งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การจัดการฐานข้อมูล เบื้องต้น (Database Management System) รหัสวิชา 4122205 3(2-2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การจัดการฐานข้อมูล เบื้องต้น (Database Management System) รหัสวิชา 4122205 3(2-2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา การจัดการฐานข้อมูล เบื้องต้น (Database Management System) รหัสวิชา 4122205 3(2-2)

2 โทร. 0-2244-5360 E-mail : prisana_mut@dusit.ac.th ห้องพักอาจารย์ 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 dusithost.dusit.ac.t h/~prisana_mut

3 คำอธิบายรายวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล องค์ประกอบของระบบ ฐานข้อมูล ตัวแบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การ สร้างและการบริหารฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมและหน้าที่ของ ระบบจัดการฐานข้อมูล การทำ ให้เป็นบรรทัดฐาน ภาษา สอบถาม (Query Language) ความ มั่นคงและการบูรณภาพของ ฐานข้อมูล

4 สัปดาห์ที่ 1 แนะนำรายวิชา เนื้อหา

5 สัปดาห์ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล ตัวแบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

6 สัปดาห์ที่ 3 การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ ฐานข้อมูล วงจรการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล

7 สัปดาห์ที่ 4 โมเดลจำลอง ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล (E-R Model)

8 สัปดาห์ที่ 5 การเขียนแผนภาพ แสดงความสัมพันธ์ ของข้อมูล การแปลงแผนภาพ ความสัมพันธ์ของ ข้อมูลเป็นรีเลชัน

9 สัปดาห์ที่ 6 รูปแบบที่เป็นบรรทัด ฐาน (Normal Form : NF)

10 สัปดาห์ที่ 7 กรณีศึกษาการ วิเคราะห์และ ออกแบบฐานข้อมูล

11 สัปดาห์ที่ 8 ทดสอบกลางภาค

12 สัปดาห์ที่ 9 ภาษามาตรฐานสำหรับ การนิยามข้อมูลและการ ใช้ข้อมูล ( ภาษา SQL)

13 สัปดาห์ที่ 10 กระบวนการสอบถาม ข้อมูล ( ภาษา SQL ต่อ )

14 ความมั่นคงและ การบูรณภาพของ ฐานข้อมูล สัปดาห์ที่ 11

15 สัปดาห์ที่ 12 การประยุกต์ใช้ โปรแกรมระบบ จัดการฐานข้อมูล (MS Access) การสร้างตาราง (Table) การกำหนด ความสัมพันธ์ของตาราง

16 สัปดาห์ที่ 13 การสอบถามข้อมูล (Query)

17 สัปดาห์ที่ 14 การสร้างฟอร์ม (Form) การสร้างรายงาน (Report)

18 สัปดาห์ที่ 15 การสร้างโปรแกรม ประยุกต์ เพื่อการจัดการ ฐานข้อมูล สรุปเนื้อหา

19 สัปดาห์ที่ 16 ทดสอบ ปลายภาค

20 การวัดผลและ ประเมินผล 1. คะแนนระหว่างภาค 70 %  สอบกลางภาค 20 คะแนน  แบบฝึกหัดออนไลน์ 20 คะแนน  โครงงาน 30 คะแนน 2. คะแนนสอบปลายภาค 30 % การประเมินผล เป็นแบบ อิงเกณฑ์

21 http://www.elearnin g.dusit.ac.th/Xedu E-learning ของวิชา นี้คือ

22 Assignment 1(5 คะแนน ) ให้นักศึกษาส่งประวัติ ส่วนตัวทางอีเมล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. ข้อมูลส่วนตัว ( ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่ ติดต่อได้ ) 2. แนบไฟล์รูปภาพของ ตนเอง 1 รูป ( โดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นชื่อไฟล์ )

23 ส่งภายใน 1 สัปดาห์


ดาวน์โหลด ppt วิชา การจัดการฐานข้อมูล เบื้องต้น (Database Management System) รหัสวิชา 4122205 3(2-2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google