งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OOAD 1 สธ 306 ระบบการจัดการ ฐานข้อมูลทางธุรกิจ BT 306 Business Database Management System อ. กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OOAD 1 สธ 306 ระบบการจัดการ ฐานข้อมูลทางธุรกิจ BT 306 Business Database Management System อ. กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OOAD 1 สธ 306 ระบบการจัดการ ฐานข้อมูลทางธุรกิจ BT 306 Business Database Management System อ. กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 Object-Oriented Technology OOAD 2 ระบบจัดการฐานข้อมูล ตัวอย่างของ DBMS ที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน หลักเกณฑ์การเลือกใช้ DBMS บทสรุป ระบบจัดการฐานข้อมูล บทที่ 6 ระบบจัดการฐานข้อมูล หัวข้อในการนำเสนอ

3 Object-Oriented Technology OOAD 3 ระบบจัดการฐานข้อมูล ส่วนประกอบหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล

4 Object-Oriented Technology OOAD 4 ระบบจัดการฐานข้อมูล ส่วนประกอบหลักของระบบจัดการ ฐานข้อมูล – ภาษา SQL – พจนานุกรมข้อมูล – โปรแกรมอำนวยความสะดวก – โปรแกรมช่วยสร้างโปรแกรมประยุกต์และ รายงาน

5 Object-Oriented Technology OOAD 5 ระบบจัดการฐานข้อมูล ส่วนประกอบหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล – ภาษา SQL แสดงองค์ประกอบของภาษา SQL

6 Object-Oriented Technology OOAD 6 ระบบจัดการฐานข้อมูล ส่วนประกอบหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล – พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตัวอย่างพจนานุกรมข้อมูลที่ใช้อธิบายรายละเอียดแอททริบิวท์ต่างๆในรีเลชัน ” การสั่งซื้อ ”

7 Object-Oriented Technology OOAD 7 ระบบจัดการฐานข้อมูล ส่วนประกอบหลักของระบบจัดการ ฐานข้อมูล – โปรแกรมอำนวยความสะดวก (General Utilities) เป็นโปรแกรมส่วนหนึ่งที่มีอยู่ใน DBMS ซึ่งจะช่วยดูแลจัดการฐานข้อมูล เช่น การ สร้างฐานข้อมูลและตาราง การค้นหา การ เพิ่ม การลบหรือการปรับปรุงแถวข้อมูล จากตาราง การสร้างแบบฟอร์มการบันทึก ข้อมูลอย่างง่าย การสร้างเมนู หรือแม้แต่ การสร้างรายงานอย่างง่ายจากตาราง ภายในฐานข้อมูล โดยสามารถเรียกผ่าน จากเมนูของโปรแกรมอำนวยความสะดวก นี้ได้ เป็นต้น

8 Object-Oriented Technology OOAD 8 ระบบจัดการฐานข้อมูล ส่วนประกอบหลักของระบบจัดการ ฐานข้อมูล – โปรแกรมช่วยสร้างโปรแกรมประยุกต์ และรายงาน DBMS บางตัวจะมีภาษาโปรแกรมที่สร้าง ขึ้นมาสำหรับการทำงานบางอย่างที่ ซับซ้อน สำหรับโปรแกรมช่วยสร้างรายงาน (Report Generator) จะเป็นโปรแกรมที่ ช่วยในการสร้างรายงาน โดยผู้ใช้งาน ฐานข้อมูลไม่จำเป็นต้องเขียนรายละเอียด ของโปรแกรมการสร้างรายงานมากนัก เพียงแต่บอกรูปแบบของรายงานที่ ต้องการ

9 Object-Oriented Technology OOAD 9 ระบบจัดการฐานข้อมูล หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล – การจัดการพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary management) – การจัดการแหล่งเก็บข้อมูล และการแปลงข้อมูล (Data Storage management and data transformation) – การจัดการด้านความปลอดภัย (Security management) – การจัดการความคงสภาพของข้อมูล (Data Integrity management) – การควบคุมเกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูลพร้อม กัน (Concurrency Control) – การจัดการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล (Backup and recovery management) – การจัดการสืบค้นข้อมูลและการจัดการข้อมูลด้วย ภาษาสืบค้นข้อมูล (Database query and management language)

10 Object-Oriented Technology OOAD 10 ตัวอย่างของ DBMS ที่มีใช้อยู่ใน ปัจจุบัน

11 Object-Oriented Technology OOAD 11 หลักเกณฑ์การเลือกใช้ DBMS ความเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ ความเร็วในการประมวลผลข้อมูล จำนวนผู้ใช้งานระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนแฟ้มข้อมูลและขนาดของระเบียน ภาษาที่ใช้จัดการข้อมูล การใช้งานโปรแกรมช่วยสร้างโปรแกรมประยุกต์ การใช้งานโปรแกรมช่วยสร้างรายงาน ระบบรักษาความปลอดภัยของ DBMS แต่ละตัว โครงสร้างฐานข้อมูลของ DBMS แต่ละประเภท ความเหมาะสมของ DBMS ต่อลักษณะของงานที่ ต้องทำ ราคาของ DBMS แต่ละประเภท

12 Object-Oriented Technology OOAD 12 บทสรุป ระบบจัดการฐานข้อมูล จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ ภาษา SQL พจนานุกรมข้อมูล โปรแกรมอำนวยความสะดวก โปรแกรมช่วยสร้างโปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมช่วย สร้างและจัดทำรายงาน โดยภาษา SQL จะช่วยในการ นิยามโครงสร้างข้อมูล จัดการข้อมูล และควบคุมข้อมูล พจนานุกรมข้อมูลจะเก็บรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูล ที่จะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล และเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ จะช่วยให้การจัดการข้อมูลภายในฐานข้อมูลมีความเป็น อิสระจากการเขียนโปรแกรมประยุกต์ การสร้าง พจนานุกรมยังช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูล โดยการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น สามารถเข้ามาดูหรือแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นได้ และยัง รวมถึงการควบคุมความคงสภาพข้อมูล และการใช้งาน ฐานข้อมูลพร้อมกัน สำหรับโปรแกรมอำนวยความสะดวก โปรแกรมช่วยสร้างโปรแกรมประยุกต์และรายงาน จะเป็น ส่วนประกอบเพิ่มเติมของ DBMS ที่จะช่วยให้มีความง่าย ในการใช้งานฐานข้อมูล การสร้างแบบฟอร์ม รายงาน โดย ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมประยุกต์ที่มีความซับซ้อนใน การทำงานดังกล่าวแต่อย่างใด


ดาวน์โหลด ppt OOAD 1 สธ 306 ระบบการจัดการ ฐานข้อมูลทางธุรกิจ BT 306 Business Database Management System อ. กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google