งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการช่วยกันสานเพื่อส่งเสริม คุณค่าผู้สูงอายุ เครือข่ายสุขภาพจิตตำบลท่ากระชับ สถานีอนามัยท่ากระชับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการช่วยกันสานเพื่อส่งเสริม คุณค่าผู้สูงอายุ เครือข่ายสุขภาพจิตตำบลท่ากระชับ สถานีอนามัยท่ากระชับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการช่วยกันสานเพื่อส่งเสริม คุณค่าผู้สูงอายุ เครือข่ายสุขภาพจิตตำบลท่ากระชับ สถานีอนามัยท่ากระชับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ โดย

2 2 กลุ่มเป้าหมาย

3 3 แนวคิดในการจัดกิจกรรม สร้างคุณค่าในตนเองให้ผู้สูงวัย สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

4 4 วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหา ถ่ายทอด สืบสานภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้กิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุมี ความต่อเนื่องและยั่งยืน

5 5 ขั้นตอนการดำเนินงาน ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำประชาคม ประชาสัมพันธ์โครงการ กำหนดกิจกรรม บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น สรุปและประเมินผล

6 6 กิจกรรมที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุมีการ ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันทุก เดือน ได้รับการพัฒนา จิตใจ

7 7 กิจกรรมที่เกิดขึ้น(ต่อ) ผู้สูงอายุได้รับการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น จากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข

8 8 กิจกรรมที่เกิดขึ้น(ต่อ) ผู้สูงอายุได้รับ ความรู้ด้านสุขภาพ เกี่ยวกับการดูแล สุขภาพตนเอง

9 9 กิจกรรมที่เกิดขึ้น(ต่อ) สืบสานประเพณี ไทย

10 10 กิจกรรมที่เกิดขึ้น(ต่อ) กิจกรรมการออก กำลังกาย

11 11 กิจกรรมที่เกิดขึ้น(ต่อ) การสร้างเสริมคุณค่า

12 12 กิจกรรมที่เกิดขึ้น(ต่อ) กิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ไทย

13 13 กิจกรรมที่เกิดขึ้น(ต่อ) กิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ แก่ ชุมชน

14 14 กิจกรรมที่เกิดขึ้น(ต่อ) กิจกรรมเยี่ยมดูแล ผู้สูงอายุที่บ้าน

15 15 สิ่งที่ได้รับ. คนในชุมชนทราบว่ามีภูมิปัญญา ท้องถิ่น เกิดการใช้ทรัพยากรบุคคลใน ท้องถิ่น ผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ผ่อนคลาย ใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เห็นคุณค่า ในตัวเอง

16 16 สิ่งที่ได้รับ(ต่อ). เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุมีการทำ กิจกรรมต่อเนื่องทุกเดือน ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและการตรวจ สุขภาพเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ เกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

17 17 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ การมีส่วนร่วม อบต. ภาครัฐ สสจ./สสอ./ สอ. ชุมชน อสม./ผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน

18 18 การสานต่อโครงการเพื่อขยายผลสำเร็จ ชุมชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วม ผลักดันให้เกิดความยั่งยืน ขยายเครือข่ายภูมิปัญญา เครือข่ายภูมิปัญญามีความเข้มแข็ง เป็นที่ศึกษาดูงานของเครือข่ายต่าง ตำบล ภูมิปัญญาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

19 19 ขอขอบคุณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ สถานีอนามัยท่ากระชับ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ

20 20


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการช่วยกันสานเพื่อส่งเสริม คุณค่าผู้สูงอายุ เครือข่ายสุขภาพจิตตำบลท่ากระชับ สถานีอนามัยท่ากระชับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google