งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดทำโดย นางสาวณัฐฐาพร ถมจังหรีด ครู คศ.1 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

2 ส่วนประกอบหลักและการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์เราในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การทำงาน การแพทย์ ตลอดจนการบันเทิงต่าง ๆ ซึ่งผลจากการนำคอมพิวเตอร์มาใช้นั้น ปรากฏว่ามีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ไปหน้าต่อไป

3 ความหมายของคอมพิวเตอร์
คำว่า “คอมพิวเตอร์”มาจากภาษาลตินว่า “Computare”มีความหมายถึงการคำนวณหรือการนับ ส่วนความหมายโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่า คอมพิวเตอร์หมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการทำงานหรืออำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ย้อนกลับ กลับหน้าแรก ไปหน้าต่อไป

4 เก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ
ขั้นตอนที่ 1 รับข้อมูลเข้า กด เพื่อป้อนตัวอักษร “D” ขั้นตอนที่ 2 ประมวลผลข้อมูล สัญญาณอักษร “D” ส่งไปยังระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ แปลงอักษร “D” ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของ รหัส ASCII ขั้นตอนที่ 3 แสดงผลลัพธ์ แสดงผลโดยการแปลงกลับให้เป็นภาพอักษร “D” บนจอภาพ ย้อนกลับ เก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ กลับหน้าแรก ไปหน้าต่อไป

5 แป้นพิมพ์ แป้นพิมพ์ ( Keyboard ) เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่นิยมใช้กันมากที่สุดและพบเห็นในการใช้งานโดยทั่วไป โดยรับข้อมูลป้อนเข้าที่เป็นตัวอักษร อักขระพิเศษ ตัวเลข รวมถึงชุดคำสั่งต่าง ๆ ตัวอุปกรณ์จะมีกลุ่มของแป้นพิมพ์วางเรียงต่อกันเหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีด ผู้ใช้งานสามารถเลือกกดปุ่มใด ๆ ได้ทันที ย้อนกลับ กลับหน้าแรก ไปหน้าต่อไป

6 เมาส์ (Mouse) เมาส์ ( Mouse ) เป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมตัวชี้ตำแหน่งบนจอภาพ การคลิกหรือกดปุ่มซ้ายของเมาส์ จะมีผลเหมือนการกดแป้น Enter ที่แผงแป้นอิสระ เมาส์ในปัจจุบันมีหลายชนิดและหลายรูปแตกต่างกันไป ย้อนกลับ กลับหน้าแรก ไปหน้าต่อไป

7 อุปกรณ์ประมวลผล ซีพียู ( CPU – Central Processing Unit ) ซีพียูหรือหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU – Central Processing Unit ) เป็นอุปกรณ์หลักในการประมวลผลภายในคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่เปรียบเสมือนสมองที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์ตามที่ต้องการซีพียูของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระดับพีซีจะเรียกกันว่า ไมโครโปรเซสเซอร์ ย้อนกลับ กลับหน้าแรก ไปหน้าต่อไป

8 CD ( Compact Disc ) ซีดี เป็นแผ่นพลาสติกกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ซม. ด้านล่างของแผ่นซึ่งจะใช้บรรจุข้อมูลจะมีลักษณะใสเรียบสามารถบรรจุข้อมูลได้ถึง 600 – 800 เมกะไบต์ ย้อนกลับ กลับหน้าแรก ไปหน้าต่อไป

9 จอภาพ จอภาพ ( Monitor ) เป็นอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาจะมีทั้งข้อมูล ตัวอักษร , ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ย้อนกลับ กลับหน้าแรก ไปหน้าต่อไป

10 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
เครื่องพิมพ์ ( Printer ) เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แสดงผลออกมาในรูปของภาพและข้อความ ซึ่งต้องพิมพ์ลงกระดาษ ในปัจจุบันมีหลายประเภทให้เลือกใช้งาน เช่น เครื่องพิมพ์แบบจุด ( Dot matrix ) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ( Laser printer ) และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Ink jet printer ) เครื่องพิมพ์แบบจุด เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ย้อนกลับ กลับหน้าแรก ไปหน้าต่อไป

11 ลำโพง ลำโพง ( Speaker ) ข้อมูลที่เป็นแบบเสียงไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ไปยังจอภาพของคอมพิวเตอร์ได้ แต่อาศัยอุปกรณ์แสดงผลเฉพาะที่เรียกว่า ลำโพง ( speaker ) เพื่อช่วยขับเสียงออก ปัจจุบันมีราคาถูกมากตั้งแต่ร้อยกว่าบาทจนหลักพัน นิยมใช้สำหรับการแสดงผลในรูปของเสียงเพลงหรือเสียงประกอบในภาพยนต์รวมถึงเสียงที่ได้จากการพูดผ่านไมโครโฟน ย้อนกลับ กลับหน้าแรก ไปหน้าต่อไป

12 อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่รับคำสั่งจากเราโดยการพิมพ์อักษรลงไป
ก. แป้นพิมพ์ ข. เครื่องพิมพ์ ค. ลำโพง 15

13 อุปกรณ์ใดเป็นเปรียบเสมือนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. ซีพียู ข. แป้นพิมพ์ ค. เมาส์ 15

14 อุปกรณ์ใดรับคำสั่งได้โดยการคลิก
ก. ซีพียู ข. แป้นพิมพ์ ค. เมาส์ 15

15 15 ข้อใดเป็นหน่วยส่งออกของคอมพิวเตอร์
ทำหน้าที่ส่งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้เราเห็น ก. จอภาพ ข. ลำโพง ค. เมาส์ 15

16 15 ข้อใดเป็นหน่วยส่งออกของคอมพิวเตอร์
ทำหน้าที่ส่งออกภาพและข้อความออกทางกระดาษ ก. จอภาพ ข. ซีพียู ค. เครื่องพิมพ์ 15

17 ให้นักเรียนลากเส้นจับคู่ภาพต่อไปนี้
จอภาพ แป้นพิมพ์ แผ่นซีดี เครื่องพิมพ์ เมาส์

18 ให้นักเรียนคลิกลากชื่อคอมพิวเตอร์มาไว้ให้ตรงกับรูปภาพ
จอภาพ แผ่นซีดี แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องพิมพ์

19 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google