู้จักอุปกรณ์การทำแท้ง -ได้ทราบถึงวิธีการใส่ถุงยาง

13 ปัจจัยผลสำเร็จ 1.ความตั้งใจของทีมงาน
2.แรงจูงใจและการให้ความสนับสนุนจาก ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่ปรึกษา จนท.สธ/พมจ. ผู้ปกครอง

14 ปัญหาแต่ไม่เป็นอุปสรรค์
1. ระยะเวลาสั้นมากๆ 2. งบประมาณ 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมสั้น 4.สมาชิกแกนนำมีจำนวนน้อย

15 ภาพกิจกรรม

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38


ดาวน์โหลด ppt วัยทีน วัยใส ใส่ใจ อนามัยเจริญพันธุ์จังหวัดตราด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google