งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong STATICS. ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรง และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong STATICS. ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรง และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong STATICS

2 ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรง และ ผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุลและการ เขียนภาพแผนวัตถุอิสระ การวิเคราะห์แรง ในชิ้นส่วนของโครงสร้าง ชิ้นส่วนของ เครื่องจักรกล แรงเสียดทาน จุดศูนย์ถ่วง และจุดเซนทรอย โมเมนต์ความเฉื่อยของ พื้นที่ หลักการของงานเสมือน ความ เสถียรภาพ

3 ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong จุดมุ่งหมายรายวิชา 1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ 2. เข้าใจ ระบบแรง โมเมนต์ การสมดุล 3. เข้าใจการวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วน โครงสร้าง เครื่องจักรกล 4. เข้าใจแรงเสียดทาน 5. เข้าใจจุดเซ็นทรอย จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ 6. เข้าใจงานเสมือน การเสถียรภาพ

4 ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong ตำรา

5 ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong วิธีการสอน • บรรยาย • ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน • ให้การบ้านเพื่อเป็นการทบทวน เนื้อหาที่ได้เรียน

6 ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong การให้คะแนน • สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 15% • สอบกลางภาค 30 % • สอบปลายภาค 45 % • จิตพิสัย 10%

7 ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong การประเมินผล หมายเหตุ - เกณฑ์การตัดสินอาจเปลี่ยนแปลงได้ - เข้าเรียนไม่ถึง 80 % จะถูกประเมินผลได้ F

8 ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong หัวข้อการสอน CHAPTER 1Introduction to Statics CHAPTER 2Force Systems CHAPTER 3Equilibrium CHAPTER 4Structures CHAPTER 5Distributed Forces CHAPTER 6Friction CHAPTER 7Area Moments of Inertia CHAPTER 8Virtual Work


ดาวน์โหลด ppt ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong STATICS. ME-RMUTI Sarthit Toolthaisong คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรง และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google