งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates หน่วยที่ 1 หลักการทำ โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates หน่วยที่ 1 หลักการทำ โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates หน่วยที่ 1 หลักการทำ โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์ รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

2 Powerpoint Templates Page 2 โครงงานคืออะไร โครงงาน หมายถึง งานหรือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วย ตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการ ต่างๆ ตามธรรมชาติของสาขาวิชาที่ เรียน เพื่อศึกษาหาคำตอบในเรื่อง ต่างๆ ที่สนใจ

3 Powerpoint Templates Page 3 โครงงานคอมพิวเตอร์คืออะไร โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ กิจกรรม ที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความ สนใจ โดยใช้ทักษะและประสบการณ์ ของนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์และใช้ ซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ โดย นักเรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา และพัฒนาโปรแกรมหรือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้คำตอบ หรือผลงานตามต้องการ

4 Powerpoint Templates Page 4 ความสำคัญของโครงงาน คอมพิวเตอร์ 1. นำความรู้ระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรือค้นคว้าความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง 2. ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การ ตัดสินใจ รวมทั้งความสามารถใน การสื่อสาร 3. นักเรียนได้แสดงศักยภาพของ ตนเองในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ

5 Powerpoint Templates Page 5 ความสำคัญของโครงงาน คอมพิวเตอร์ ( ต่อ ) 4. นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องที่สนใจ มากกว่าในห้องเรียน 5. ช่วยส่งเสริมการศึกษาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในทางจากโครงงาน คอมพิวเตอร์ 6. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในทางจากโครงงาน คอมพิวเตอร์ 7. ช่วยส่งเสริมการพัฒนาสื่อทาง การศึกษาจากความร่วมมือของ นักเรียน โรงเรียนและชุมชน

6 Powerpoint Templates Page 6 หลักการทำโครงงาน คอมพิวเตอร์ 1. วิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การ ดำเนินการ การนำเสนอ และการสรุปผลโครงงาน 2. ทำโครงงานเป็นรายบุคคลหรือเป็น กลุ่ม 3. เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี สารสนเทศ

7 Powerpoint Templates Page 7 4. ต้องมีที่ปรึกษาโครงงาน 5. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 6. การนำเสนอและการเผยแพร่ โครงงานคอมพิวเตอร์ หลักการทำโครงงาน คอมพิวเตอร์

8 Powerpoint Templates Page 8 THE END


ดาวน์โหลด ppt Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates หน่วยที่ 1 หลักการทำ โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google