งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Understanding Course Syllabus 030813301 Thitima Chuangchai (TMA) June 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Understanding Course Syllabus 030813301 Thitima Chuangchai (TMA) June 2013."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Understanding Course Syllabus 030813301 Thitima Chuangchai (TMA) June 2013

2 คำอธิบายรายวิชา หลักการของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ การทำงานของคอมพิวเตอร์ หลักการ ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ลักษณะข้อมูล ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ ข้อมูลชนิดโครงสร้าง ไฟล์ การกำหนดชนิดของข้อมูลและตัวแปร ต่าง ๆ การ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง การออกแบบและ พัฒนาโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรม

3 แผนการสอนรายสัปดาห์ สัปดาห์หัวข้อเรื่อง / กิจกรรม 1 แนะนำเนื้อหารายวิชา เกณฑ์การตัดสิน ผลการเรียน 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2 การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยอัลกอริทึม 3 โปรแกรมวิชวลเบสิก 2010 (Visual Basic 2010)

4 แผนการสอนรายสัปดาห์ สัปดาห์หัวข้อเรื่อง / กิจกรรม 4 ตัวดำเนินการ นิพจน์ 5 การสร้าง Application อย่างง่าย 6 ประโยคคำสั่ง แบบตัดสินใจ ( If Else, If ElseIf, Select Case) 7 ประโยคคำสั่ง แบบวนซ้ำ (For Loop)

5 แผนการสอนรายสัปดาห์ สัปดาห์หัวข้อเรื่อง / กิจกรรม 8 ประโยคคำสั่ง แบบวนซ้ำ (Loop While, Until) 9 สอบกลางภาค 10 ฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวเลข, ข้อความ 11 ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ

6 แผนการสอนรายสัปดาห์ สัปดาห์หัวข้อเรื่อง / กิจกรรม 12 ตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ 13 การส่งค่าตัวแปรระหว่างโมดูลหรือ โปรแกรมย่อย 14 การสร้างคอนโทรลเบื้องต้น 1 15 การสร้างคอนโทรลเบื้องต้น 2 16 การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด

7 สัดส่วนของคะแนนดิบในการตัดสิน ผลการเรียน ปลายภาค ( ท ) 30% ปลายภาค ( ป )5% กลางภาค ( ท )25% กลางภาค ( ป )5% ทำ Lab12% เวลาเรียน 10% ชิ้นงาน 13% ช่วงคะแนนเกรด 76-100A 71-75B+ 66-70B 61-65C+ 56-60C 51-55D+ 46-50D 0-45F การตัดเกรด อิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม ( คิดจากคะแนนห้องปกติและ สมทบรวมกัน )

8 หนังสืออ่านประกอบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 2010. นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2554. พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร. คู่มือเรียน Visual Basic 2010. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2554. บัญชา ปะสีละเตสัง. พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual Basic2010. ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554. หนังสือทั่วไปทางการเขียนโปรแกรม และ เว็บไซต์ต่าง ๆ

9 ผู้สอน (Instructor) ชื่อผู้สอน อ. ฐิติมา ช่วงชัยชื่อย่อ TMA อ. จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์ JPS สถานที่ติดต่อ 65-203 ภาควิชาการจัดการ เทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วิทยาลัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม. จ. พ. Phone : 02-5552000 ต่อ 6144 Email : thitimaa @kmutnb.ac.th, verserk.x@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt Understanding Course Syllabus 030813301 Thitima Chuangchai (TMA) June 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google