งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

310322 C Programming C Pragramming Surachai Wachirahatthapong Department of Computer Science Chapter 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "310322 C Programming C Pragramming Surachai Wachirahatthapong Department of Computer Science Chapter 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 310322 C Programming C Pragramming Surachai Wachirahatthapong Department of Computer Science Chapter 1

2 คอมพิวเตอร์คืออะไร อุปกรณ์ทางอิเลกทรอนิกส์ ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือ ช่วยในการจัดการกับข้อมูล ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์อื่นๆ โดยคอมพิวเตอร์มีความสามารถดังนี้ – กำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้าได้ – สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ ชุดคำสั่งที่เลือกมาใช้งาน – สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง – สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูก ต้อง และรวดเร็ว 310322 C Programming Department of Computer Science

3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ Hardware Software Peopleware Data/Information Procedure 310322 C Programming Department of Computer Science

4 การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ InputOutput Storage Processing 310322 C Programming Department of Computer Science

5 การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ Input ทำการรับข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูล เช่น คีย์บอร์ด หรือเมาส์ Processing ทำการประมวลผลข้อมูล เพื่อแปลงให้ อยู่ในรูปอื่นตามต้องการ Output แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผล ออกมา ทางหน่วยแสดงผลลัพธ์ เช่น เครื่องพิมพ์ หรือ จอภาพ Storage ทำการเก็บผลลัพธ์จากการประมวลผลไว้ ในหน่วยเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ อีก 310322 C Programming Department of Computer Science

6 วัฏจักรของการพัฒนาซอฟต์แวร์ 1. การระบุปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ (Project definition) 2. การศึกษาวิธีการปฏิบัติงานปัจจุบัน และระบุความ จำเป็นหรือความต้องการของระบบ (System study) 3. การออกแบบระบบงาน (System Design). ใน ขั้นตอนนี้จะได้ข้อกำหนดการปรับปรุงรูปแบบ การ ปฏิบัติงานใหม่ 310322 C Programming Department of Computer Science

7 วัฏจักรของการพัฒนาซอฟต์แวร์ 4. การพัฒนาโปรแกรม (Programming) เป็นขั้นตอน ของการเขียนและทดสอบความถูกต้องของ โปรแกรม 5. การติดตั้งโปรแกรม (Implementation) และ ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน 6. การประเมินผลการพัฒนาระบบงาน (Postimplementation) เป็นขั้นตอนการ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของระบบใหม่ว่า ถูกต้อง สอดคล้องและบรรลุวัตถุของผู้ใช้มากน้อย เพียงใด และต้องทำการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงที่ ใดบ้าง 310322 C Programming Department of Computer Science

8 แนวคิดเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1. ภาษาเครื่อง (Machine Language) – ภาษาเดียวที่คอมพิวเตอร์รู้จัก – ใช้เลข 0,1 – ต้องสั่งงานอย่างละเอียด รุ่นที่ 2. ภาษาสัญลักษณ์ (Symbolic) – ใช้สัญลักษณ์แทนตัวเลข – ต้องสั่งงานอย่างละเอียด – ต้องแปลเป็นภาษาเครื่องก่อนเช่น ASSEMBLY LANGUAGE 310322 C Programming Department of Computer Science

9 แนวคิดเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 3. ภาษาระดับสูง (High Level Language) – ใช้สมการ / ประโยคง่ายๆ – ไม่ต้องระบุรายละเอียดการทำงาน – ต้องแปลเป็นภาษาเครื่องก่อน – ต้องรู้ขั้นตอนในการสั่งงาน รุ่นที่ 4. ภาษาระดับสูงมาก (Fourth Genration Language) – ระบุแต่ความต้องการแล้วภาษาจะสร้างโปรแกรมให้ 310322 C Programming Department of Computer Science

10 ภาษาสำคัญที่ใช้มาก FORTRAN ภาษาเก่าแก่ที่สุดเหมาะสำหรับงาน วิทยาศาสตร์/วิศวกรรม COBOL เหมาะสำหรับงานธุรกิจ RPG เหมาะสำหรับงานธุรกิจใช้มากในไทย BASIC เหมาะสำหรับงานทั่วไปทางธุรกิจ/ วิทยาศาสตร์ นิยมใช้กับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ PASCAL เป็นภาษาที่มีโครงสร้างดี เหมาะสำหรับ ใช้สอน C ภาษาที่กำลังได้รับความนิยมสามารถสั่งการให้ ควบคุมฮาร์ดแวร์ได้ง่าย 310322 C Programming Department of Computer Science

11 ขั้นตอนการแก้ปัญหา 1. การนิยามปัญหา (Problem Definition) 2. การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) 3. การออกแบบขั้นตอนวิธีแก้ปัญหา (Algorithm Design) 4. การพัฒนาโปรแกรม (Program Development) 5. การทดสอบความถูกต้อง (Program Testing) 6. การจัดทำเอกสาร (Documentation) 7. การบำรุงรักษาและการแก้ไข (Maintenance and Modification) 310322 C Programming Department of Computer Science

12 การเขียนอัลกอริทึม อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียน อัลกอริทึมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ในการเขียน โปรแกรม อัลกอริทึมที่ดีต้องประกอบด้วย – แต่ละขั้นในอัลกอริทึมต้องชัดเจนและถูกต้อง – ลำดับการเขียนคำสั่งต้องเป็นไปตามลำดับที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้อง – อัลกอริทึมต้องมีจุดสิ้นสุดเสมอ – ใช้เวลาในการประมวลผลน้อย – แก้ไขดัดแปลงได้ง่าย 310322 C Programming Department of Computer Science

