งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Understanding Course Syllabus

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Understanding Course Syllabus"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Understanding Course Syllabus 030813301
Thitima Chuangchai (TMA) June 2013

2 คำอธิบายรายวิชา หลักการของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การทำงานของคอมพิวเตอร์ หลักการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ลักษณะข้อมูลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ ข้อมูลชนิดโครงสร้าง ไฟล์ การกำหนดชนิดของข้อมูลและตัวแปร ต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรม

3 หัวข้อเรื่อง/กิจกรรม
แผนการสอนรายสัปดาห์ สัปดาห์ หัวข้อเรื่อง/กิจกรรม 1 แนะนำเนื้อหารายวิชา เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2 การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยอัลกอริทึม 3 โปรแกรมวิชวลเบสิก (Visual Basic 2010)

4 หัวข้อเรื่อง/กิจกรรม
แผนการสอนรายสัปดาห์ สัปดาห์ หัวข้อเรื่อง/กิจกรรม 4 ตัวดำเนินการ นิพจน์ 5 การสร้าง Application อย่างง่าย 6 ประโยคคำสั่ง แบบตัดสินใจ(If Else, If ElseIf, Select Case) 7 ประโยคคำสั่ง แบบวนซ้ำ (For Loop)

5 หัวข้อเรื่อง/กิจกรรม
แผนการสอนรายสัปดาห์ สัปดาห์ หัวข้อเรื่อง/กิจกรรม 8 ประโยคคำสั่ง แบบวนซ้ำ (Loop While , Until) 9 สอบกลางภาค 10 ฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวเลข,ข้อความ 11 ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ

6 หัวข้อเรื่อง/กิจกรรม
แผนการสอนรายสัปดาห์ สัปดาห์ หัวข้อเรื่อง/กิจกรรม 12 ตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ 13 การส่งค่าตัวแปรระหว่างโมดูลหรือโปรแกรมย่อย 14 การสร้างคอนโทรลเบื้องต้น1 15 การสร้างคอนโทรลเบื้องต้น2 16 การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด

7 สัดส่วนของคะแนนดิบในการตัดสินผลการเรียน
ช่วงคะแนน เกรด A B+ B C+ C D+ D 0-45 F ปลายภาค (ท) 30% ปลายภาค (ป) 5% กลางภาค (ท) 25% กลางภาค (ป) 5% ทำ Lab 12% เวลาเรียน 10% ชิ้นงาน % การตัดเกรด อิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม (คิดจากคะแนนห้องปกติและสมทบรวมกัน)

8 หนังสืออ่านประกอบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม
สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร. การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2554. พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร. คู่มือเรียน Visual Basic กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2554. บัญชา ปะสีละเตสัง. พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual Basic2010. ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554. หนังสือทั่วไปทางการเขียนโปรแกรม และเว็บไซต์ต่าง ๆ

9 ผู้สอน (Instructor) ชื่อผู้สอน อ. ฐิติมา ช่วงชัย ชื่อย่อ TMA
อ.จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์ JPS สถานที่ติดต่อ ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.จ.พ. Phone : ต่อ 6144


ดาวน์โหลด ppt Understanding Course Syllabus

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google