งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการสร้างแบบทดสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการสร้างแบบทดสอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการสร้างแบบทดสอบ

2 ลำดับขั้นของกระบวนการสร้างแบบทดสอบ
ขั้นเตรียม ขั้นสร้าง ขั้นใช้ 1.กำหนดเนื้อหาจุดมุ่งหมาย 2.วางแผนการสร้าง -ตาราง 2.5 หน้า 135 -ตาราง 2.6 หน้า 138 1.เขียนคำถาม 2.จัดรูปเล่มชุดข้อสอบ 3.ทดลองใช้ 4.ปรับปรุง 5.จัดทำฉบับสมบูรณ์ 1.ดำเนินการสอบ 2.ประเมินผล 3.นำผลการประเมินไปใช้

3 เพื่อมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การกำหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัดประเมินผลปลายภาค ปลายปี วัดคุณลักษณะของผู้เรียนที่รายวิชาต้องการ วัดตามจุดประสงค์ปลายทางที่รายวิชากำหนดไว้ ข้อสอบมุ่งวัดตามเนื้อหา พฤติกรรมหลังการเรียนการสอน

4 ศึกษาเนื้อหาที่สอน พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด
การวางแผนการสร้าง ศึกษาเนื้อหาที่สอน พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด สร้าง ตารางวิเคราะห์เนื้อหา และพฤติกรรม จากจุดประสงค์ สร้างตาราง 2.5 หน้า 135 การเลือกวิธีการ เครื่องมือวัดผล สร้างตาราง 2.6 หน้า 138 แสดงโครงสร้างแบบทดสอบ

5 การเขียนคำถาม จัดทำชุดแบบทดสอบ เขียนคำถาม ตามประเภท รูปแบบ ที่กำหนด
ตรวจสอบจำนวนข้อ ตรงตามตารางแสดงโครงสร้างแบบทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ความเป็นปรนัยของข้อคำถาม จัดทำชุดแบบทดสอบ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โครงสร้างพฤติกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ ทดลองใช้กับผู้เรียน เพื่อ ตรวจสอบความชัดเจนของข้อคำถาม เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ การตรวจให้คะแนน

6 การดำเนินการสอบ บทที่ 5 จัดตารางสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ จัดห้องสอบ โต๊ะ เก้าอี้ แสง สภาพแวดล้อม จัดกรรมการดำเนินการสอบ กรรมการกลาง กรรมการรับส่ง เก็บรักษาข้อสอบ จัดผู้กำกับการสอบ ผู้เข้าสอบ ดำเนินการสอบ ตามระเบียบว่าด้วยผู้กำกับห้องสอบ และระเบียบผู้เข้าสอบ ระเบียบของผู้กำกับห้องสอบ พ.ศ. 2548 ระเบียบของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548

7 การประเมินผล นำผลการประเมินไปใช้
ตรวจให้คะแนน ให้ระดับคะแนน (ตัวเลข ตัวอักษร 8 ระดับ) การใช้สถิติในการวัดผล การหาค่ากลาง การวัดการกระจาย การหาความสัมพันธ์ วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ ทั้งรายข้อ รายฉบับ ความยาก อำนาจจำแนก ความเชื่อมั่น รายงานผลการประเมิน (รายงานระดับคะแนน)

8 ศึกษาวิธีการสร้างในบทที่ 4
งานกลุ่ม สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เลือกเนื้อหาสาระตามกลุ่มสนใจ 1 ขั้นเตรียมวางแผน 2 ขั้นสร้างข้อคำถาม รายงานการสร้างเล่มสมบูรณ์ ส่ง 5 ตุลาคม 53 3 ศึกษาวิธีการสร้างในบทที่ 4

9 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการสร้างแบบทดสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google