งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยี สารสนเทศ อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยี สารสนเทศ อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยี สารสนเทศ อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย sriwicha@hotmail.com

2 จุดประสงค์รายวิชา  นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ได้  นักศึกษาสามารถเลือกซอฟแวร์ที่เหมาะสมกับประเภท ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม  นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบ เครือข่ายแต่ละประเภทได้  นักศึกษามีความเข้าใจองค์ประกอบของระบบ ฐานข้อมูล  นักศึกษามีความเข้าใจขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา ระบบงานคอมพิวเตอร์ได้  นักศึกษาสามารถอธิบายระดับการบริหารและระดับการ ตัดสินใจในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  นักศึกษาสามารถอธิบายจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศได้  นักศึกษาสามารถนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบเว็บ ไซท์ ได้

3 Outline  ระบบคอมพิวเตอร์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและองค์กร  ประเภทของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์  การจัดเตรียมสื่อเพื่อการนำเสนอ  ระบบฐานข้อมูล  การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่าย

4 Outline ( ต่อ )  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  การจัดทำเว็บไซท์เบื้องต้น ( ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป )  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  จริยธรรมและความปลอดภัย

5 วิธีและเกณฑ์การประเมินผล  แบบฝึกหัด รายงาน ชิ้นงาน โครงการ 20%  สอบกลางภาค 30%  สอบปลายภาค 40%  ความตั้งใจและเวลาเรียน 10% พิจารณาจากสถิติการ Login เข้าใช้งานระบบ

6 เกณฑ์การประเมินผลการเรียน  ใช้ระบบการประเมินผลการเรียน แบบอิงเกณฑ์ A80 คะแนนขึ้นไป B+75 – 79 คะแนน B70 – 74 คะแนน C+65 – 69 คะแนน C60 – 64 คะแนน D+55 – 59 คะแนน D50 – 54 คะแนน F ต่ำกว่า 50 คะแนน

7 Q&A


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยี สารสนเทศ อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google