งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจ้าของผลงาน : หน่วยระบบทางเดินหายใจ โทร. 043-366224 สังกัด : แผนกการพยาบาลอายุรกรรม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจ้าของผลงาน : หน่วยระบบทางเดินหายใจ โทร. 043-366224 สังกัด : แผนกการพยาบาลอายุรกรรม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เจ้าของผลงาน : หน่วยระบบทางเดินหายใจ โทร. 043-366224 สังกัด : แผนกการพยาบาลอายุรกรรม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น A = Act ผู้ป่วยที่ยังไม่ เลิกสูบบุหรี่ได้ สอบถามปัญหา อุปสรรค สิ่งที่ ต้องการให้ บุคลากร ช่วยเหลือ นัดมา ตรวจสมรรถภาพ ปอด 1 ปีให้ กำลังใจ กระตุ้น ให้กำลังใจผู้สูบ บุหรี่ ระยะเวลาการศึกษาระหว่างเดือน สิงหาคม 2555 – เมษายน 2556 ดำเนินการ โดยการคัดกรองประวัติ การสูบบุหรี่ก่อนตรวจสมรรถภาพปอดทุกราย และให้คำปรึกษาผู้ป่วยเพื่อลิกสูบบุหรี่ทุกราย โดยใช้ กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง PDCA P = Plan ขั้นตอนที่ 1 : คัดกรอง ประวัติการสูบบุหรี่ ขั้นตอนที่ 2 : ตอบ แบบสอบถามประเมินภาวะ สุขภาพ และระดับการติดบุหรี่ D = Do ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสมรรถภาพปอดคัดกรองผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น เรื้อรัง ขั้นตอนที่ 4 : พยาบาลให้คำปรึกษาเลิกสูบบุหรี่ โดยวิเคราะห์ข้อมูล / อาการ จากแบบประเมินร่วมกับผลตรวจสมรรถภาพปอด ผลกระทบ บุหรี่ต่อสุขภาพ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเลิกสูบบุหรี่ ยกตัวอย่างผล ตรวจสมรรถภาพปอดผู้สูบบุหรี่ / เลิกบุหรี่สำเร็จ และวิธีการเลิกสูบบุหรี่ C = Check ขั้นตอนที่ 5 : โทรศัพท์ประเมินผลการเลิกสูบบุหรี่ การให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ Share & Learn 2013 ความเป็นมาและแนวคิด วิธีการดำเนินการ (How to) ผลการดำเนินงาน การเรียนรู้ / การนำไปใช้ประโยชน์ การคัดกรองผู้ป่วยทุกรายด้วยการสอบถามสถานะของการสูบบุหรี่ ให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ ทุก หน่วยงานควรได้ตระหนัก ให้ความสำคัญเพื่อป้องกันโรคกลุ่มเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ซึงโอกาสพัฒนาใน คลินิกโรคหืดและโรคถุงลมโป่งพอง ควรมีการติดตามผู้สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้าง พลังอำนาจ กระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ได้ทั้งหมด และการพัฒนาบุคลากรให้มี ศักยภาพในการให้คำปรึกษาเลิกสูบบุหรี่ รวมถึงกระจายการเข้าถึงบริการคลินิกเลิกบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นปัญหา และปัจจัยเสี่ยงก่อโรคร้ายแรงซึ่งสามารถป้องกันได้ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และ โรคหัวใจ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีนโยบายชัดเจนเป็น “ โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ” ใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ สร้างกำลังใจ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในทางที่ดีขึ้น หน่วยระบบทางเดินหายใจ ดำเนินคลินิกเลิกบุหรี่และรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่กับผู้รับบริการและบุคลากรเป็น ประจำทุกปี โดย คัดกรองการสูบบุหรี่ผู้ใช้บริการทุกราย ก่อนตรวจสมรรถภาพปอด การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและผลของการให้คำปรึกษาในคลินิกเลิก บุหรี่ ผลการติดตามผู้สูบบุหรี่ (n = 240) ระดับความ รุนแรงของโรค จำนว น (n = 240) ร้อยละ ติดตามได้ 16267.51 ติดตามไม่ได้ 7332.49 ผลการเลิกสูบบุหรี่ กลุ่มติดตามได้ (n = 162) เลิกบุหรี่ได้ สำเร็จ 4125.31 ยังไม่เลิกสูบบุหรี่ จำแนกเป็น - ลดจำนวนบุหรี่ลง - สูบบุหรี่จำนวนเท่า เดิม 121 43 78 74.69 26.57 48.15 ตรวจสุภาพประจำปี 167 ราย (69.56 % ผู้ป่วยนอก & ใน 73 ราย (30.42%) ผมเลิกบุหรี่แล้วครับ คัดกรองเป่าปอด 5,632 ราย สูบบุหรี่ 240 ราย (4.26 %) 23.5112 มาตรวจตาม นัด -- มากที่สุด นัดรักษาต่อเนื่องทีคลินิก โรคหืดและโรคถุงลมโป่งพอง (n = 51) 76.49 39 ไม่มาตรวจ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ( n = 51) 49.0225 น้อย 47.0624 ปานกลาง 3.922 มาก ร้อยละ จำนวน ระดับความ รุนแรง ของโรค ผลการคัดกรองโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้สูบบุหรี่ 240 ราย อยากเลิก ตั้งใจมุ่งมั่น เลิกเพื่อครอบครัว เพื่อสุขภาพ ของตนเอง สูบแล้วไม่เกิดประโยชน์ สังคมรังเกียจ เหตุผลที่ เลิกสูบ ผลการคัดกรองโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ ในคลินิกเลิกบุหรี่ หน่วยระบบทางเดินหายใจ


ดาวน์โหลด ppt เจ้าของผลงาน : หน่วยระบบทางเดินหายใจ โทร. 043-366224 สังกัด : แผนกการพยาบาลอายุรกรรม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google