งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CSI1201 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง Structured Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CSI1201 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง Structured Programming."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CSI1201 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง Structured Programming

2 คําอธิบายรายวิชา  ศึกษาหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรม องค์ประกอบของประโยคคำสั่ง เช่น ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระทำ การ นิพจน์ ฟังก์ชัน เป็นต้น ชนิดของข้อมูล แบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างคำสั่งแบบตามลำดับ เลือกทำ และการวนซ้ำ การสร้างโปรแกรมย่อย การ ส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การบันทึกและ อ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล โดยการใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ฝึก ปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการพัฒนา โปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การ ตรวจสอบ ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม

3 การวัดและการประเมินผล 100 %  การวัดผล เก็บคะแนน ระหวาง ภาค 60% ◦ คะแนนสอบกลางภาค 30% ◦ คะแนนงานภาคปฏิบัติ 20% ◦ เข้าเรียน 10%  สอบปลายภาค 40%  ตัดเกรด ตาม ระบบ t_score


ดาวน์โหลด ppt CSI1201 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง Structured Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google