งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจ้าของผลงาน : หน่วยระบบทางเดินหายใจ โทร. 043-366224 สังกัด : แผนกการพยาบาลอายุรกรรม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจ้าของผลงาน : หน่วยระบบทางเดินหายใจ โทร. 043-366224 สังกัด : แผนกการพยาบาลอายุรกรรม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เจ้าของผลงาน : หน่วยระบบทางเดินหายใจ โทร สังกัด : แผนกการพยาบาลอายุรกรรม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น A = Act ผู้ป่วยที่ยังไม่ เลิกสูบบุหรี่ได้ สอบถามปัญหา อุปสรรค สิ่งที่ ต้องการให้ บุคลากร ช่วยเหลือ นัดมา ตรวจสมรรถภาพ ปอด 1 ปีให้ กำลังใจ กระตุ้น ให้กำลังใจผู้สูบ บุหรี่ ระยะเวลาการศึกษาระหว่างเดือน สิงหาคม 2555 – เมษายน 2556 ดำเนินการ โดยการคัดกรองประวัติ การสูบบุหรี่ก่อนตรวจสมรรถภาพปอดทุกราย และให้คำปรึกษาผู้ป่วยเพื่อลิกสูบบุหรี่ทุกราย โดยใช้ กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง PDCA P = Plan ขั้นตอนที่ 1 : คัดกรอง ประวัติการสูบบุหรี่ ขั้นตอนที่ 2 : ตอบ แบบสอบถามประเมินภาวะ สุขภาพ และระดับการติดบุหรี่ D = Do ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสมรรถภาพปอดคัดกรองผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น เรื้อรัง ขั้นตอนที่ 4 : พยาบาลให้คำปรึกษาเลิกสูบบุหรี่ โดยวิเคราะห์ข้อมูล / อาการ จากแบบประเมินร่วมกับผลตรวจสมรรถภาพปอด ผลกระทบ บุหรี่ต่อสุขภาพ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเลิกสูบบุหรี่ ยกตัวอย่างผล ตรวจสมรรถภาพปอดผู้สูบบุหรี่ / เลิกบุหรี่สำเร็จ และวิธีการเลิกสูบบุหรี่ C = Check ขั้นตอนที่ 5 : โทรศัพท์ประเมินผลการเลิกสูบบุหรี่ การให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ Share & Learn 2013 ความเป็นมาและแนวคิด วิธีการดำเนินการ (How to) ผลการดำเนินงาน การเรียนรู้ / การนำไปใช้ประโยชน์ การคัดกรองผู้ป่วยทุกรายด้วยการสอบถามสถานะของการสูบบุหรี่ ให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ ทุก หน่วยงานควรได้ตระหนัก ให้ความสำคัญเพื่อป้องกันโรคกลุ่มเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ซึงโอกาสพัฒนาใน คลินิกโรคหืดและโรคถุงลมโป่งพอง ควรมีการติดตามผู้สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้าง พลังอำนาจ กระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ได้ทั้งหมด และการพัฒนาบุคลากรให้มี ศักยภาพในการให้คำปรึกษาเลิกสูบบุหรี่ รวมถึงกระจายการเข้าถึงบริการคลินิกเลิกบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นปัญหา และปัจจัยเสี่ยงก่อโรคร้ายแรงซึ่งสามารถป้องกันได้ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และ โรคหัวใจ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีนโยบายชัดเจนเป็น “ โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ” ใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ สร้างกำลังใจ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในทางที่ดีขึ้น หน่วยระบบทางเดินหายใจ ดำเนินคลินิกเลิกบุหรี่และรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่กับผู้รับบริการและบุคลากรเป็น ประจำทุกปี โดย คัดกรองการสูบบุหรี่ผู้ใช้บริการทุกราย ก่อนตรวจสมรรถภาพปอด การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและผลของการให้คำปรึกษาในคลินิกเลิก บุหรี่ ผลการติดตามผู้สูบบุหรี่ (n = 240) ระดับความ รุนแรงของโรค จำนว น (n = 240) ร้อยละ ติดตามได้ ติดตามไม่ได้ ผลการเลิกสูบบุหรี่ กลุ่มติดตามได้ (n = 162) เลิกบุหรี่ได้ สำเร็จ ยังไม่เลิกสูบบุหรี่ จำแนกเป็น - ลดจำนวนบุหรี่ลง - สูบบุหรี่จำนวนเท่า เดิม ตรวจสุภาพประจำปี 167 ราย (69.56 % ผู้ป่วยนอก & ใน 73 ราย (30.42%) ผมเลิกบุหรี่แล้วครับ คัดกรองเป่าปอด 5,632 ราย สูบบุหรี่ 240 ราย (4.26 %) มาตรวจตาม นัด -- มากที่สุด นัดรักษาต่อเนื่องทีคลินิก โรคหืดและโรคถุงลมโป่งพอง (n = 51) ไม่มาตรวจ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ( n = 51) น้อย ปานกลาง มาก ร้อยละ จำนวน ระดับความ รุนแรง ของโรค ผลการคัดกรองโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้สูบบุหรี่ 240 ราย อยากเลิก ตั้งใจมุ่งมั่น เลิกเพื่อครอบครัว เพื่อสุขภาพ ของตนเอง สูบแล้วไม่เกิดประโยชน์ สังคมรังเกียจ เหตุผลที่ เลิกสูบ ผลการคัดกรองโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ ในคลินิกเลิกบุหรี่ หน่วยระบบทางเดินหายใจ


ดาวน์โหลด ppt เจ้าของผลงาน : หน่วยระบบทางเดินหายใจ โทร. 043-366224 สังกัด : แผนกการพยาบาลอายุรกรรม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google