งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างสุขในเยาวชน และครอบครัว ป้องกันปัญหาตั้งครรภ์ใน เยาวชน ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สสส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างสุขในเยาวชน และครอบครัว ป้องกันปัญหาตั้งครรภ์ใน เยาวชน ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สสส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้างสุขในเยาวชน และครอบครัว ป้องกันปัญหาตั้งครรภ์ใน เยาวชน ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สสส.

2 ปัจจัยความสำเร็จงาน เยาวชน o เสี่ยงไม่เท่ากัน o ทักษะชีวิต (life skills, resilience, sex education) o เยาวชนมีส่วนร่วม o สร้างค่านิยมและความคาดหวังที่ ถูกต้องต่อกัน ( พื้นที่สำหรับเยาวชน ) o ปรับปรุง ความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ ( โดยเฉพาะกับพ่อแม่ และผู้ใหญ่ในชุมชน - โรงเรียน ) o ข้อมูลและบริการ ปัจจัยความสำเร็จ จากโครงการเยาวชนทั่วโลก (UNICEF)

3 หลักฐานสนับสนุนชัดเจน 1. เพศศึกษาในโรงเรียน เชื่อมโยง บริการคุมกำเนิด 2. ศูนย์เยาวชน ครอบครัว ในชุมชน 3. โปรแกรมพัฒนาเยาวชน (ทักษะชีวิต ทักษะอารมณ์สังคม) 4. บริการเชิงรุกสู่ครอบครัวเยาวชน From : National Health Service Teenage pregnancy and parenthood: a review of reviews Evidence briefing Catherine Swann, Kate Bowe, Geraldine McCormick and Michael Kosmin February 2003 ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

4 ● หลักฐานสนับสนุนพอควร 1. พัฒนาบริการคุมกำเนิด 2. บริการสำหรับเยาวชน ทั้งชายและ หญิง 3. เน้นเยาวชนกลุ่มเสี่ยง พัฒนาทักษะ สัมพันธภาพ 4. ตรวจสอบว่า กิจกรรมและบริการ เข้าถึงได้ โดยเยาวชน 5. คัดเลือกบุคลากรที่ใส่ในงานเยาวชน 6. ทำงานร่วมกับผู้นำความคิดของ เยาวชน และใช้อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน 7. สนับสนุนวัฒนธรรมการพูดคุยเรื่อง เพศ การคุมกำเนิด

5 แนวทางขององค์การอนามัยโลก สนับสนุนให้แต่งงานเมื่ออายุมากขึ้น ช่วยเหลือเด็กกลุ่มด้อยโอกาส ( เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง ) เพศศึกษา บริการวางแผนครอบครัว (contraceptive) สำหรับวัยรุ่น ( รวม การทำแท้งอย่างปลอดภัย ) ( จาก Adolescent Pregnancy: Issues in Adolescent Health and Development, WHO 2004)

6 มาตรการสำคัญ ศึกษา สาธาร ณสุข ชุมชน ท้องถิ่น พัฒนานักเรียน ทักษะ ชีวิต / เพศศึกษา เวทีเรียนรู้สำหรับพ่อ แม่ คัดกรองและส่งต่อ พัฒนาเยาวชน เวทีเรียนรู้สำหรับ พ่อแม่ บริการเชิงรุกที่ เป็นมิตร พื้นที่เยาวชน เวทีพ่อแม่

7 o ขาดความมีส่วนร่วม ต่างคนต่างทำ ทำเป็นโครงการ ไม่ต่อเนื่อง ขาด แผนระดับจังหวัด o ครูขาดความมั่นใจเรื่องเพศศึกษา o ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ขาดทัศนคติที่ เอื้อต่อการแก้ปัญหา

8 เครื่องมือพัฒนาเยาวชน และพ่อแม่ “ เติมเต็มความ เข้มแข็งทางใจ ” ละครสั้น 16 ตอน สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษา “ การ์ตูนทักษะชีวิต ” 12 ตอน สำหรับ นักเรียนประถม 1-3 “ คุยกับลูกวัยรุ่น ” ละคร 5 ตอน “( กล้า ) คุยกับลูก เรื่องเพศ ” ละคร 4 ตอน “ พ่อแม่เลี้ยงบวก ” สื่อ เสียงละคร 2 นาที “ เทคนิคเลี้ยงลูกวัย ประถม ทุกเครื่องมือออกแบบให้ใช้งานง่าย ไม่ต้องอาศัยการอบรมเพื่อการใช้งาน วิทยากรทำหน้าที่ดูแลกระบวนการเรียนรู้ตามขั้นตอนของสื่อ

9

10 บทเรียนการจัดพื้นที่นอกเวลา สำหรับเยาวชน จัดสถานที่เพื่อการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ร่วมกัน สนับสนุนบทบาทของผู้นำเยาวชน คำนึงถึง การสืบทอดผู้นำ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เลือกทำกิจกรรม หลากหลายตามความสนใจ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน เช่น ผู้ปกครอง แกนนำชุมชน พระสงฆ์ อปท.

11 บทเรียนการจัดพื้นที่นอกเวลา สำหรับเยาวชน คำนึงถึงความยั่งยืนในการดำเนินงาน กิจกรรมสร้างรายได้ช่วยให้เยาวชนเกิด ความภาคภูมิใจ รู้จักพึ่งตนเอง เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกกลุ่มเข้าร่วม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ควรเชิญผู้สูงอายุที่มีความถนัดด้านต่างๆ ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

12 เรื่องเล่าจากพื้นที่นำร่อง สื่อเยาวชนและครอบครัว วัยรุ่น ได้ทบทวนตัวเอง เกิด ความรู้สึกที่ดี เป้าหมายชัดขึ้น มอง โลกแง่ดี เห็นศักยภาพ ตนเอง มีสัมพันธภาพที่ดีใน กลุ่ม เข้าใจและ ยอมรับผู้อื่น รู้สึกดีและเคารพพ่อ แม่มากขึ้น กล้า เปิดเผยกับผู้ปกครอง มีกำลังใจ ( ไม่คิดฆ่า ตัวตาย ) พ่อแม่ มีทัศนคติที่ดีต่อกัน เข้าใจการเปลี่ยนแปลง ในเด็ก สื่อสารทางบวก มีเวลาให้กันมากขึ้น คำนึงถึงความรู้สึกลูก มี สติมากขึ้น ยอมรับในความ ผิดพลาดของตน

13 ชุมชน จากหลากหลายกิจกรรม ก่อให้เกิด แนวร่วมและเครือข่ายในชุมชน วัยรุ่นมีความเสี่ยงน้อยลง การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมน้อยลง เรื่องเล่าจากพื้นที่นำร่อง สื่อเยาวชนและครอบครัว


ดาวน์โหลด ppt สร้างสุขในเยาวชน และครอบครัว ป้องกันปัญหาตั้งครรภ์ใน เยาวชน ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สสส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google