งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
ชุดที่ 7 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

2 ทำไมถึงเรียนการโปรแกรม?
การโปรแกรมช่วยให้เข้าใจคอมพิวเตอร์ ได้ดีขึ้น เข้าใจขั้นตอนการออกแบบระบบงานคอมพิว-เตอร์ดีขึ้น ทำให้ตัวเองทราบว่าชอบการโปรแกรมหรือไม่

3 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
1. เข้าใจปัญหา (Defining the Problem) 2. วางแผนแก้ปัญหา (Planning the Solution) 3. ลงรหัสโปรแกรม (Coding the Program) 4. ทดสอบโปรแกรม (Testing the Program) 5. จัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม (Documenting the Program)

4 โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
โดยทั่วไปโปรแกรมเมอร์เป็นผู้เปลี่ยน วิธีแก้ ปัญหา ให้เป็น คำสั่ง สำหรับคอมพิวเตอร์

5 หน้าที่โปรแกรมเมอร์ ออกแบบโปรแกรม สั่งให้โปรแกรมทำงาน ทดสอบโปรแกรม
แก้ไขโปรแกรม เขียนรายงานสำหรับโปรแกรม

6 เข้าใจปัญหา เราต้องพยายามหาว่า ในระบบปัจจุบัน :
1. อะไรเป็น INPUT - given data 2. ขั้นตอนการประมวลผล - process 3. ต้องการได้รับอะไร OUTPUT - result

7 เข้าใจปัญหา ในขั้นตอนนี้ มักจะมีปัญหาที่ ผู้วิเคราะห์ระบบ และ ลูกค้า มักเข้าใจไม่ตรงกัน ปัญหาอาจเกิดจาก ผู้วิเคราะห์ระบบ หรือ ลูกค้า

8 เข้าใจปัญหา ดังนั้นผู้วิเคราะห์ระบบควรจะเขียนข้อตกลงในหัวข้อดังต่อไปนี้กับลูกค้า INPUT PROCESS OUTPUT

9 เข้าใจปัญหา นอกจากนี้ในขั้นตอนนี้ ควรจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของระบบใหม่ด้วย

10 ตัวอย่าง ปัญหา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนักศึกษามาก ทำให้การออกใบเกรดล่าช้า สำนักทะเบียนต้องการนำระบบคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการประมวลผล

11 ตัวอย่าง Input เลขทะเบียน ชื่อ ที่อยู่นักศึกษา
วิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน เกรดที่นักศึกษาได้รับในแต่ละวิชา

12 ตัวอย่าง Output ใบเกรดสำหรับนักศึกษา

13 ตัวอย่าง Process วิธีคำนวณเกรดเฉลี่ย: สำหรับนักศึกษา
ๅ ( หน่วยกิตของแต่ละวิชา * เกรดที่ได้รับ ) หน่วยกิตที่ลงทั้งหมด

14 วางแผนแก้ปัญหา โดยทั่วไปมี 2 วิธีคือ : 1. ใช้ FLOWCHART 2. PSEUDOCODE

15 Flowchart / Pseudocode
START Pseudocode: start Read GPA if GPA < 2 then print “warning 1” endif stop read GPA GPA < 2 Y Print “WARNING1” N STOP

16 ลงรหัสโปรแกรม Pseudo- code หมายถึงการอธิบายการแก้ปัญหาในรูปของ
Programming Language Basic Flowchart C Pseudo- code Cobol

17 ทดสอบโปรแกรม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม วิธีการตรวจสอบมี 3 วิธีด้วยกัน : DESK CHECKING TRANSLATING DEBUGGING

18 จัดทำเอกสารประกอบระบบ
เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบ เช่น : ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ Flowchart Source code ความเห็นต่างๆ ฯลฯ

19 Symbols ข้อมูลเข้า / ผลลัพธ์ จุดเริ่มต้น / สิ้นสุด การประมวลผล
จุดต่อเนื่อง การตัดสินใจ เส้นแสดงทิศทาง

20 คำถาม บริษัทแห่งหนึ่งมีปัญหาในการทำรายงานเงินเดือน ช้า และ ความถูกต้อง
ต้องการ ให้นักศึกษา define the problem

21 รายงานเงินเดือน ประจำเดือน มกราคม 2542
ID ชื่อ เงินเดือน ภาษี (10%) จ่ายสุทธิ 001 แนน 10,000 1,000 9,000 002 วิไล 12,000 1, ,800 003 วรชัย 15,000 1, ,500 … … … … ...


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google