งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ ในทุกโรงเรียน จัดให้มีภาคีเครือข่ายภาคนักเรียนที่ จะเสริมความเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ ในทุกโรงเรียน จัดให้มีภาคีเครือข่ายภาคนักเรียนที่ จะเสริมความเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ ในทุกโรงเรียน จัดให้มีภาคีเครือข่ายภาคนักเรียนที่ จะเสริมความเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน คือ Youth Counselor ( ยุวชนแนะแนว ) เนื่องจากเด็กจะมีความเข้าใจ และไว้วางใจกันจาก กลุ่มเป้าหมายในฐานะพวกเดียวกัน ” ได้มากกว่า บุคลากรหรือครูแนะแนว นอกจากนี้ นักเรียน YC ที่ ได้รับความรู้ในการแนะแนวอย่างถูกต้องและ สามารถใช้ทักษะการแนะแนวไปใช้ประโยชน์ในการ ดำเนินชีวิตครอบครัว การทำงานและสังคมใน อนาคตได้และแก้ไขปัญหาของครอบครัวหรือชุมชน ได้ ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้น พื้นฐานจึงดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนายุวชนแนะ แนวขึ้น หลักการ และเหตุผล

3 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถให้ คำปรึกษาและแนะแนว เบื้องต้นแก่ เพื่อนได้ 2. เพื่อให้เป็นภาคีนักเรียนในการสร้าง ความเข้มแข็งให้ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน วัตถุประ สงค์

4 4.1 ด้านปริมาณ มีจำนวนสมาชิกยุวชนแนะแนวจำนวน 22 คน 4.2 ด้านคุณภาพ สมาชิกยุวชนแนะแนวสามารถ ให้บริการแนะแนวแก่ ตนเองและผู้อื่นอย่าง เหมาะสม เป้าหมาย

5 1 ปีตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1- ภาคเรียนที่ 2 ระยะเวลาในการ ดำเนินการ

6 ห้องแนะแนว สถานที่ในการ ดำเนินงาน

7 1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนที่สนใจ เข้าชุมนุม YC. มีการประชุมชี้แจงและ เลือกคณะกรรมการชุมนุม 2. ฝึกทักษะการแนะแนวและการให้ คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ยุวชนแนะแนวใน สถานการณ์จำลอง 3. นักเรียนปฏิบัติการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ในสถานการณ์จริง โดยจะส่งผ่านถึงครูแนะ แนวในกรณีที่เป็นผู้ที่มีปัญหารุนแรง 4. ประเมินผลการดำเนินงานทุกวันศุกร์ใน คาบชุมนุม วิธีการ ดำเนินการ

8 1. สมาชิกยุวชนแนะแนวทั้งหมด จำนวน 23 คน 2. ครูที่ปรึกษาชุมนุม 2 คน ดังนี้ 1. ครูปิ่นทิพย์ กรณี 2. ครูจุรีพรรณ พูลศรี ผู้รับผิดชอบ

9 1. นักเรียนสามารถนำความรู้การให้ คำปรึกษาเบื้องต้นไปใช้ในการแก้ไข ปัญหาของตนเองและผู้อื่นได้ 2. นักเรียนสามารถสร้างเครือข่ายใน การช่วยเหลือเพื่อนอย่างเป็นระบบ และก่อให้เกิดความเข้มแข็งในระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ ประโยชน์ที่คาด ว่าจะได้รับ

10 ประชุมและวางแผน ดำเนินงานชุมนุม YC สอนทักษะการให้ คำปรึกษาเบื้องต้นกับ ชุมนุม YC

11 การให้คำปรึกษา รายบุคคล การให้คำปรึกษา รายกลุ่ม

12 เสียงตามสายของ ชุมนุม YC การรับฟังการ บรรยายเรื่อง การ ให้คำปรึกษา จาก วิทยากร

13 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ ในทุกโรงเรียน จัดให้มีภาคีเครือข่ายภาคนักเรียนที่ จะเสริมความเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google