งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำรายวิชา GED40003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำรายวิชา GED40003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำรายวิชา GED40003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต
อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ แนะนำรายวิชา GED คอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2 แนะนำรายวิชา รายละเอียดในรายวิชา คำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชาโดยสรุป แผนการเรียน การวัดผล เอกสาร สื่อที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงในรายวิชา ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3 รายละเอียดในรายวิชา รหัสวิชา (Course Number) ชื่อวิชา (Course Name)
ภาษาไทย (Thai) ภาษาอังกฤษ (English) หน่วยกิต (Course Credit) GED40003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต Computer and Life 3(2-2-5) อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

4 คำอธิบายรายวิชา คอมพิวเตอร์กับชีวิต Computer and Life
ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ในการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าสำหรับการทำรายงาน การนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ การเคารพสิทธิทางปัญญา อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

5 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายวิวัฒนาการต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ แต่ละชนิดได้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของซอฟต์แวร์แต่ละชนิดได้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้วิชาชีพและในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและกฎระเบียบได้ อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6 เนื้อหาวิชาโดยสรุป บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น และวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ บทที่ 2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ บทที่ 3 ซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word, PowerPoint และExcel บทที่ 4 ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง บทที่ 5 ระบบปฏิบัติการ และหลักการทำงานเบื้องต้น บทที่ 6 ข้อมูลและการจัดการข้อมูล บทที่ 7 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ บทที่ 8 การเขียนผังงาน บทที่ 9 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น บทที่ 10 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( ), Search Engine บทที่ 11 เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 12 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 13 จริยธรรมและความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7 แผนการเรียน ครึ่งแรก บทที่ 1 ถึง 6 ครึ่งหลัง บทที่ 7 ถึง 13
อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8 การวัดผล การเข้าชั้นเรียน/ การมีส่วนร่วมในชั้น/ จิตพิสัย (10 คะแนน)
ระหว่างภาคเรียน 40% (40 คะแนน) สอบ 60% (60 คะแนน) การเข้าชั้นเรียน/ การมีส่วนร่วมในชั้น/ จิตพิสัย (10 คะแนน) แบบทดสอบก่อนเรียน/ หลังเรียน (15 คะแนน) งานรายบุคคล (15 คะแนน) สอบกลางภาค 30% (30 คะแนน) สอบปลายภาค 30% (30 คะแนน) อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9 เอกสาร สื่อที่เกี่ยวข้อง
วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง. (2552). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น. ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์ และคณะ. (2545). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : 2545. อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

10 ข้อตกลงในรายวิชา ขาดเรียนได้ไม่เกิน 80% หากขาดเกิน 3 ครั้งหมดสิทธิสอบปลายภาคหากขาดเรียน คือ ป่วย ต้องมีใบรับรองแพทย์ (ของจริง+สำเนา) หากไม่มี หักจิตพิสัย 1 คะแนน ไปราชการ ต้องมีใบรับรองการไปราชการ หากไม่มี หักจิตพิสัย 1 คะแนน ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนโดยใช้การขานชื่อ เรียกตามรายชื่อทะเบียนนักศึกษา การสอบ ห้ามนักศึกษามาสายหรือขาดสอบ ยกเว้นมีเหตุตาม 1.1) และ 1.2) นักศึกษาต้องเคารพกฎระเบียบตามที่ได้ตกลงกับผู้สอน และระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

11 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ ห้องพัฒนาระบบสารสนเทศ
อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ ห้องพัฒนาระบบสารสนเทศ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เว็บไซต์ส่วนตัวอาจารย์ sru.ac.th/ ติดต่อ หรือ ส่งงาน อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

12 จบสไลด์ แนะนำรายวิชา ขอบคุณที่รับฟังครับ
อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลด ppt แนะนำรายวิชา GED40003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google