งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือในทุก โรงเรียน จัดให้มีภาคีเครือข่ายภาคนักเรียนที่จะเสริม ความเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือในทุก โรงเรียน จัดให้มีภาคีเครือข่ายภาคนักเรียนที่จะเสริม ความเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือในทุก โรงเรียน จัดให้มีภาคีเครือข่ายภาคนักเรียนที่จะเสริม ความเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ Youth Counselor ( ยุวชนแนะแนว ) เนื่องจากเด็กจะมีความ เข้าใจ และไว้วางใจกันจากกลุ่มเป้าหมายในฐานะพวก เดียวกัน ” ได้มากกว่าบุคลากรหรือครูแนะแนว นอกจากนี้ นักเรียน YC ได้รับความรู้ในการแนะแนวอย่างถูกต้องและ สามารถใช้ทักษะการแนะแนวไปใช้ประโยชน์ในการ ดำเนินชีวิตครอบครัว การทำงานและสังคมในอนาคตได้ และแก้ไขปัญหาของครอบครัวหรือชุมชนได้ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงดำเนิน โครงการส่งเสริมพัฒนายุวชนแนะแนวขึ้น หลักการ และเหตุผล

3 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถให้คำปรึกษา และแนะนำ เบื้องต้นแก่ตนเอง 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถให้คำปรึกษา และแนะแนว เบื้องต้นแก่ เพื่อนได้ 3. เพื่อให้เป็นภาคีนักเรียนในการสร้าง ความเข้มแข็งให้ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน วัตถุประ สงค์

4 4.1 ด้านปริมาณ มีจำนวนสมาชิกยุวชนแนะแนวจำนวน 22 คน 4.2 ด้านคุณภาพ สมาชิกยุวชนแนะแนวสามารถให้บริการแนะ แนวแก่ตนเองและผู้อื่นอย่างเหมาะสม เป้าหมาย

5 1 ปีตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1- ภาคเรียนที่ 2 ระยะเวลาในการ ดำเนินการ

6 ห้องแนะแนว สถานที่ในการ ดำเนินงาน

7 1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนที่สนใจ เข้าชุมนุม YC. มีการประชุมชี้แจงและ เลือกคณะกรรมการชุมนุม 2. ฝึกทักษะการแนะแนวและการให้ คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ยุวชนแนะแนวใน สถานการณ์จำลอง 3. นักเรียนปฏิบัติการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ในสถานการณ์จริง โดยจะส่งผ่านถึงครูแนะ แนวในกรณีที่เป็นผู้ที่มีปัญหารุนแรง 4. ประเมินผลการดำเนินงานทุกวันศุกร์ใน คาบชุมนุม วิธีการ ดำเนินการ

8 1. สมาชิกยุวชนแนะแนวทั้งหมด จำนวน 23 คน 2. ครูที่ปรึกษาชุมนุม 2 คน ดังนี้ 1. ครูปิ่นทิพย์ กรณี 2. ครูจุรีพรรณ พูลศรี ผู้รับผิดชอบ

9 1. นักเรียนสามารถนำความรู้การให้ คำปรึกษาเบื้องต้นไปใช้ในการแก้ไข ปัญหาของตนเองและผู้อื่นได้ 2. นักเรียนสามารถสร้างเครือข่ายใน การช่วยเหลือเพื่อนอย่างเป็นระบบ และก่อให้เกิดความเข้มแข็งในระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ ประโยชน์ที่คาด ว่าจะได้รับ

10 ประชุมและวางแผน ดำเนินงานชุมนุม YC สอนทักษะการให้คำปรึกษา เบื้องต้นกับชุมนุม YC

11

12


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือในทุก โรงเรียน จัดให้มีภาคีเครือข่ายภาคนักเรียนที่จะเสริม ความเข้มแข็งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google