งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ส. จีรวรรณ กาพย์แก้ว เลขที่ 17 น. ส. ทิวาพร สินทร เลขที่ 19 น. ส. นภารัตน์ หร่องบุตรศรี เลขที่ 20 น. ส. พรไพลิน เดชนรสิงห์ เลขที่ 25 น. ส. สุภาวดี เหง้าโคกงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ส. จีรวรรณ กาพย์แก้ว เลขที่ 17 น. ส. ทิวาพร สินทร เลขที่ 19 น. ส. นภารัตน์ หร่องบุตรศรี เลขที่ 20 น. ส. พรไพลิน เดชนรสิงห์ เลขที่ 25 น. ส. สุภาวดี เหง้าโคกงาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. ส. จีรวรรณ กาพย์แก้ว เลขที่ 17 น. ส. ทิวาพร สินทร เลขที่ 19 น. ส. นภารัตน์ หร่องบุตรศรี เลขที่ 20 น. ส. พรไพลิน เดชนรสิงห์ เลขที่ 25 น. ส. สุภาวดี เหง้าโคกงาม เลขที่ 43 ครู สุธากรณ์ ชาติเสนา

2 คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ จะต้องประกอบด้วยส่วน การทำงานอะไรบ้าง จะต้องมีส่วนรับข้อมูลและ คำสั่ง ส่วนประมวลผล ส่วนใช้แสดงผลลัพธ์ จาก การประมวลผล และส่วนในการเก็บบันทึกข้อมูล ซึ่งเรียกว่า ” องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ”

3 มีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ 1. ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย - หน่วยรับข้อมูล จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับข้อมูล ต่าง ๆ เข้าสู่คอมพิวเตอร์ - หน่วยประมวลผลกลาง จะนำไปประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกมากให้ผู้ใช้รับทราบ ทาง - หน่วยแสดงผลลัพธ์ หน่วยความจำหลัก จะทำ หน้าที่เสมือนเก็บข้อมูลชั่วคราวที่มีขนาดไม่สูง มากนัก การที่ฮาร์ดแวร์จะทำหน้าที่ได้มี ประสิทธิภาพนั้น - หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง จะไม่สูญหายตราบ เท่าที่ผู้ใช้ไม่ทำการลบข้อมูลนั้น รวมทั้งหน่วย เก็บข้อมูลสำรองยังมีความจุที่สูงมาก

4 2. ซอฟร์แวร์ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท - ซอฟต์แวร์ระบบ โดยส่วนมากแล้วจะติดตั้งมากับ เครื่องคอมพิวเตอร์เนื่องจากซอฟต์แวร์ระบบเป็น ส่วนควบคุมทำงานต่าง ๆ - ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เน้นในการ ช่วยการทำงานต่าง ๆ 3. บุคลากร คือผู้สั่งให้เครื่องทำงาน เรียก บุคลากรเหล่านี้ว่า ผู้ใช้ หรือ ยูเซอร์ (user) แต่ก็มี บางชนิดที่สามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องใช้ผู้ ควบคุม อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์ก็ยังคงต้องถูก ออกแบบหรือดูแลรักษาโดยมนุษย์เสมอ 4. ข้อมูลและสารสนเทศ การทำงานต่าง ๆ จะต้อง มีข้อมูลเกิดขึ้นตลอดเวลา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ งานที่ถูกเก็บรวบรวมมาประมวลผล เพื่อให้ได้ สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ซึ้งในปัจจุบันมี การนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นข้อมูลในการ ดัดแปลงข้อมูลให้ได้ประสิทธิภาพโดยแตกต่างๆ ระหว่าง ข้อมูล และ สารสนเทศ คือ

5 ข้อมูล คือ ได้จากการสำรวจจริง สารสนเทศ คือ ได้จากข้อมูลไม่ผ่านกระบวนการ หนึ่งก่อน 5. กระบวนการทำงาน กระบวนการทำงานหรือโพรซี เยอร์ หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องทำตาม เพื่อให้ ได้งานเฉพาะอย่างจากคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ทุกคนต้องรู้การทำงานพื้นฐานของ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่าง ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่อง ฝาก - ถอนเงิน อัตโนมัติ ถ้าต้องการถอนเงินจะต้องผ่านกระบวนการ ต่าง ๆ ดังนี้ - จอภาพแสดงข้อความเตรียมพร้อมที่จะทำงาน - สอดบัตร และพิมพ์รหัสผู้ใช้ - เลือกรายการ - ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ - รับเงิน - รับใบบันทึกรายการ และบัตร


ดาวน์โหลด ppt น. ส. จีรวรรณ กาพย์แก้ว เลขที่ 17 น. ส. ทิวาพร สินทร เลขที่ 19 น. ส. นภารัตน์ หร่องบุตรศรี เลขที่ 20 น. ส. พรไพลิน เดชนรสิงห์ เลขที่ 25 น. ส. สุภาวดี เหง้าโคกงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google