งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อสมาชิก 1. นางสาวพรรณพัชร โหมดกุลา 541121602 2. นางสาวอริสา แก่นเขียว 541121606 3. นายสุรศักดิ์ สีหมื่น 541121615 4. นางสาวรุ้งตะวัน สีสัน 541121636.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อสมาชิก 1. นางสาวพรรณพัชร โหมดกุลา 541121602 2. นางสาวอริสา แก่นเขียว 541121606 3. นายสุรศักดิ์ สีหมื่น 541121615 4. นางสาวรุ้งตะวัน สีสัน 541121636."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายชื่อสมาชิก 1. นางสาวพรรณพัชร โหมดกุลา 541121602 2. นางสาวอริสา แก่นเขียว 541121606 3. นายสุรศักดิ์ สีหมื่น 541121615 4. นางสาวรุ้งตะวัน สีสัน 541121636 5. นายพีระพงษ์ จันทราศรี 541123024 6. วิฑูรย์ รักระเบียบ 541123030

3 องค์ประกอบ ของ เทคโนโลยี สารสนเทศ มี ส่วนประกอบ 5 ส่วน คือ ?

4

5 1. ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ สารสนเทศ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องกราดตรวจเมื่อพิจารณา เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งเป็น 3 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (input unit) ได้แก่ แผง แป้นอักขระ เมาส์ หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (output unit) ได้แก่ จอภาพ เครื่องพิมพ์

6 2. ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ประการที่สอง ซึ่งก็คือลำดับขั้นตอนของ คำสั่งที่จะสั่งงานให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน เพื่อ ประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความ ต้องการของการใช้งาน ในปัจจุบันมี ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติงาน ซอฟต์แวร์ ควบคุมระบบงาน ซอฟต์แวร์สำเร็จ และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับงานต่างๆ

7 3. ข้อมูล ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีก ประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ อาจจะเป็น ตัวชี้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของระบบ ได้ เนื่องจากจะต้องมีการเก็บข้อมูลจาก แหล่งกำเนิด ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง มี การกลั่นกรองและตรวจสอบแล้วเท่านั้นจึงจะ มีประโยชน์ ข้อมูลจำเป็นจะต้องมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานในระดับกลุ่ม หรือระดับองค์กร ข้อมูลต้องมีโครงสร้างใน การจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบเพื่อการสืบค้น ที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

8 4. บุคลากร บุคลากรในระดับผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และ นักเขียนโปรแกรม เป็นองค์ประกอบสำคัญใน ความสำเร็จของระบบสารสนเทศ บุคลากรมี ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มาก เท่าใดโอกาสที่จะใช้งานระบบสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพและ คุ้มค่ายิ่งมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะระบบ สารสนเทศในระดับบุคคลซึ่งเครื่อง คอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถมากขึ้น ทำ ให้ผู้ใช้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของ ตนเองและพัฒนาระบบงานได้เองตามความ ต้องการ สำหรับระบบสารสนเทศในระดับ กลุ่มและองค์กรที่มีความซับซ้อนจะต้องใช้ บุคลากรในสาขาคอมพิวเตอร์โดยตรงมา พัฒนาและดูแลระบบงาน

9 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของ ผู้ใช้หรือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่อง สำคัญอีกประการหนึ่ง เมื่อได้พัฒนา ระบบงานแล้วจำเป็นต้องปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้นตอนในขณะที่ใช้งานก็ จำเป็นต้องคำนึงถึงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ ของคนและความสัมพันธ์กับเครื่อง ทั้งใน กรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่น ขั้นตอนการ บันทึกข้อมูล ขั้นตอนการประมวลผล ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเครื่องชำรุดหรือข้อมูลสูญ หาย และขั้นตอนการทำสำเนาข้อมูลสำรอง เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ จะต้องมีการซักซ้อม มีการเตรียมการ และ การทำเอกสารคู่มือการใช้งานที่ชัดเจน

10


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อสมาชิก 1. นางสาวพรรณพัชร โหมดกุลา 541121602 2. นางสาวอริสา แก่นเขียว 541121606 3. นายสุรศักดิ์ สีหมื่น 541121615 4. นางสาวรุ้งตะวัน สีสัน 541121636.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google