13 การเขียนผังงาน (Flowchart) เป็นเครื่องมือที่ใช้เขียนอัลกอริทึมรูปแบบหนึ่งซึ่ง เข้าใจง่าย จะใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์แสดงการ ทำงานดังนี้ 310322 C Programming Department of Computer Science แสดงเส้นทางการไหลของงาน (flowlines) สัญลักษณ์แสดงจุดเริ่มต้น หรือสิ้นสุด สัญลักษณ์นำเข้าหรือแสดงผล (Input/Output) สัญลักษณ์แสดงการประมวลผล (Process)

14 การเขียนผังงาน (Flowchart) 310322 C Programming Department of Computer Science สัญลักษณ์แสดงการตัดสินใจ (Decision) สัญลักษณ์แสดงจุดเชื่อมต่อภายในหน้า เดียวกัน สัญลักษณ์แสดงโปรแกรมย่อย (Predefined Process) สัญลักษณ์บรรทัดแรกของกลุ่มคำสั่งทำซ้ำ (Repetition)

15 การเขียนผังงาน (Flowchart) 310322 C Programming Department of Computer Science สัญลักษณ์จุดเชื่อมจุดในหน้าอื่น สัญลักษณ์เอกสาร สัญลักษณ์หน่วยเก็บข้อมูล เช่น ดิสก์

16 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการประมวลผล สัญลักษณ์ความหมาย + บวก - ลบ * คูณ / หาร ^ ยกกำลัง 310322 C Programming Department of Computer Science สัญลักษณ์ความหมาย > มากกว่า < น้อยกว่า >= มากกว่าหรือเท่ากับ <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ <> ไม่เท่ากับ

17 การใช้รหัสเทียม (Pseudocode) วิธีการเขียนอัลกอริทึมอีกวิธีที่สะดวก และแก้ไขง่าย คือการใช้รหัสเทียม รหัสเทียม เป็นคำสั่งที่มี ลักษณะการเขียนใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษ แต่มี โครงสร้างเกือบจะเป็นภาษาโปรแกรม เช่น – เริ่มต้น ให้มีคำว่า BEGIN จบลงให้ใช้ END – อ่าน เขียนข้อมูลใช้ READ และ PRINT – การทดสอบเงื่อนไขใช้ IF, ELSE, ELSEIF – การทำซ้ำใช้ WHILE, DO ENDWHILE เป็นต้น 310322 C Programming Department of Computer Science

18 การเขียนโปรแกรมภาษา C 310322 C Programming Department of Computer Science แฟ้มส่วนหัว แฟ้ม.h Object Code โมดูลอื่นที่แปลแล้ว (.obj) Source Code คอมไพเลอร์ โปรแกรม Editor ตัวเชื่อม (Linker) โปรแกรมที่ประมวลผลได้ (execute file) คลังโปรแกรม Library Functions

19 การเขียนโปรแกรมภาษา C 1. สร้างแฟ้มซอร์สโค้ดด้วยตัวอิดิเตอร์ เช่น vi เพื่อ บรรจุคำสั่งต่าง ๆ ที่เราเขียน 2. สั่งให้คอมไพเลอร์แปลงแฟ้มซอร์สโค้ดเป็นแฟ้ม รหัสจุดหมาย (.obj) 3. นำไปเชื่อมส่วนต่าง ๆ (link) ด้วย Linker แฟ้มคลังโปรแกรมมาตรฐาน แฟ้มรหัสจุดหมายอื่น 4. ได้โปรแกรมที่ประมวลผลได้เป็นแฟ้ม (Execute File) 310322 C Programming Department of Computer Science

20 การประมวลผลโปรแกรม 1. ระบบปฏิบัติการจะทำหน้าที่ไปอ่านแฟ้มโปรแกรม จากสื่อบันทึก เช่น Harddisk เรียกว่าการโหลด โปรแกรม 2. ระบบปฏิบัติการจะทำหน้าที่อ่านโปรแกรมทีละคำสั่ง จากหน่วยความจำส่งเข้าไปยังหน่วยประมวลผล กลาง เรียกว่า การไปนำมา (fetching) 3. หน่วยควบคุมในซีพียูจะตีความ เรียกว่า การตีความ (Decoding) เพื่อตรวจสอบว่าเป็นภาษาที่เครื่องรู้จัก หรือไม่ 310322 C Programming Department of Computer Science

21 การประมวลผลโปรแกรม 4. ถ้าเป็นคำสั่งที่เครื่องเข้าใจได้ จะส่งคำสั่ง ภาษาเครื่องไปยังหน่วยประมวลผลพีชคณิต และ ตรรกะ เรียกว่า การประมวลผล (Executing) 5. หน่วยควบคุมได้รับผลลัพธ์ก็จะส่งค่าที่ได้กลับคืน ไปเก็บในหน่วยความจำหลักเพื่อให้โปรแกรมใช้งาน ต่อไป 310322 C Programming Department of Computer Science

22 มาตรฐานภาษา C เพื่อให้มีมาตรฐานในการเขียนภาษา C เป็นแบบ เดียวกันทั่วโลก ช่วยให้ภาษา C มีคุณสมบัติปรับเปลี่ยนไป ประมวลผลบนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ในการเขียนโปรแกรมภาษา C นี้จะอ้างอิงตาม มาตรฐาน ANSI C 310322 C Programming Department of Computer Science

23 END 310322 C Programming Department of Computer Science


ดาวน์โหลด ppt 310322 C Programming C Pragramming Surachai Wachirahatthapong Department of Computer Science Chapter 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google