งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์การเชื่อมโยงเครือข่าย  เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่จะอำนวยประโยชน์ ต่อกันและกัน อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  เกิดความเข้มแข็งในระดับสมาชิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์การเชื่อมโยงเครือข่าย  เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่จะอำนวยประโยชน์ ต่อกันและกัน อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  เกิดความเข้มแข็งในระดับสมาชิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์การเชื่อมโยงเครือข่าย  เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่จะอำนวยประโยชน์ ต่อกันและกัน อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  เกิดความเข้มแข็งในระดับสมาชิก ระดับองค์กร และระดับเครือข่าย  สมาชิก ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีความ เป็นอยู่ดีขึ้น

2 - เกิดกิจกรรม - กิจกรรมเชื่อมร้อยคนให้ เกิดกิจกรรมอื่นๆ ต่อเนื่องกัน ไป

3 ประเด็นสำคัญของเครือข่าย  ความสัมพันธ์ของสมาชิกใน เครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัคร ใจ  กิจกรรมที่ทำในเครือข่ายต้องมี ลักษณะเท่าเทียมหรือ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  ไม่มีผลต่อความเป็นอิสระหรือ ความเป็นตัวของตัวเองของคน หรือองค์กรนั้น ๆ

4 เครือข่าย กลุ่มของคนหรือองค์กร ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูลระหว่างกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบ โครงสร้างที่คนหรือองค์กรสมาชิก ยังคงมีความเป็นอิสระ

5 ไม่ใช่ เครือข่าย  การติดต่อเป็นทาง ทางการและรวมศูนย์ ที่เกิดขึ้นโดยการ จัดตั้ง  ดำเนินงานโดย หน่วยงานเดียว  มีความสัมพันธ์แบบ ทวิภาคีกับหน่วย เหนือเท่านั้น

6 การสร้าง เครือข่าย การทำให้มีการ ติดต่อและ การสนับสนุนให้มี การแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมือกัน ด้วยความสมัครใจ

7 สิ่งพึงทำ  สนับสนุนความสัมพันธ์ฉันท์ เพื่อนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระ ไม่สนับสนุนการคบค้าสมาคม แบบพึ่งพิง  สร้างระบบติดต่อเผยแพร่ ข่าวสารสองทาง ไม่สนับสนุนการเผยแพร่ ข่าวสารทางเดียว

8 รูปแบบเครือข่าย  คุณลักษณะของสมาชิก  พื้นที่ทางภูมิศาสตร์  วัตถุประสงค์ของเครือข่าย  การจัดการเครือข่าย

9  ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เครื่องมือ และสื่อ  ช่วยลดการทำงานและการใช้ ทรัพยากรซ้อน  เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น นำไปสู่ การทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ ของทุกฝ่าย  ให้ความต้องการของประชาชนได้รับ การสนองจากรัฐ  ช่วยชี้ให้เห็นปัญหาและประเด็นการ พัฒนาที่ซับซ้อนและท่วมท้นใน หมู่บ้าน  ช่วยเชื่อมหน่วยงานวิชาการและ แหล่งทุนกับผู้ที่ต้องการความ ช่วยเหลือ  ทำให้คนและองค์กรได้รับความ ช่วยเหลือจากเพื่อนได้รับกำลังใจ การจูงใจ และการยอมรับ

10 ปัญหาของ เครือข่าย  วัตถุประสงค์ไม่ ชัดเจน  สมาชิกไม่เท่า เทียมกัน  ถูกครอบงำ  รวมศูนย์และ ราชการ  ขาดทรัพยากร  ไม่มีการจัดการ ทรัพยากรที่ดี  ข้อมูลผิดๆแพร่ใน เครือข่าย  สมาชิกแข่งขัน กันเอง  แหล่งทุน แทรกแซง  ติดตามและ ประเมินผลยาก  ถูกเพ่งเล็งทาง การเมือง


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์การเชื่อมโยงเครือข่าย  เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่จะอำนวยประโยชน์ ต่อกันและกัน อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  เกิดความเข้มแข็งในระดับสมาชิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google