งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมนุม YC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมนุม YC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมนุม YC

2 หลักการและเหตุผล สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือในทุกโรงเรียน จัดให้มีภาคีเครือข่ายภาคนักเรียนที่จะเสริมความเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ Youth Counselor (ยุวชนแนะแนว) เนื่องจากเด็กจะมีความเข้าใจ และไว้วางใจกันจากกลุ่มเป้าหมายในฐานะพวกเดียวกัน”ได้มากกว่าบุคลากรหรือครูแนะแนว นอกจากนี้ นักเรียนYC ที่ได้รับความรู้ในการแนะแนวอย่างถูกต้องและสามารถใช้ทักษะการแนะแนวไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตครอบครัว การทำงานและสังคมในอนาคตได้และแก้ไขปัญหาของครอบครัวหรือชุมชนได้ ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนายุวชนแนะแนวขึ้น  

3 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนสามารถให้คำปรึกษาและแนะแนว เบื้องต้นแก่ เพื่อนได้ 2.เพื่อให้เป็นภาคีนักเรียนในการสร้าง ความเข้มแข็งให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4 4. 1 ด้านปริมาณ. มีจำนวนสมาชิกยุวชนแนะแนวจำนวน 22 คน. 4. 2 ด้านคุณภาพ
4.1 ด้านปริมาณ มีจำนวนสมาชิกยุวชนแนะแนวจำนวน 22 คน ด้านคุณภาพ สมาชิกยุวชนแนะแนวสามารถให้บริการแนะแนวแก่ ตนเองและผู้อื่นอย่างเหมาะสม   เป้าหมาย

5 1ปีตั้งแต่ ภาคเรียนที่1- ภาคเรียนที่2
1ปีตั้งแต่ ภาคเรียนที่1- ภาคเรียนที่2   ระยะเวลาในการดำเนินการ

6 สถานที่ในการดำเนินงาน
ห้องแนะแนว สถานที่ในการดำเนินงาน

7 1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าชุมนุม YC
วิธีการดำเนินการ

8 1. สมาชิกยุวชนแนะแนวทั้งหมด จำนวน 23 คน 2
1.สมาชิกยุวชนแนะแนวทั้งหมด จำนวน 23 คน 2.ครูที่ปรึกษาชุมนุม 2 คน ดังนี้ 1.ครูปิ่นทิพย์ กรณี 2.ครูจุรีพรรณ พูลศรี ผู้รับผิดชอบ

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนสามารถนำความรู้การให้คำปรึกษาเบื้องต้นไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของตนเองและผู้อื่นได้ 2.นักเรียนสามารถสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือเพื่อนอย่างเป็นระบบและก่อให้เกิดความเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

10 ประชุมและวางแผนดำเนินงานชุมนุม YC

11 การให้คำปรึกษารายบุคคล การให้คำปรึกษารายกลุ่ม

12 การรับฟังการบรรยายเรื่อง การให้คำปรึกษา จากวิทยากร
เสียงตามสายของชุมนุม YC การรับฟังการบรรยายเรื่อง การให้คำปรึกษา จากวิทยากร

13 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชุมนุม YC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google