งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย นางสาวณัฐฐาพร ถมจังหรีด ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย นางสาวณัฐฐาพร ถมจังหรีด ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย นางสาวณัฐฐาพร ถมจังหรีด ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

2 ส่วนประกอบหลักและการใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาท ต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์เราในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา การทำงาน การแพทย์ ตลอดจนการบันเทิงต่าง ๆ ซึ่งผลจากการนำ คอมพิวเตอร์มาใช้นั้น ปรากฏว่ามีส่วนช่วยให้ เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างมี ประสิทธิภาพ ไปหน้าต่อไป

3 ความหมายของคอมพิวเตอร์ คำว่า “ คอมพิวเตอร์ ” มาจากภาษาลตินว่า “Computare” มีความหมายถึงการคำนวณหรือ การนับ ส่วนความหมายโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่ มีความเข้าใจว่า คอมพิวเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยใน การทำงานหรืออำนวยความสะดวกให้แก่ มนุษย์ ไปหน้าต่อไปย้อนกลับ กลับหน้าแรก

4 ขั้นตอนที่ 1 รับข้อมูลเข้า กด เพื่อป้อน ตัวอักษร “D” ขั้นตอนที่ 2 ประมวลผล ข้อมูล สัญญาณอักษร “D” ส่งไป ยังระบบการทำงานของ คอมพิวเตอร์ แปลงอักษร “D” ให้อยู่ในรูปแบบ มาตรฐานของ รหัส ASCII ขั้นตอนที่ 3 แสดงผลลัพธ์ แสดงผลโดยการแปลงกลับให้ เป็นภาพอักษร “D” บนจอภาพ เก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ ไปหน้าต่อไป ย้อนกลับ กลับหน้าแรก

5 แป้นพิมพ์ แป้นพิมพ์ ( Keyboard ) เป็นอุปกรณ์ นำเข้าข้อมูลที่นิยมใช้กันมากที่สุดและพบ เห็นในการใช้งานโดยทั่วไป โดยรับข้อมูล ป้อนเข้าที่เป็นตัวอักษร อักขระพิเศษ ตัวเลข รวมถึงชุดคำสั่งต่าง ๆ ตัวอุปกรณ์จะมีกลุ่ม ของแป้นพิมพ์วางเรียงต่อกันเหมือนกับเครื่อง พิมพ์ดีด ผู้ใช้งานสามารถเลือกกดปุ่มใด ๆ ได้ทันที ไปหน้าต่อไปย้อนกลับ กลับหน้าแรก

6 เมาส์ (Mouse) เมาส์ ( Mouse ) เป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุม ตัวชี้ตำแหน่งบนจอภาพ การคลิกหรือกดปุ่ม ซ้ายของเมาส์ จะมีผลเหมือนการกดแป้น Enter ที่แผงแป้นอิสระ เมาส์ในปัจจุบันมี หลายชนิดและหลายรูปแตกต่างกันไป ไปหน้าต่อไปย้อนกลับ กลับหน้าแรก

7 อุปกรณ์ประมวลผล ซีพียู ( CPU – Central Processing Unit ) ซีพียูหรือหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU – Central Processing Unit ) เป็นอุปกรณ์ หลักในการประมวลผลภายในคอมพิวเตอร์ มี หน้าที่เปรียบเสมือนสมองที่ใช้ในการ วิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์ตามที่ต้องการซีพียู ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระดับพีซีจะเรียก กันว่า ไมโครโปรเซสเซอร์ ไปหน้าต่อไปย้อนกลับ กลับหน้าแรก

8 CD ( Compact Disc ) ไปหน้าต่อไปย้อนกลับ กลับหน้าแรก ซีดี เป็นแผ่นพลาสติกกลม มีขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 12 ซม. ด้านล่างของแผ่นซึ่งจะใช้ บรรจุข้อมูลจะมีลักษณะใสเรียบสามารถบรรจุ ข้อมูลได้ถึง 600 – 800 เมกะไบต์

9 จอภาพ จอภาพ ( Monitor ) เป็นอุปกรณ์แสดง ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของ คอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาจะมีทั้ง ข้อมูล ตัวอักษร, ภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ไปหน้าต่อไปย้อนกลับ กลับหน้าแรก

10 เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ แบบจุด เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก ไปหน้าต่อไปย้อนกลับ กลับหน้าแรก

11 ลำโพง ลำโพง ( Speaker ) ข้อมูลที่เป็นแบบเสียง ไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ไปยังจอภาพของ คอมพิวเตอร์ได้ แต่อาศัยอุปกรณ์แสดงผล เฉพาะที่เรียกว่า ลำโพง ( speaker ) เพื่อ ช่วยขับเสียงออก ปัจจุบันมีราคาถูกมากตั้งแต่ ร้อยกว่าบาทจนหลักพัน นิยมใช้สำหรับการ แสดงผลในรูปของเสียงเพลงหรือเสียง ประกอบในภาพยนต์รวมถึงเสียงที่ได้จากการ พูดผ่านไมโครโฟน ไปหน้าต่อไปย้อนกลับ กลับหน้าแรก

12 อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่รับคำสั่งจากเรา โดยการพิมพ์อักษรลงไป ก. แป้นพิมพ์ ข. เครื่องพิมพ์ ค. ลำโพง 15

13 อุปกรณ์ใดเป็นเปรียบเสมือนสมองของ เครื่องคอมพิวเตอร์ ก. ซีพียูข. แป้นพิมพ์ ค. เมาส์ 15

14 อุปกรณ์ใดรับคำสั่งได้โดยการคลิก ก. ซีพียูข. แป้นพิมพ์ ค. เมาส์ 15

15 ข้อใดเป็นหน่วยส่งออกของ คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ส่งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ให้เราเห็น ก. จอภาพ ข. ลำโพง ค. เมาส์ 15

16 ข้อใดเป็นหน่วยส่งออกของ คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ส่งออกภาพและข้อความ ออกทางกระดาษ ก. จอภาพ ข. ซีพียู ค. เครื่องพิมพ์ 15

17 จอภาพ แป้นพิมพ์ แผ่นซีดี เครื่องพิม พ์ เมาส์ ให้นักเรียนลากเส้นจับคู่ ภาพต่อไปนี้

18 แป้นพิมพ์ ให้นักเรียนคลิกลากชื่อคอมพิวเตอร์มา ไว้ให้ตรงกับรูปภาพ จอภาพ เครื่องพิมพ์ แผ่นซีดี เมาส์

19


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์ จัดทำโดย นางสาวณัฐฐาพร ถมจังหรีด ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google