งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2  รายละเอียดในรายวิชา  คำอธิบายรายวิชา  วัตถุประสงค์  เนื้อหาวิชาโดยสรุป  แผนการเรียน  การวัดผล  เอกสาร สื่อที่เกี่ยวข้อง  ข้อตกลงในรายวิชา  ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 2 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3 รหัสวิชา (Course Number) ชื่อวิชา (Course Name) ภาษาไทย (Thai) ภาษาอังกฤษ (English) หน่วยกิต (Course Credit) STC0101 หลักการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม Computer Programming and Algorithm 3(2-2-5) 3 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

4  ศึกษาเกี่ยวกับอัลกอริทึมในการแก้ปัญหา  เทคนิคในการออกแบบและวิเคราะห์ อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ  ขั้นตอนการเขียน การพัฒนาโปรแกรม  การเขียนผังงาน การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึมแบบ ต่างๆ เช่น Sequential Decision, Repetition, Modular และ Recursion เป็นต้น 4 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

5 1) สามารถอธิบายการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีระบบและเป็นขั้นตอนได้ 2) สามารถอธิบายความหมายของรหัสเทียม ผังงานรูปแบบต่างๆ ได้ 3) สามารถอธิบายถึงการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อออกแบบโปรแกรมได้ 4) สามารถอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง ผังงานแบบเรียงลำดับ ผังงานแบบมีทางเลือกหรือแบบมีเงื่อนไข ผังงานแบบการทำงานแบบวนซ้ำ และโปรแกรมย่อยได้ 5) สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 6) สามารถประยุกต์การใช้ ผังงานแบบเรียงลำดับ ผังงานแบบมีทางเลือกหรือ แบบมีเงื่อนไข ผังงานแบบการทำงานแบบวนซ้ำและโปรแกรมย่อยได้ 7) สามารถประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ 5 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6  ช่วงที่ 1 ความรู้เบื้องต้นการแก้ปัญหา  บทที่ 1 การแก้ปัญหา  บทที่ 2 การประมวลผลข้อมูล  บทที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม  ช่วงที่ 2 การออกแบบโปรแกรมด้วย ผังงาน  บทที่ 4 เครื่องมือออกแบบโปรแกรม ซอฟต์แวร์  บทที่ 5 ผังงานแบบเรียงลำดับ (Sequence Flowchart)  บทที่ 6 ผังงานแบบมีทางเลือกหรือ แบบมีเงื่อนไข (Selection or Condition Flowchart)  บทที่ 7 ผังงานแบบการทำงานแบบ วนซ้ำ (Repeation or Loop Flowchart)  บทที่ 8 โปรแกรมย่อย (Moduler)  ช่วงที่ 3 ขั้นตอนวิธีต่างๆ  บทที่ 9 ขั้นตอนวิธี  ช่วงที่ 4 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  บทที่ 10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา โปรแกรม  บทที่ 11 ประยุกต์การเขียน ภาษาคอมพิวเตอร์ (ภาษาซีเบื้องต้น) 6 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7  กล่าวถึงความรู้ที่ใช้ในการ แก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งจะมีแนวทางสอดคล้องกับ กระบวนการแก้ปัญหาการ ออกแบบการเขียนโปรแกรมใน เบื้องต้น ประกอบด้วย 3 บท  บทที่ 1 การแก้ปัญหา  บทที่ 2 การประมวลผลข้อมูล  บทที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 7 วิเคราะห์ ปัญหา การออกแบบขั้นตอนการ ทำงานของโปรแกรม การลงรหัส โปรแกรม การทดสอบและ แก้ไขโปรแกรม การทำเอกสาร ประกอบโปรแกรม อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

