งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย โครงการช่วยกันสานเพื่อส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย โครงการช่วยกันสานเพื่อส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย โครงการช่วยกันสานเพื่อส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ
เครือข่ายสุขภาพจิตตำบลท่ากระชับ สถานีอนามัยท่ากระชับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ

2 กลุ่มเป้าหมาย

3 แนวคิดในการจัดกิจกรรม
สร้างคุณค่าในตนเองให้ผู้สูงวัย สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

4 วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหา ถ่ายทอด สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อค้นหา ถ่ายทอด สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้กิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำประชาคม
ประชาสัมพันธ์โครงการ กำหนดกิจกรรม บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น สรุปและประเมินผล

6 กิจกรรมที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกเดือน ได้รับการพัฒนาจิตใจ

7 กิจกรรมที่เกิดขึ้น(ต่อ)
ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

8 กิจกรรมที่เกิดขึ้น(ต่อ)
ผู้สูงอายุได้รับความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง

9 กิจกรรมที่เกิดขึ้น(ต่อ)
สืบสานประเพณีไทย

10 กิจกรรมที่เกิดขึ้น(ต่อ)
กิจกรรมการออกกำลังกาย

11 กิจกรรมที่เกิดขึ้น(ต่อ)
การสร้างเสริมคุณค่า

12 กิจกรรมที่เกิดขึ้น(ต่อ)
กิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

13 กิจกรรมที่เกิดขึ้น(ต่อ)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ แก่ชุมชน

14 กิจกรรมที่เกิดขึ้น(ต่อ)
กิจกรรมเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

15 สิ่งที่ได้รับ . คนในชุมชนทราบว่ามีภูมิปัญญาท้องถิ่น
. คนในชุมชนทราบว่ามีภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการใช้ทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น ผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ผ่อนคลาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เห็นคุณค่าในตัวเอง

16 สิ่งที่ได้รับ(ต่อ) . เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุมีการทำกิจกรรมต่อเนื่องทุกเดือน ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ เกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

17 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
อบต. การมีส่วนร่วม ชุมชน อสม./ผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ภาครัฐ สสจ./สสอ./สอ.

18 การสานต่อโครงการเพื่อขยายผลสำเร็จ
ชุมชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดความยั่งยืน ขยายเครือข่ายภูมิปัญญา เครือข่ายภูมิปัญญามีความเข้มแข็ง เป็นที่ศึกษาดูงานของเครือข่ายต่างตำบล ภูมิปัญญาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

19 ขอขอบคุณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ สถานีอนามัยท่ากระชับ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ

20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โดย โครงการช่วยกันสานเพื่อส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google