งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O วิชา 31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องความหมายและ องค์ประกอบของ ระบบสื่อสารข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O วิชา 31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องความหมายและ องค์ประกอบของ ระบบสื่อสารข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O วิชา 31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องความหมายและ องค์ประกอบของ ระบบสื่อสารข้อมูล

2 จุดประสงค์ อธิบายความหมายและองค์ประกอบของ ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ เปรียบเทียบองค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

3 องค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล อุปกร ณ์ส่ง ข้อมูล ข่าวสาร อุปกรณ์ เชื่อมต่อ สื่อกล าง โพรโท คอล อุปกรณ์ เชื่อมต่อ ข้อมูล ข่าวสาร อุปกร ณ์รับ

4 หัวข้อที่จะเรียนในวันนี้ สารสนเทศคืออะไร 1 ระบบสารสนเทศ คืออะไร 2 องค์ประกอบของระบบ สารสนเทศ 3

5 สารสนเทศ (Information) ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆที่ เก็บรวบรวมผ่านการประมวลผล แล้ว หรือมีการบันทึกอย่างเป็น ระบบเพื่อนำมาเผยแพร่และใช้ งานในด้านต่างๆ

6 ระบบสารสนเทศ (Information System) กลไกการจัดการข้อมูลตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมี บุคลากรเป็นผู้ใช้ฮาร์ดแวร์และ ซอฟแวร์เพื่อให้ได้สารสนเทศ ตามที่ต้องการ

7 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

8 ให้แต่ละกลุ่มหาความหมายและ ตัวอย่าง องค์ประกอบระบบสารสนเทศ กลุ่มที่ 1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) กลุ่มที่ 2 ซอฟแวร์ (Software) กลุ่มที่ 3 บุคลากร (Peopleware) กลุ่มที่ 4 ข้อมูล (Data) กลุ่มที่ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

9 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือที่ช่วยในการ จัดการหรือประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

10 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ซอฟแวร์ (Software) ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น องค์ประกอบที่สำคัญประการที่สอง ซึ่งก็คือ ลำดับขั้นตอนของคำสั่งที่จะสั่งงานให้ฮาร์ดแวร์ ทำงาน เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ ตามความต้องการของการใช้งาน ซอฟต์แวร์มี 2 ประเภท คือ

11 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ( ต่อ ) 1. ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการ กับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ ในระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ระบบปฏิบัติการดอส ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์ที่ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานด้านต่างๆ ตามความ ต้องการของผู้ใช้ เช่น ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตาราง ทำงาน ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล

12 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ บุคลากร เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เพราะ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจ วิธีการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ จะเป็น ผู้ดำเนินการ ในการทำงานทั้งหมด – ผู้ใช้ – นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ – นักเขียนโปรแกรม – ผู้ควบคุมเครื่อง – ผู้บริหารและควบคุมฐานข้อมูล

13 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ( ต่อ ) ข้อมูล (Data) เป็นวัตถุดิบที่ทำให้เกิดสารสนเทศ ข้อมูลที่ เป็นวัตถุดิบจะต่างกัน ขึ้นกับสารสนเทศที่ ต้องการ เช่น ในสถานศึกษามักจะต้องการ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนักเรียน ข้อมูล ผลการเรียน ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลการใช้จ่าย ต่าง ๆ ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งที่มี บทบาทต่อการให้เกิดสารสนเทศ

14 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ( ต่อ ) ขั้นตอนการปฏิบัติ เป็นระเบียบวิธีการ ปฏิบัติงานในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ใน รูปแบบที่จะทำให้เป็นสารสนเทศได้ เช่น กำหนดให้ มีการป้อนข้อมูลทุกวัน ป้อนข้อมูล ให้ทันตามกำหนดเวลา มีการแก้ไขข้อมูลให้ ถูกต้องอยู่เสมอ กำหนดเวลาในการประมวลผล การทำรายงาน การดำเนินการ ต่าง ๆ ต้องมี ขั้นตอน หากขั้นตอนใดมีปัญหาระบบก็จะมี ปัญหาด้วย เพราะทุกขั้นตอนมีผลต่อระบบ สารสนเทศ

15 อ้างอิง หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร http://www.chakkham.ac.th/technology/ho mepage/page1.htmlhttp://www.chakkham.ac.th/technology/ho mepage/page1.html http://www.thaigoodview.com/library/teach ershow/lopburi/napaporn_pr/com/pretse.ht mlhttp://www.thaigoodview.com/library/teach ershow/lopburi/napaporn_pr/com/pretse.ht ml

16 Assignment จัดทำ Mind Mapping เรื่ององค์ประกอบ ของ ระบบสารสนเทศ ตามความ เข้าใจของนักเรียน ลงในกระดาษ A4 ตกแต่งให้สวยงาม เขียน หรือ พิมพ์ มาก็ ได้ 10 คะแนน

17 L/O/G/O


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O วิชา 31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องความหมายและ องค์ประกอบของ ระบบสื่อสารข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google