8  กล่าวถึงลักษณะของเครื่องมือ และการนำเครื่องมือใช้แก้ปัญหา ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 4 บท  บทที่ 4 เครื่องมือออกแบบโปรแกรม ซอฟต์แวร์  บทที่ 5 ผังงานแบบเรียงลำดับ (Sequence Flowchart)  บทที่ 6 ผังงานแบบมีทางเลือกหรือ แบบมีเงื่อนไข (Selection or Condition Flowchart)  บทที่ 7 ผังงานแบบการทำงาน แบบวนซ้ำ (Repeation or Loop Flowchart)  บทที่ 8 โปรแกรมย่อย (Moduler) 8 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

9  กล่าวถึงขั้นตอนวิธีพื้นที่ทั่วๆ ไป โดยมีตัวอย่างให้ศึกษาและนำ เครื่องมือมาใช้งานเพื่อแก้ปัญหา ในแบบขั้นตอน ประกอบด้วย 1 บท  บทที่ 9 ขั้นตอนวิธี 9 ค่าสูงสุด ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน เรียงลำดับ ค้นหา อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

10  กล่าวถึงการนำความรู้แก้ปัญหา โปรแกรมมาประยุกต์โดยใช้ กับภาษาโปรแกรมให้เกิดความเข้าใจ ประกอบด้วย 2 บท  บทที่ 10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ภาษาโปรแกรม  บทที่ 11 ประยุกต์การ เขียนภาษาคอมพิวเตอร์ 10 #include main(){ printf(“Hello World”); } อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

11  ครึ่งแรก ช่วงที่ 1 ถึง 2  บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3  บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6  บทที่ 7 บทที่ 8  ครึ่งหลัง ช่วงที่ 3 ถึง 4  บทที่ 9  บทที่ 10  บทที่ 11 11 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

12 ระหว่างภาคเรียน 40% (40 คะแนน)  การเข้าชั้นเรียน/ การมีส่วนร่วมในชั้น/ จิตพิสัย (10 คะแนน)  แบบทดสอบก่อนเรียน/ หลังเรียน (20 คะแนน)  งานรายบุคคล (20 คะแนน) สอบ 60% (60 คะแนน)  สอบกลางภาค 30% (30 คะแนน)  สอบปลายภาค 30% (30 คะแนน) 12 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

13  เอกพันธุ์ คำปัญโญ. หลักการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2549. 140 หน้า.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. หลักการเขียน โปรแกรม คพ.ทป 014. ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524. กรุงเทพฯ : คุรุสภา.  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ. คู่มือประกอบการเรียนวิชา ตรรกะการเขียนโปรแกรม. สำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา.  ศศลักษณ์ ทองขาว. เอกสาร ประกอบการสอน การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม (Computer Programming and Algorithm). คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 2549. 13 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

14  ขาดเรียนได้ไม่เกิน 80% หากขาดเกิน 3 ครั้งหมดสิทธิสอบปลายภาคหากขาดเรียน คือ  ป่วย ต้องมีใบรับรองแพทย์ (ของจริง+สำเนา) หากไม่มี หักจิตพิสัย 1 คะแนน  ไปราชการ ต้องมีใบรับรองการไปราชการ หากไม่มี หักจิตพิสัย 1 คะแนน  ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนโดยใช้การขานชื่อ เรียกตามรายชื่อทะเบียนนักศึกษา  การสอบ ห้ามนักศึกษามาสายหรือขาดสอบ ยกเว้นมีเหตุตาม 1.1) และ 1.2)  นักศึกษาต้องเคารพกฎระเบียบตามที่ได้ตกลงกับผู้สอน และระเบียบของ มหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด 14 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

15  อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์  ห้องพัฒนาระบบ สารสนเทศ  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เว็บไซต์ส่วนตัวอาจารย์ http://panumporn. sru.ac.th/  E-mail ติดต่อ p_non6@hotmail.com หรือ pnon6ster@gmail.com  E-mail ส่งงาน pnon6ster@hotmail.co m 15 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

16 ขอบคุณที่รับฟังครับ 16 อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลด ppt อ.พนมพร ตระกูลดิษฐ์ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ. พนมพร ตระกูลดิษฐ์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google