งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามทบทวนเนื้อเดิม 1. ข้อมูลหมายถึงอะไร 2. สารสนเทศหมายถึงอะไร 3. วิธีทำให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศมีกี่ วิธีอะไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามทบทวนเนื้อเดิม 1. ข้อมูลหมายถึงอะไร 2. สารสนเทศหมายถึงอะไร 3. วิธีทำให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศมีกี่ วิธีอะไรบ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามทบทวนเนื้อเดิม 1. ข้อมูลหมายถึงอะไร 2. สารสนเทศหมายถึงอะไร 3. วิธีทำให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศมีกี่ วิธีอะไรบ้าง

2 การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 1. รับข้อมูล ( Input ) 2. ประมวลผลข้อมูล ( Process ) 3. จัดเก็บข้อมูล ( Storage ) 4. แสดงผลข้อมูล ( Output ) ทั้ง 4 ขั้นตอนเรียกว่า วงจรการทำงานขั้นพื้นฐานของ คอมพิวเตอร์ (IPOS cycle) และ ผลลัพธ์ที่ถูกนำมาแสดงผลในข้อ 4 ก็คือ สารสนเทศ

3 ภาพแสดงการทำงานขั้นพื้นฐานของ คอมพิวเตอร์ ข้อมู ล สารสนเ ทศ

4 แบ่งเป็น 5 หน่วย องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 1. หน่วยรับเข้า (Input Unit) 2. หน่วยประมวลผล กลาง (CPU) 3. หน่วยความจำหลัก (Main Memory) 4. หน่วยความจำรอง (Secondary Storage) 5. หน่วยส่งออก (Output Unit) รับข้อมูลส่งเข้าเครื่อง คอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูลที่รับเข้า มา เก็บข้อมูลที่ถูก ประมวลผล ใช้เก็บข้อมูลอย่าง ถาวร เป็นอุปกรณ์แสดงผล ข้อมูล

5 1. หน่วยรับเข้า (Input Unit) แป้นพิมพ์ เม้าส์ / อุปกรณ์ชี้ ตำแหน่ง จอภาพสัมผัส เครื่องอ่านรหัสปากกา อุปกรณ์กราดข้อมูล

6 1. หน่วยรับเข้า (Input Unit) อื่นๆ

7 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ภายในจะประกอบไปด้วยวงจร อิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากมายมหาศาล ทำหน้าที่ ประมวลผลคำสั่งที่ผู้ใช้ ป้อนเข้าไปแล้ว แปลความหมายและสั่งให้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ ด้านบน ด้านล่า ง

8 3. หน่วยความจำหลัก (Main Memory) 1. RAM ใช้เก็บข้อมูลจาก การประมวลผล ข้อมูลจะหายไปถ้า ปิดเครื่อง แบ่งเป็น 2 ประเภท 2. ROM ใช้เก็บข้อมูล พื้นฐาน เช่น เวลา วันที่ ตำแหน่งอุปกรณ์ ในเครื่อง ใช้แบตเตอรี่ใน การทำงาน ข้อมูลไม่หายไป เมื่อปิดเครื่อง

9 4. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล โดยจะต่อภายนอกคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนใหญ่

10 5. หน่วยส่งออก (Output Unit) เป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล เครื่องพิมพ์แบบกระทบ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์พลอตเตอร์

11 จบแล้ว อย่าลืม !.. อ่านหนังสือ ทบทวนด้วย


ดาวน์โหลด ppt คำถามทบทวนเนื้อเดิม 1. ข้อมูลหมายถึงอะไร 2. สารสนเทศหมายถึงอะไร 3. วิธีทำให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศมีกี่ วิธีอะไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google