งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสวิชา 04-720-301 ชื่อวิชา การโปรแกรมระบบ (System Programming) ดร. วินัย วิชัยพาณิชย์ Winai Wichaipanitch Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสวิชา 04-720-301 ชื่อวิชา การโปรแกรมระบบ (System Programming) ดร. วินัย วิชัยพาณิชย์ Winai Wichaipanitch Ph.D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสวิชา 04-720-301 ชื่อวิชา การโปรแกรมระบบ (System Programming) ดร. วินัย วิชัยพาณิชย์ Winai Wichaipanitch Ph.D.

2 ความมุ่งหมายของหลักสูตร 1. เพื่อผลิตวิศวกรปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี ที่มี ความสามารถปฏิบัติงาน ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อผลิตวิศวกร ที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้าน คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี 3. เพื่อฝึกฝนให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการค้นคว้า ปรับปรุงตนเอง ให้ก้าวหน้า อยู่เสมอ สามารถ แก้ปัญหา ด้วยหลักการ และเหตุผล ปฏิบัติงาน ด้วย หลักวิชาการ ที่มีการวางแผน และควบคุมอย่าง รอบคอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 4. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความ ซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความสำนึกใน จรรยาบรรณแห่งอาชีพ และความรับผิดชอบต่อ หน้าที่และสังคม

3 จุดประสงค์รายวิชา 1. รู้แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับการโปรแกรม ระบบ 2. เข้าใจขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา โปรแกรมระบบ 3 เข้าใจโครงสร้างการควบคุมของโปรแกรม ระบบ 4. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมระบบ 5. มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาโปรแกรมระบบ

4 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการโปรแกรมระบบ ระบบควบคุม และจัดการ ระบบภาษา ระบบอำนวยความ สะดวก โครงสร้างของแอสเซมเบลอร์ วัน - พาส แอสเซมเบลอร์ ทู - พาส แอสเซมเบลอร์ คอสแอ สเซมเบลอร์ โหลดเดอร์ และลิงค์เกอร์ แอบ โซลูทโหลดเดอร์ รีโลเคชั่น รีโลเคทเทเบิ้ล โหลดเดอร์ แมคโครโปรเซสเซอร์ จีพีเอ็ม เอดิต เตอร์ เท็กซ์โปรเซสวิ่ง เท็กซ์ฟอร์แมทเตอร์

5

6 การวัดและประเมินผล 1. ภาควิชาการ แบ่งเป็น - การสอบกลางภาค 30 คะแนน - การสอบปลายภาค 30 คะแนน 2. ภาคผลงาน 30 คะแนน 3. จิตพิสัย 10 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน

7 การวัดและประเมินผล ( ต่อ )

8 เอกสารอ้างอิง 1. A.V. Aho, J.D. Ullmann, Principles of Compiler Design (The Dragon Book), Reading, Addison-Wesley, 1986. 2. Allen I. Holub, Compiler Design in C, Prentice-Hall International Editions, Tokyo, Japan, 1990. 3. “Bison 1.35 Manual,” http://www.gnu.org/manual/bison- 1.35/html_mono/bison.html. gz, Last Update: March 2000, Last Access: April 30, 2003.http://www.gnu.org/manual/bison- 1.35/html_mono/bison.html. gz 4. “CoolAid: The Cool Reference Manual,” http://www.cs.berkeley.edu/ ~aiken/ftp/cool-manual.ps, Last Update: January 1994, Last Access: April 30, 2003.http://www.cs.berkeley.edu/ ~aiken/ftp/cool-manual.ps 5. “Flex, version 2.5 A Fast Scanner Generator Edition 2.5, March 1995,” http:// www.gnu.org/manual/flex-2.5.4/html_mono/flex.html, Last Update: February 23, 2001, Last Access: April 30, 2003.http:// www.gnu.org/manual/flex-2.5.4/html_mono/flex.html 6. John J. Donovan, Systems Programming, McGraw-Hill International Book Company, Tokyo, Japan, 1983.

9 Website ของวิชา ของวิชา http://www.en.rit.ac.th/winai ของคณะ http://www.en.rit.ac.th ของสถาบัน http://www.rit.ac.th


ดาวน์โหลด ppt รหัสวิชา 04-720-301 ชื่อวิชา การโปรแกรมระบบ (System Programming) ดร. วินัย วิชัยพาณิชย์ Winai Wichaipanitch Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google