งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com กระบวนการสร้าง แบบทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com กระบวนการสร้าง แบบทดสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.themegallery.com กระบวนการสร้าง แบบทดสอบ

2 www.themegallery.com ขั้นเตรียมขั้นสร้างขั้นใช้ 1. กำหนด เนื้อหา จุดมุ่งหมาย 2. วาง แผนการ สร้าง - ตาราง 2.5 หน้า 135 - ตาราง 2.6 หน้า 138 1. เขียนคำถาม 2. จัดรูปเล่ม ชุดข้อสอบ 3. ทดลองใช้ 4. ปรับปรุง 5. จัดทำฉบับ สมบูรณ์ 1. ดำเนินการ สอบ 2. ประเมินผล 3. นำผลการ ประเมินไปใช้ ลำดับขั้นของกระบวนการ สร้างแบบทดสอบ

3 www.themegallery.com การกำหนดจุดมุ่งหมาย  วัดประเมินผลปลายภาค ปลายปี  วัดคุณลักษณะของผู้เรียนที่รายวิชา ต้องการ  วัดตามจุดประสงค์ปลายทางที่รายวิชา กำหนดไว้  ข้อสอบมุ่งวัดตามเนื้อหา พฤติกรรม หลังการเรียนการสอน เพื่อมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

4 www.themegallery.com  ศึกษาเนื้อหาที่สอน พฤติกรรมที่ต้องการ ให้เกิด  สร้าง ตารางวิเคราะห์เนื้อหา และ พฤติกรรม จากจุดประสงค์ ตารางวิเคราะห์เนื้อหา และ พฤติกรรม  สร้างตาราง 2.5 หน้า 135 การเลือก วิธีการ เครื่องมือวัดผล  สร้างตาราง 2.6 หน้า 138 แสดง โครงสร้างแบบทดสอบ การวางแผนการสร้าง

5 www.themegallery.com การเขียนคำถาม  เขียนคำถาม ตามประเภท รูปแบบ ที่กำหนด เขียนคำถาม  ตรวจสอบจำนวนข้อ ตรงตามตารางแสดง โครงสร้างแบบทดสอบ  ตรวจสอบความถูกต้อง ความเป็นปรนัยของข้อ คำถาม  จัดทำชุดแบบทดสอบ  ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โครงสร้าง พฤติกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เชี่ยวชาญ  ทดลองใช้กับผู้เรียน เพื่อ  ตรวจสอบความชัดเจนของข้อคำถาม  เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ  การตรวจให้คะแนน จัดทำชุดแบบทดสอบ

6 www.themegallery.com การดำเนินการสอบ  จัดตารางสอบ  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ  จัดห้องสอบ โต๊ะ เก้าอี้ แสง สภาพแวดล้อม  จัดกรรมการดำเนินการสอบ กรรมการกลาง กรรมการรับส่ง เก็บรักษาข้อสอบ  จัดผู้กำกับการสอบ ผู้เข้าสอบ  ดำเนินการสอบ ตามระเบียบว่าด้วยผู้กำกับห้อง สอบ และระเบียบผู้เข้าสอบ  ระเบียบของผู้กำกับห้องสอบ พ. ศ. 2548 ระเบียบของผู้กำกับห้องสอบ พ. ศ. 2548  ระเบียบของผู้เข้าสอบ พ. ศ. 2548 ระเบียบของผู้เข้าสอบ พ. ศ. 2548 บทที่ 5

7 www.themegallery.com การประเมินผล  ตรวจให้คะแนน ให้ระดับคะแนน ( ตัวเลข ตัวอักษร 8 ระดับ )  การใช้สถิติในการวัดผล • การหาค่ากลางการวัดการกระจาย การหา ความสัมพันธ์  วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ ทั้งรายข้อ รายฉบับ  ความยาก  อำนาจจำแนก  ความเชื่อมั่น  รายงานผลการประเมิน ( รายงานระดับคะแนน ) นำผลการประเมินไปใช้

8 www.themegallery.com ขั้นสร้างข้อคำถาม 2 รายงานการสร้างเล่ม สมบูรณ์ ส่ง 5 ตุลาคม 53 3 ขั้นเตรียมวางแผน 1 งานกลุ่ม สร้างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เลือกเนื้อหาสาระตามกลุ่ม สนใจ

9 LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com กระบวนการสร้าง แบบทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google