งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignment 2010/2 614316 คลังสินค้าและการขนถ่าย วัสดุ (Warehouse and Material Handling) อาจารย์ สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์ 53/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignment 2010/2 614316 คลังสินค้าและการขนถ่าย วัสดุ (Warehouse and Material Handling) อาจารย์ สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์ 53/2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignment 2010/2 614316 คลังสินค้าและการขนถ่าย วัสดุ (Warehouse and Material Handling) อาจารย์ สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์ 53/2

2 614316 คลังสินค้าและการขน ถ่ายวัสดุ เกณฑ์การให้คะแนน  การตัดเกรดด้วยวิธี อิงเกณฑ์ ( ตาม เกณฑ์ของภาควิชาฯ )  เกณฑ์ให้คะแนน  สอบกลางภาค ( ปิดตำรา ) 30%  สอบปลายภาค ( เปิดตำรา )30%  Final report and presentation 30%  Assignment10%

3 614316 คลังสินค้าและการขน ถ่ายวัสดุ Assignment  แปลและสรุปประเด็น บทความภาษาอังกฤษ คนละ 1 บทความ  คะแนนเก็บ 10 คะแนน  บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ  การจัดการคลังสินค้า  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆในการขน ถ่ายวัสดุ  ค้นคว้าจากฐานข้อมูล www.sciencedirect.com เท่านั้น  สิ่งที่ต้องส่ง : (1) บทความต้นฉบับ (2) คำแปล (3) สรุปประเด็น 1 หน้า  กำหนดการส่ง : วันที่เสนอบทความ  ห้ามเลือกบทความซ้ำกัน

4 614316 คลังสินค้าและการขน ถ่ายวัสดุ Final Report and Presentation  สำรวจสภาพปัญหาคลังสินค้าในสถาน ประกอบการจริง วิเคราะห์ปัญหา และนำเสนอ แนวทางในการแก้ปัญหา  งานกลุ่มๆละ 3 คน  คะแนนเก็บ 30 คะแนน  สิ่งที่ต้องส่ง :  Handout ของ PowerPoint  รูปเล่มรายงาน  ซีดี บันทึกข้อมูล ( รายงาน + ไฟล์ PowerPoint + ไฟล์งาน Article)  กำหนดการส่ง : วันที่นำเสนอบทความ

5 614316 คลังสินค้าและการขน ถ่ายวัสดุ Final Report and Presentation เนื้อหาในรายงานควรประกอบไปด้วย  ประวัติโดยย่อและรายละเอียดของธุรกิจ  ขั้นตอนการทำงาน  การวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบัน  นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา และ วิธีการปรับปรุง  การเปรียบเทียบหรือประเมินผลการปรับปรุง  ข้อมูลอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt Assignment 2010/2 614316 คลังสินค้าและการขนถ่าย วัสดุ (Warehouse and Material Handling) อาจารย์ สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์ 53/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google