งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COMPUTER NETWORK ชายชาญ กุศลจิตกรณ์. คำอธิบายรายวิชา ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจำลองของ OSI และ TCP/IP คุณสมบัติและการทำงานของโปรโตคอลในระดับชั้น ต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COMPUTER NETWORK ชายชาญ กุศลจิตกรณ์. คำอธิบายรายวิชา ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจำลองของ OSI และ TCP/IP คุณสมบัติและการทำงานของโปรโตคอลในระดับชั้น ต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COMPUTER NETWORK ชายชาญ กุศลจิตกรณ์

2 คำอธิบายรายวิชา ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจำลองของ OSI และ TCP/IP คุณสมบัติและการทำงานของโปรโตคอลในระดับชั้น ต่าง ๆ แนะนำระบบเครือข่ายแบบท้องถิ่น สถาปัตยกรรม รูปแบบ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อ ตลอดจนข้อกำหนด และมาตรฐานของเครือข่ายตามมาตรฐานของ IEEE

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเข้าใจถึงโครงสร้างของระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาและเข้าใจถึงหลักการและวิธีการของ โปรโตคอล เพื่อศึกษาและเข้าใจถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ระบบเครือข่าย สามารถอธิบาย เชื่อมต่อ และออกแบบระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ได้

4 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนสอบกลางภาค 30% คะแนนสอบปลายภาค 30% คะแนน Lab20% คะแนนงานในห้องเรียน10% คะแนนมาเรียน10% รวม100%

5 เอกสารอ้างอิง Behrouz A. Forouzan, Data Communications and Networking 4th Edition, Mc Graw Hill, 2003 จตุชัย แพงจันทร์, อนุโชต วุฒิพรพงษ์, เจาะระบบ Network 2nd Edition โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ สื่อสาร (COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS)

6 Website http://ect.cit.kmutnb.ac.th/~cck หรือ http://goo.gl/OHjVh


ดาวน์โหลด ppt COMPUTER NETWORK ชายชาญ กุศลจิตกรณ์. คำอธิบายรายวิชา ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจำลองของ OSI และ TCP/IP คุณสมบัติและการทำงานของโปรโตคอลในระดับชั้น ต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google