งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

235011 ตรรกะพื้นฐานและการ แก้ปัญหา Basic logic and Problem Solving 3(2-2-5) ผู้สอน อ. ยืนยง กันทะเนตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่ www.ict.up.ac.th/yeunyong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "235011 ตรรกะพื้นฐานและการ แก้ปัญหา Basic logic and Problem Solving 3(2-2-5) ผู้สอน อ. ยืนยง กันทะเนตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่ www.ict.up.ac.th/yeunyong."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 235011 ตรรกะพื้นฐานและการ แก้ปัญหา Basic logic and Problem Solving 3(2-2-5) ผู้สอน อ. ยืนยง กันทะเนตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่ www.ict.up.ac.th/yeunyong

2 คำอธิบายรายวิชา กระบวนการทำงานของ คอมพิวเตอร์ การใช้ตรรกศาสตร์ ในการให้เหตุผลและการ แก้ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุมแบบ ลำดับ โครงสร้างควบคุมแบบ ทางเลือก โครงสร้างควบคุมแบบ ทำซ้ำ หลักการเขียนโปรแกรม รหัสเทียม ผังมโนภาพ

3 จุดมุ่งหมายของ รายวิชา เข้าใจกระบวนการในการ แก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ( การได้มาซึ่งโปรแกรม ) เข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงาน อย่างไร ? เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ ในการ วิเคราะห์ – สั่งการ เพื่อให้ คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เรา ต้องการ !!! เตรียมสมองทุกคนให้พร้อม กับการเขียนโปรแกรม

4 การประเมินผล สอบกลางภาค 30 คะแนน สอบปลายภาค 30 คะแนน คะแนนเก็บ 30 คะแนน เข้าห้องเรียน 10 คะแนน การเข้าชั้นเรียน, การมีส่วนร่วม, การ อภิปรายเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน การทำงานกลุ่ม, ผลงานและการนำเสนอ ผลงาน ทดสอบย่อย ตัดเกรดอิงเกณฑ์ร่วมกับอิงกลุ่ม

5 Outline ชี้แจงข้อมูล อบรมคุณธรรมจริยธรรม Problem Solving Data Representation Logic and Boolean Variable and expression ผังงาน โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือกและการประยุกต์ สอบกลางภาค

6 Outline [ ต่อ ] โครงสร้างควบคุมแบบทำซ้ำและการประยุกต์ ปัญหาแบบผสม รหัสเทียม (pseudo code) mind map สอบปลายภาค

7 หนังสือ Maureen Sprankle - Problem Solving and Programming Concepts (9th Edition), Prentice Hall. หนังสือทุกเล่มที่สอน flowchart


ดาวน์โหลด ppt 235011 ตรรกะพื้นฐานและการ แก้ปัญหา Basic logic and Problem Solving 3(2-2-5) ผู้สอน อ. ยืนยง กันทะเนตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่ www.ict.up.ac.th/yeunyong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google