งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ ดร. รังสรรค์ โฉมยา วท. ด ( พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ ดร. รังสรรค์ โฉมยา วท. ด ( พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาจารย์ ดร. รังสรรค์ โฉมยา วท. ด ( พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ )

3 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ ห้องทำงาน อาคารเอนกประสงค์ คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง 5601

4 โทรศัพท์ 0-4374-3143 ต่อ 116 0-4374-2823-31 ต่อ 1663 โทรสาร 0-4372-1746 อีเมล์ rungson.c@msu.ac.thrungson.c@msu.ac.th เว็บไซด์ http://edu.msu.ac.th

5 แผนการสอนรายวิชา 502102 จิตวิทยาเพื่อสัมพันธภาพที่ดี (Psychology for Good Relationship) 2 ( 2-0-4 )

6 ความหมาย หลักการ และ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล คำอธิบายรายวิชา

7 การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น เพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุง ตนเองและพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี

8 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ บุคคลในสถาบันสังคมต่าง ๆ เช่น ในครอบครัว ระหว่าง ครอบครัว ผู้ร่วมงาน หรือ บุคคลในองค์กรต่าง ๆ

9 จุดมุ่งหมาย 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี และ หลักการพื้นฐานทางจิตวิทยา เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่าง บุคคล

10 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐาน ของการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี

11 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ทักษะเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี กับบุคคลอื่น ๆ

12 กำหนดเวลาสอน สัปดาห์ที่ 1 - ชี้แจงเกี่ยวกับความมุ่งหมายของ วิชา กติกาของห้อง และงานที่จะ ต้องทำ

13 สัปดาห์ที่ 2 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา ความเชื่อพื้นฐาน (Basic Assumption) ของจิตวิทยากลุ่ม ต่างๆ วิธีการหาความรู้ทาง จิตวิทยา

14 สัปดาห์ที่ 3 - ความหมาย หลักการและทฤษฎี ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับสัมพันธภาพ ระหว่างบุคคล

15 สัปดาห์ที่ 4-7 - หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เช่น จิตวิทยาบุคลิกภาพ - ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุ่ม จิตวิเคราะห์ เช่น ฟรอยด์, อีริคสัน

16 สัปดาห์ที่ 4-7 ( ต่อ ) - ทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ทฤษฎีหน้าต่างของโจฮารี - ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม เช่น ทฤษฎีการระบุ

17 สัปดาห์ที่ 4-7 ( ต่อ ) - พฤติกรรมเชิงมนุษยสัมพันธ์ ทางจิตวิทยาสังคม เช่น พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น, พฤติกรรมการชอบขอผู้อื่น

18 สัปดาห์ที่ 8 - สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 9-11 - การวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจ ตนเอง และผู้อื่น

19 สัปดาห์ที่ 9-11 ( ต่อ ) - การวิเคราะห์ตนเองตามแนว จิตวิทยาพฤติกรรม เช่น ทฤษฎี Social Learning ทฤษฎี Self Control ทฤษฎี Self Management

20 สัปดาห์ที่ 9-11 ( ต่อ ) - การวิเคราะห์ตนเองตามแนวคิด จิตวิทยามนุษยนิยม เช่น ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎี Self Concept ทฤษฎีการพัฒนาตน

21 สัปดาห์ที่ 12 - หลักการวิเคราะห์ตนเองตาม แนวจิตวิทยาเชิงพุทธ เช่น อิทธิบาท 4 อริยะสัจ 4 สัปปุริสธรรม 7 มงคล 38 ประการ

22 สัปดาห์ที่ 13-15 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล ในสถาบันต่างๆ - การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง บุคคลในครอบครัว

23 สัปดาห์ที่ 13-16 ( ต่อ ) - การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง บุคคลในองค์กรและบุคคลนอก องค์กร - การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ประเทศ

24 สัปดาห์ที่ 17 - ทบทวนก่อนสอบ สัปดาห์ที่ 18 - สอบปลายภาค

25 1. บรรยาย อภิปราย แบ่งกลุ่มย่อย 2. ค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา งานวิจัย และ Internet 3. การบ้านและการทำแบบทดสอบ วิเคราะห์พฤติกรรมตนเอง กิจกรรมการเรียนการสอน

26 4. จัดป้ายนิเทศ 5. จัดกิจกรรมในชั้นเรียน 5. สอบ

27 1. เวลาเรียน ความสนใจ ความร่วมมือในการเรียน (10%) 2. งานที่ได้รับมอบหมายและ รายงานหน้าชั้นเรียน (30%) การประเมินผล

28 2.1 รายงาน ( งาน กลุ่ม 15%) 2.2 รายงาน ( งาน เดี่ยว 10%) 2.3 การบ้าน งานที่ ให้ส่ง (5%)

29 3. การสอบกลางภาค (30%) 4. การสอบปลายภาค (30%)

30 1. ตำรามนุษยสัมพันธ์ 2. ตำราจิตวิทยาสังคม 3. ตำราจิตวิทยาองค์การ 4. ตำราพุทธศาสนาในชีวิต ประจำวัน เอกสารประกอบการเรียน


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ ดร. รังสรรค์ โฉมยา วท. ด ( พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google