งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์การเชื่อมโยงเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์การเชื่อมโยงเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์การเชื่อมโยงเครือข่าย
 เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่จะอำนวยประโยชน์ต่อกันและกัน อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  เกิดความเข้มแข็งในระดับสมาชิก ระดับองค์กร และระดับเครือข่าย  สมาชิก ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

2 การจัดเวทีเสวนาประชุมเครือข่าย
เกิดกิจกรรม กิจกรรมเชื่อมร้อยคนให้เกิดกิจกรรมอื่นๆ ต่อเนื่องกันไป

3 ประเด็นสำคัญของเครือข่าย
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้อง เป็นไปโดยสมัครใจ กิจกรรมที่ทำในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่า เทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ไม่มีผลต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัว ของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้น ๆ

4 เครือข่าย กลุ่มของคนหรือองค์กร ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ

5 ไม่ใช่ เครือข่าย การติดต่อเป็นทางทางการและ รวมศูนย์ที่เกิดขึ้นโดยการจัดตั้ง ดำเนินงานโดยหน่วยงานเดียว มีความสัมพันธ์แบบทวิภาคีกับ หน่วยเหนือเท่านั้น

6 การสร้างเครือข่าย การทำให้มีการติดต่อและ การสนับสนุนให้มีการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมือกัน ด้วยความสมัครใจ

7 สิ่งพึงทำ สนับสนุนความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนที่ต่างก็มี ความเป็นอิสระไม่สนับสนุนการคบค้าสมาคม แบบพึ่งพิง สร้างระบบติดต่อเผยแพร่ข่าวสารสองทาง ไม่สนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสารทางเดียว

8 รูปแบบเครือข่าย คุณลักษณะของสมาชิก พื้นที่ทางภูมิศาสตร์
วัตถุประสงค์ของเครือข่าย การจัดการเครือข่าย

9 ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เครื่องมือ และสื่อ
ช่วยลดการทำงานและการใช้ทรัพยากรซ้อน เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น นำไปสู่การทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย ให้ความต้องการของประชาชนได้รับการสนองจากรัฐ ช่วยชี้ให้เห็นปัญหาและประเด็นการพัฒนาที่ซับซ้อนและท่วมท้นในหมู่บ้าน ช่วยเชื่อมหน่วยงานวิชาการและแหล่งทุนกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทำให้คนและองค์กรได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนได้รับกำลังใจ การจูงใจ และการยอมรับ ประโยชน์

10 ปัญหาของเครือข่าย วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน สมาชิกไม่เท่าเทียมกัน
ถูกครอบงำ รวมศูนย์และราชการ ขาดทรัพยากร ไม่มีการจัดการทรัพยากรที่ดี ข้อมูลผิดๆแพร่ในเครือข่าย สมาชิกแข่งขันกันเอง แหล่งทุนแทรกแซง ติดตามและประเมินผลยาก ถูกเพ่งเล็งทางการเมือง


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์การเชื่อมโยงเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google