งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วิชา วิชา 04621101 การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ Computer Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วิชา วิชา 04621101 การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ Computer Programming."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วิชา วิชา 04621101 การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ Computer Programming

2 2 คำอธิบายรายวิชา แนวคิด และองค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ การอันตรกิริยา (Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและ พัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และการ ประยุกต์ใช้โปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง

3 3 เนื้อหาบทเรียน 1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและข้อมูล 2. การออกแบบและพัฒนา โปรแกรม  แนวคิดการแก้ปัญหา  ลำดับการแก้ปัญหาด้วยผังงาน (Flowchart)  ลำดับการแก้ปัญหาด้วยรหัสเทียม (Pseudo Code)

4 4 เนื้อหาบทเรียน 3. ภาษาซีเบื้องต้น (Microsoft Visual C++) –Input/Output Streaming : •Data Type •Practice: Editing Programming, Compiling, Debugging •Printf / Scanf, Control and Format string •Library (#include), data declaration, main function •Syntax, Expression (operators) สอบกลางภาค 100 คะแนน เก็บ 40%

5 5 เนื้อหาบทเรียน 4. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี –Control Structure •Selection (If-else, switch) •Repetition (for, while, do - while) 5. ข้อมูลชนิดอาเรย์ •Structured Array 6. ข้อมูลชนิดสตริง •String Data type

6 เนื้อหาบทเรียน 7. โปรแกรมย่อย •Library Function •User Define Function สอบปลายภาคฯ 100 คะแนน เก็บ 40% 6

7 7 การวัดผลและ ประเมินผลการเรียน • คะแนนจากการสอบ 80 % – คะแนนสอบกลางภาค 40 % – คะแนนสอบปลายภาค 40 % • คะแนนการฝึกปฏิบัติ 10 % • คะแนนจิตพิสัย 10 % • รวม 100 %

8 8 รายละเอียดเพิ่มเติม • เกณฑ์การผ่านวิชานี้จะต้องผ่านเกณฑ์ของทุก องค์ประกอบ – คะแนนสอบรวมต้องไม่ต่ำกว่า 50 % – มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80 % – ต้องผ่านการสอบกลางภาคและปลายภาค • การพิจารณาเกณฑ์ผ่าน – เกณฑ์การผ่านการสอบกลางภาค / ปลายภาค คือ เกณฑ์ 50% ของการสอบ – เกณฑ์การผ่านรายวิชา • คะแนนจากงานที่มอบหมายและจิตพิสัย ได้ คะแนนไม่ต่ำกว่า 50% • คะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 50%

9 9 การตัดเกรด ( ตาม เกณฑ์ ) ช่วงคะแนนเกรด 80-100A 75-79B+ 70-74B 65-69C+ 60-64C 55-59D+ 50-54D ต่ำกว่า 50 F

10 10 โปรแกรม Visual C++

11 11 เว็บเพจวิชา Computer Programming http://www.en.rmutt.ac.th/computerprogramming/http://www.en.rmutt.ac.th/computerprogramming/

12 12 Question ?


ดาวน์โหลด ppt 1 วิชา วิชา 04621101 การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ Computer Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google