งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดที่ 7 ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรม. ทำไมถึงเรียนการ โปรแกรม ? การโปรแกรมช่วยให้เข้าใจ คอมพิวเตอร์ ได้ดีขึ้น การโปรแกรมช่วยให้เข้าใจ คอมพิวเตอร์ ได้ดีขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดที่ 7 ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรม. ทำไมถึงเรียนการ โปรแกรม ? การโปรแกรมช่วยให้เข้าใจ คอมพิวเตอร์ ได้ดีขึ้น การโปรแกรมช่วยให้เข้าใจ คอมพิวเตอร์ ได้ดีขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดที่ 7 ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรม

2 ทำไมถึงเรียนการ โปรแกรม ? การโปรแกรมช่วยให้เข้าใจ คอมพิวเตอร์ ได้ดีขึ้น การโปรแกรมช่วยให้เข้าใจ คอมพิวเตอร์ ได้ดีขึ้น เข้าใจขั้นตอนการออกแบบ ระบบงานคอมพิว - เตอร์ดีขึ้น เข้าใจขั้นตอนการออกแบบ ระบบงานคอมพิว - เตอร์ดีขึ้น ทำให้ตัวเองทราบว่าชอบการ โปรแกรมหรือไม่ ทำให้ตัวเองทราบว่าชอบการ โปรแกรมหรือไม่

3 ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรม 1. เข้าใจปัญหา (Defining the Problem) 2. วางแผนแก้ปัญหา (Planning the Solution) 3. ลงรหัสโปรแกรม (Coding the Program) 4. ทดสอบโปรแกรม (Testing the Program) 5. จัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม (Documenting the Program)

4 โปรแกรมเมอร์ (Programmer) โดยทั่วไปโปรแกรมเมอร์เป็นผู้ เปลี่ยน วิธีแก้ ปัญหา ให้เป็น คำสั่ง สำหรับคอมพิวเตอร์

5 หน้าที่โปรแกรมเมอร์ ออกแบบโปรแกรม ออกแบบโปรแกรม สั่งให้โปรแกรมทำงาน สั่งให้โปรแกรมทำงาน ทดสอบโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม แก้ไขโปรแกรม แก้ไขโปรแกรม เขียนรายงานสำหรับโปรแกรม เขียนรายงานสำหรับโปรแกรม

6 เข้าใจปัญหา เราต้องพยายามหาว่า ในระบบ ปัจจุบัน : 1. อะไรเป็น INPUT - given data 2. ขั้นตอนการประมวลผล - process 3. ต้องการได้รับอะไร OUTPUT - result

7 ในขั้นตอนนี้ มักจะมีปัญหาที่ ผู้ วิเคราะห์ระบบ และ ลูกค้า มัก เข้าใจไม่ตรงกัน ในขั้นตอนนี้ มักจะมีปัญหาที่ ผู้ วิเคราะห์ระบบ และ ลูกค้า มัก เข้าใจไม่ตรงกัน ปัญหาอาจเกิดจาก ผู้วิเคราะห์ ระบบ หรือ ลูกค้า ปัญหาอาจเกิดจาก ผู้วิเคราะห์ ระบบ หรือ ลูกค้า เข้าใจปัญหา

8 ดังนั้นผู้วิเคราะห์ระบบควรจะ เขียนข้อตกลงในหัวข้อ ดังต่อไปนี้กับลูกค้า ดังนั้นผู้วิเคราะห์ระบบควรจะ เขียนข้อตกลงในหัวข้อ ดังต่อไปนี้กับลูกค้า –INPUT –PROCESS –OUTPUT เข้าใจปัญหา

9 นอกจากนี้ในขั้นตอนนี้ ควรจะมี การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของระบบ ใหม่ด้วย นอกจากนี้ในขั้นตอนนี้ ควรจะมี การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของระบบ ใหม่ด้วย เข้าใจปัญหา

10 ตัวอย่าง ปัญหา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนักศึกษามาก ทำให้การออกใบ เกรดล่าช้า สำนักทะเบียน ต้องการนำระบบคอมพิวเตอร์ มา ช่วยในการประมวลผล

11 ตัวอย่าง Input Input – เลขทะเบียน ชื่อ ที่อยู่นักศึกษา – วิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน – เกรดที่นักศึกษาได้รับในแต่ละวิชา

12 ตัวอย่าง Output Output – ใบเกรดสำหรับนักศึกษา

13 ตัวอย่าง Process Process วิธีคำนวณเกรดเฉลี่ย : สำหรับนักศึกษา  ( หน่วยกิตของแต่ละวิชา * เกรดที่ได้รับ ) หน่วยกิตที่ลงทั้งหมด หน่วยกิตที่ลงทั้งหมด

14 วางแผนแก้ปัญหา โดยทั่วไปมี 2 วิธีคือ : 1. ใช้ FLOWCHART 2. PSEUDOCODE

15 Flowchart / Pseudocode read GPA GPA < 2 Print “WARNING1” Y N Pseudocode: start Read GPA if GPA < 2 then print “warning 1” endif stop START STOP

16 ลงรหัสโปรแกรม หมายถึงการอธิบายการแก้ปัญหาในรูปของ Programming Language Flowchart Pseudo-code Basic C C Cobol

17 ทดสอบโปรแกรม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของโปรแกรม วิธีการ ตรวจสอบมี 3 วิธีด้วยกัน : DESK CHECKING DESK CHECKING TRANSLATING TRANSLATING DEBUGGING DEBUGGING

18 จัดทำเอกสารประกอบระบบ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนา ระบบ เช่น : ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ระบบ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ระบบ Flowchart Flowchart Source code Source code ความเห็นต่างๆ ฯลฯ ความเห็นต่างๆ ฯลฯ

19 Symbols ข้อมูลเข้า / ผลลัพธ์ การประมวลผล การตัดสินใจ จุดเริ่มต้น / สิ้นสุด จุดต่อเนื่อง เส้นแสดงทิศทาง

20 คำถาม บริษัทแห่งหนึ่งมีปัญหาใน การทำรายงานเงินเดือน ช้า และ ความถูกต้อง ต้องการ ให้นักศึกษา define the problem

21 รายงานเงินเดือน ประจำเดือน มกราคม 2542 ID ชื่อเงินเดือนภาษี (10%) จ่ายสุทธิ 001 แนน 10,0001,000 9,000 002 วิไล 12,0001,200 10,800 003 วรชัย 15,0001,500 13,500 …………...


ดาวน์โหลด ppt ชุดที่ 7 ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรม. ทำไมถึงเรียนการ โปรแกรม ? การโปรแกรมช่วยให้เข้าใจ คอมพิวเตอร์ ได้ดีขึ้น การโปรแกรมช่วยให้เข้าใจ คอมพิวเตอร์ ได้ดีขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google