งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย เด็กหญิงนฤมล พรมม่วง เลขที่ 29 ชั้น ม.2/2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย เด็กหญิงนฤมล พรมม่วง เลขที่ 29 ชั้น ม.2/2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย เด็กหญิงนฤมล พรมม่วง เลขที่ 29 ชั้น ม.2/2
เด็กหญิงนฤมล พรมม่วง เลขที่ 29 ชั้น ม.2/2 เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีกล่ำ เลขที่ 27 ชั้น ม.2/2

2 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการกับข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างเป็นระบบ และสามารถส่งไปยังที่ต่างๆได้ตามต้องการอย่างรวดเร็วทันใจ

3 ระบบสารสนเทศที่ดีต้องมี
1.ผู้ส่ง 2.ผู้รับ ฝ่ายส่งข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร ฝ่ายรับ

4 ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ
ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ 1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software) 3.บุคลากรคอมพิวเตอร์ (People) 4.กระบวนงาน (Procedure)

5 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
โปรแกรม (ซอฟต์แวร์) อุปกรณ์นำเข้า (input device) (ฮาร์ดแวร์) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit or CPU) (ฮาร์ดแวร์) อุปกรณ์ส่งออก (Output device) (ฮาร์ดแวร์)

6 ประกอบด้วยหน่วยย่อย 3 หน่วย คือ
หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยหน่วยย่อย 3 หน่วย คือ 1.หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit : ALU) 2.หน่วยควบคุม(Control Unit) 3.หน่วยความจำหลัก(Main Memory Unit)

7 วัสดุที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
เปรียบเทียบสมบัติและความจุของอุปกรณ์ ประเภทเครื่องเก็บข้อมูลความจุสูง ชื่ออุปกรณ์ ความจุ วัสดุที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล การอ่าน/บันทึก ฮาร์ดดิสก์ 10-80GB แผ่นโลหะฉาบสารแม่เหล็กถาวร อ่านและบันทึก ฟลอปปี้ดิสก์ 1.44MB แผ่นอ่อนฉาบสารแม่เหล็กถอดเปลี่ยนได้ เครื่องขับแผ่นซีดีรอม MB แผ่นพลาสติกฉาบสารสะท้อนแสง อ่านอย่างเดียว เครื่องบันทึกแผ่นซีดี อ่านและบันทึกแผ่น CD-R บันทึกได้ ครั้งเดียว แผ่น CD-RW บันทึกซ้ำได้หลายครั้ง

8 ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน
คอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆมีขนาดใหญ่มาก แต่มีความสามารถไม่เท่าปัจจุบัน ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์กะทัดรัดมีความสามารถสูงมาก จากระบบที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างเดียวมาเป็นระบบที่ทำการประมวลผลได้หลายอย่าง เช่น ประมวลผลเกี่ยวกับภาพและเสียง หรือจากที่แยกกันทำงานสามารถทำงานร่วมกันได้

9 พัฒนาการคอมพิวเตอร์ 3 ด้านคือ
1. การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ 2.การพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ 3.การพัฒนาด้านระบบเครือข่าย

10 การสื่อสารข้อมูล(Data communication)
คือการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป โดยผ่านระบบสาย หรือ ระบบไร้สายก็ได้ซึ่งข้อมูลที่รับส่งจะต้องอยู่ในรูปแบบรหัสดิจิทัลหรือสามารถแปลเป็นรหัสดิจิทัลได้

11 องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
1.ระบบคอมพิวเตอร์ 2.อุปกรณ์ต่อเชื่อมเพื่อการสื่อสารข้อมูล 3.ซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารข้อมูล 4.เกณฑ์วิธี(Protocol)คือข้อกำหนดหรือระเบียบวิธี สำหรับการสื่อสารข้อมูลแบบนั้นๆ 5.สื่อนำข้อมูล(Media)เช่นสายโทรศัพท์ เคเบิลใยแก้วนำแสง หรือคลื่นวิทยุ

12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ
1.เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่(Local Area Natwork) หรือแลน(Lan) 2.เครือข่ายบริเวณนครหลวง(Metropolitan Area Natwork) 3.เครือค่ายบริเวณกว้าง(Wide Area Network)หรือแวน(Wan) 4.เครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Internet)


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย เด็กหญิงนฤมล พรมม่วง เลขที่ 29 ชั้น ม.2/2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google