งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong
STATICS ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong

2 ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong
คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรง และผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุลและการเขียนภาพแผนวัตถุอิสระ การวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วนของโครงสร้าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล แรงเสียดทาน จุดศูนย์ถ่วง และจุดเซนทรอย โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ หลักการของงานเสมือน ความเสถียรภาพ ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong

3 ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong
จุดมุ่งหมายรายวิชา เข้าใจหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ เข้าใจ ระบบแรง โมเมนต์ การสมดุล เข้าใจการวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วนโครงสร้าง เครื่องจักรกล เข้าใจแรงเสียดทาน เข้าใจจุดเซ็นทรอย จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ เข้าใจงานเสมือน การเสถียรภาพ ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong

4 ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong
ตำรา ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong

5 ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong
วิธีการสอน บรรยาย ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน ให้การบ้านเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียน ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong

6 ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong
การให้คะแนน สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 15% สอบกลางภาค % สอบปลายภาค 45 % จิตพิสัย 10% ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong

7 ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong
การประเมินผล หมายเหตุ - เกณฑ์การตัดสินอาจเปลี่ยนแปลงได้ - เข้าเรียนไม่ถึง 80 % จะถูกประเมินผลได้ F ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong

8 ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong
หัวข้อการสอน CHAPTER 1 Introduction to Statics CHAPTER 2 Force Systems CHAPTER 3 Equilibrium CHAPTER 4 Structures CHAPTER 5 Distributed Forces CHAPTER 6 Friction CHAPTER 7 Area Moments of Inertia CHAPTER 8 Virtual Work ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong


ดาวน์โหลด ppt ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google