งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการนำเสนอ เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย น.ส.จีรวรรณ กาพย์แก้ว เลขที่17 น.ส.ทิวาพร สินทร เลขที่19 น.ส.นภารัตน์ หร่องบุตรศรี เลขที่ 20 น.ส.พรไพลิน เดชนรสิงห์ เลขที่ 25 น.ส.สุภาวดี เหง้าโคกงาม เลขที่ 43 เสนอ ครู สุธากรณ์ ชาติเสนา

2 ความหมายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ จะต้องประกอบด้วยส่วนการทำงานอะไรบ้าง จะต้องมีส่วนรับข้อมูลและคำสั่ง ส่วนประมวลผล ส่วนใช้แสดงผลลัพธ์ จากการประมวลผล และส่วนในการเก็บบันทึกข้อมูลซึ่งเรียกว่า”องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์”

3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
มีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ 1. ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย หน่วยรับข้อมูล จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่คอมพิวเตอร์ -หน่วยประมวลผลกลาง จะนำไปประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกมากให้ผู้ใช้รับทราบทาง -หน่วยแสดงผลลัพธ์ หน่วยความจำหลัก จะทำหน้าที่เสมือนเก็บข้อมูลชั่วคราวที่มีขนาดไม่สูงมากนัก การที่ฮาร์ดแวร์จะทำหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพนั้น -หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง จะไม่สูญหายตราบเท่าที่ผู้ใช้ไม่ทำการลบข้อมูลนั้น รวมทั้งหน่วยเก็บข้อมูลสำรองยังมีความจุที่สูงมาก

4 2.ซอฟร์แวร์ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท
-ซอฟต์แวร์ระบบ โดยส่วนมากแล้วจะติดตั้งมากับเครื่องคอมพิวเตอร์เนื่องจากซอฟต์แวร์ระบบเป็นส่วนควบคุมทำงานต่าง ๆ -ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เน้นในการช่วยการทำงานต่าง ๆ 3.บุคลากร คือผู้สั่งให้เครื่องทำงาน เรียกบุคลากรเหล่านี้ว่า ผู้ใช้ หรือ ยูเซอร์ (user) แต่ก็มีบางชนิดที่สามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องใช้ผู้ควบคุม อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์ก็ยังคงต้องถูกออกแบบหรือดูแลรักษาโดยมนุษย์เสมอ 4.ข้อมูลและสารสนเทศ การทำงานต่าง ๆ จะต้องมีข้อมูลเกิดขึ้นตลอดเวลา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ถูกเก็บรวบรวมมาประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ซึ้งในปัจจุบันมีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นข้อมูลในการดัดแปลงข้อมูลให้ได้ประสิทธิภาพโดยแตกต่างๆระหว่าง ข้อมูล และ สารสนเทศ คือ

5 ข้อมูล คือ ได้จากการสำรวจจริง
สารสนเทศ คือ ได้จากข้อมูลไม่ผ่านกระบวนการหนึ่งก่อน 5.กระบวนการทำงาน กระบวนการทำงานหรือโพรซีเยอร์ หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องทำตาม เพื่อให้ได้งานเฉพาะอย่างจากคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนต้องรู้การทำงานพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่อง ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ถ้าต้องการถอนเงินจะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้ -จอภาพแสดงข้อความเตรียมพร้อมที่จะทำงาน -สอดบัตร และพิมพ์รหัสผู้ใช้ -เลือกรายการ -ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ -รับเงิน -รับใบบันทึกรายการ และบัตร


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google