งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ (Project) ระบบเฝ้าระวังเครื่องแม่ ข่าย. ความสำคัญและที่มา เนื่องจากปัจจุบันเครื่องแม่ข่ายมีความสำคัญ ต่อองค์กรทุกองค์กรที่ต้องการข้อมูลที่มีความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ (Project) ระบบเฝ้าระวังเครื่องแม่ ข่าย. ความสำคัญและที่มา เนื่องจากปัจจุบันเครื่องแม่ข่ายมีความสำคัญ ต่อองค์กรทุกองค์กรที่ต้องการข้อมูลที่มีความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ (Project) ระบบเฝ้าระวังเครื่องแม่ ข่าย

2 ความสำคัญและที่มา เนื่องจากปัจจุบันเครื่องแม่ข่ายมีความสำคัญ ต่อองค์กรทุกองค์กรที่ต้องการข้อมูลที่มีความ รวดเร็วและสามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา พร้อมถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็น แรงขับเคลื่อนให้ธุรกิจที่มีการแข่งขันที่ ค่อนข้างสูง เครื่องแม่ข่ายจึงเป็นหัวใจหลัก และมีความสำคัญยิ่ง แต่ทว่าจะพบกับปัญหา เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถใช้งานได้โดยปัจจัย ต่างๆ และส่งผลให้องค์กรเกิดปัญหาด้าน ธุรกิจขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ การทำงานของเครื่องแม่ข่ายและการให้บริการ ต่างในเครื่องแม่ข่าย ซึ่งจะต้องมีระบบการเฝ้า ระวังเพื่อที่ผู้ดูแลระบบจะทำได้ทำการแก้ไข ได้อย่างรวดเร็วและรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น

3 วัตถุประสงค์ / ขอบเขต 1. ทำให้เครื่องข่ายทำงานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ช่วยให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รับทราบถึงปัญหาที่เกิดและแก้ไขปัญหาได้ รวดเร็ว 3. การพิจารณาพัฒนา ระบบฐานข้อมูลสามารถ เชื่อมโยงและให้บริการบนเครือข่าย คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตได้และ สามารถประเมินประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่าย ได้จากค่าของการใช้ประโยชน์ช่องสัญญาณ และศึกษากระบวนการ การทำงานของการ ให้บริการต่างๆบนเครื่องแม่ข่าย

4 วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอน – สำรวจเบื้องต้น – การวิเคราะห์ระบบ – ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา ระบบ – การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล – การออกแบบส่วนผู้ใช้งาน – การปรับใช้ระบบ

5 เครื่องมือ – ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ ฮาร์ดดิสก์ อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย สายและอุปกรณ์เชื่อมต่อ – ด้านซอฟท์แวร์ โปรแกรม

6 วิธีการ – ศึกษาระบบการทำงานของเครื่องแม่ข่ายและ การบริการต่างๆในเครื่องแม่ข่ายว่าลักษณะ ของการทำงานเป็นอย่างไรและได้ศึกษา กระบวน Service Port ว่ามีกระบวนการทำงาน อย่างไรซึ่งทำให้ทราบได้ว่าจะทำการเฝ้าระวัง โดยวิธีใดบ้างจากนั้นหาแนวทางในการพัฒนา โดยอ้างอิงวิจัยต่างๆและหนังสือที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาออกแบบเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง เครื่องแม่ข่ายขึ้น โดยรูปแบบการจำลอง ซึ่ง สามารถนำไปพัฒนาโปรแกรมต่อไป

7 ระยะเวลา – จัดเตรียมหัวข้อ – วางแผนการดำเนินงาน – วิเคราะห์โครงการ – รวบรวมข้อมูลต่างๆ – ออกแบบระบบกระบวนการทำงาน – ออกแบบระบบด้านเทคนิคเบื้องต้น – พัฒนาระบบงานต้นแบบ – ออกแบบระบบงานโดยระเอียด – พัฒนาโปรแกรมระบบงาน – ออกแบบโปรแกรม – จัดทำแผนทดสอบ – จัดทำคู่มือการติดตั้งและใช้งาน

8 งบประมาณ – ยังไม่สามารถทราบได้ว่าเครื่องแม่ข่ายมี ขนาดเท่าได ประโยชน์ – สามารถนำข้อมูลจากการตรวจสอบมาจัดทำ รายงานเหตุเสียที่เกิดขึ้นจากเครื่องแม่ข่าย – ลดระยะเวลาการตรวจเหตุเสียที่เกิดจาดเครื่อง แม่ข่ายได้

9


ดาวน์โหลด ppt โครงการ (Project) ระบบเฝ้าระวังเครื่องแม่ ข่าย. ความสำคัญและที่มา เนื่องจากปัจจุบันเครื่องแม่ข่ายมีความสำคัญ ต่อองค์กรทุกองค์กรที่ต้องการข้อมูลที่มีความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google