งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา ง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์ Powerpoint Templates หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงาน โดย น.ส.บุษณีมาศ นิสาธรณ์

2 โครงงานคืออะไร โครงงาน หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการต่างๆ ตามธรรมชาติของสาขาวิชาที่เรียน เพื่อศึกษาหาคำตอบในเรื่องต่างๆ ที่สนใจ

3 โครงงานคอมพิวเตอร์คืออะไร
โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ กิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดยใช้ทักษะและประสบการณ์ของนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์และใช้ซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา และพัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้คำตอบหรือผลงานตามต้องการ

4 ความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
1. นำความรู้ระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรือค้นคว้าความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง 2. ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งความสามารถในการสื่อสาร 3. นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์(ต่อ)
4. นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องที่สนใจมากกว่าในห้องเรียน 5. ช่วยส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางจากโครงงาน คอมพิวเตอร์ 7. ช่วยส่งเสริมการพัฒนาสื่อทางการศึกษาจากความร่วมมือของนักเรียน โรงเรียนและชุมชน

6 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
1. วิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การดำเนินการ การนำเสนอ และการสรุปผลโครงงาน 2. ทำโครงงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 3. เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
4. ต้องมีที่ปรึกษาโครงงาน 5. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 6. การนำเสนอและการเผยแพร่โครงงานคอมพิวเตอร์

8 THE END


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google