งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2  รายละเอียดในรายวิชา  คำอธิบายรายวิชา  วัตถุประสงค์  เนื้อหาวิชาโดยสรุป  แผนการเรียน  การวัดผล  เอกสาร สื่อที่เกี่ยวข้อง  ข้อตกลงในรายวิชา  ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 2 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3 รหัสวิชา (Course Number) ชื่อวิชา (Course Name) ภาษาไทย (Thai) ภาษาอังกฤษ (English) หน่วยกิต (Course Credit) GED40003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต Computer and Life 3(2-2-5) 3 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

4  คอมพิวเตอร์กับชีวิต Computer and Life  ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ  บทบาทความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศต่อชีวิตและสังคม  การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ สืบค้นข้อมูล  การแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ในการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้าสำหรับการทำรายงาน  การนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมี ประสิทธิภาพ  การเคารพสิทธิทางปัญญา 4 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

5 1) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายวิวัฒนาการต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุค ได้ 2) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 3) แต่ละชนิดได้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายพื้นฐานการทำงานของ คอมพิวเตอร์ได้ 4) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของซอฟต์แวร์แต่ละชนิดได้ 5) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ 6) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่างๆ 7) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้วิชาชีพ และในชีวิตประจำวันได้ 8) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและกฎระเบียบ ได้ 5 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6  บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น และ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  บทที่ 2 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์  บทที่ 3 ซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word, PowerPoint และExcel  บทที่ 4 ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง  บทที่ 5 ระบบปฏิบัติการ และหลักการทำงานเบื้องต้น  บทที่ 6 ข้อมูลและการจัดการข้อมูล  บทที่ 7 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ  บทที่ 8 การเขียนผังงาน  บทที่ 9 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น  บทที่ 10 อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail), Search Engine  บทที่ 11 เทคโนโลยีสารสนเทศ  บทที่ 12 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  บทที่ 13 จริยธรรมและความปลอดภัย สำหรับคอมพิวเตอร์ 6 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7  ครึ่งแรก บทที่ 1 ถึง 6  ครึ่งหลัง บทที่ 7 ถึง 13 7 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8 ระหว่างภาคเรียน 40% (40 คะแนน)  การเข้าชั้นเรียน/ การมีส่วนร่วมในชั้น/ จิตพิสัย (10 คะแนน)  แบบทดสอบก่อนเรียน/ หลังเรียน (15 คะแนน)  งานรายบุคคล (15 คะแนน) สอบ 60% (60 คะแนน)  สอบกลางภาค 30% (30 คะแนน)  สอบปลายภาค 30% (30 คะแนน) 8 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9  วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง. (2552). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.  ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์ และคณะ. (2545). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : 2545. 9 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

10  ขาดเรียนได้ไม่เกิน 80% หากขาดเกิน 3 ครั้งหมดสิทธิสอบปลายภาคหากขาดเรียน คือ  ป่วย ต้องมีใบรับรองแพทย์ (ของจริง+สำเนา) หากไม่มี หักจิตพิสัย 1 คะแนน  ไปราชการ ต้องมีใบรับรองการไปราชการ หากไม่มี หักจิตพิสัย 1 คะแนน  ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนโดยใช้การขานชื่อ เรียกตามรายชื่อทะเบียนนักศึกษา  การสอบ ห้ามนักศึกษามาสายหรือขาดสอบ ยกเว้นมีเหตุตาม 1.1) และ 1.2)  นักศึกษาต้องเคารพกฎระเบียบตามที่ได้ตกลงกับผู้สอน และระเบียบของ มหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด 10 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

11  อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์  ห้องพัฒนาระบบ สารสนเทศ  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เว็บไซต์ส่วนตัวอาจารย์ http://panumporn. sru.ac.th/  E-mail ติดต่อ p_non6@hotmail.com หรือ pnon6ster@gmail.com  E-mail ส่งงาน pnon6ster@hotmail.co m 11 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

12 ขอบคุณที่รับฟังครับ 12 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลด ppt อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google