งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์

2 ขั้นตอนของการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. กำหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินผล 2. กำหนดจุดประสงค์ของรายวิชาที่จะประเมินผล (ระบุคะแนน/น้ำหนักความสำคัญของแต่ละจุดประสงค์) 3. เลือกเครื่องมือ และ/หรือ เทคนิคการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับแต่ละจุดประสงค์ 4. กำหนดวัน เวลา ที่จะทำการวัดและประเมินผล 5. กำหนดรายละเอียดในการสร้างเครื่องมือที่จะใช้ ในการวัดและประเมินผล 6. กำหนดรายละเอียดในการให้ระดับผลการเรียน (เกรด)

3 ประเมินผลเพื่อจัดตำแหน่ง (Placement Evaluation) ประเมินผลย่อย
(Formative Evaluation) ตรวจสอบระดับ ความพร้อม ระดับความรู้และ ทักษะพื้นฐาน ระดับการรอบรู้ ในจุดประสงค์ รายงานความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ ให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อเสริมแรง แก้ไข้ข้อผิด/บกพร่อง จุดมุ่งหมาย ของ การประเมินผล ประเมินผลรวม/สรุป (Summative Evaluation) ประเมินผลเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic Evaluation) หาสาเหตุที่ทำให้ผู้เรียน ไม่ประสบผลสำเร็จ ตัดสินผลการเรียน ให้ระดับผลการเรียน

4 กำหนดจุดประสงค์ของวิชาที่จะประเมินผล
เลือกจุดประสงค์ที่สำคัญ ให้ครอบคลุมพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย และเน้นกระบวนการ กำหนดคะแนน/น้ำหนักความสำคัญของจุดประสงค์ ตามสัดส่วนของจำนวนคาบของกิจกรรมการเรียนการสอน

5 เลือกเครื่องมือ และ/หรือ เทคนิคการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับแต่ละจุดประสงค์ เครื่องมือ และ/หรือ เทคนิค ต้องหลากหลาย (ตามแนวการประเมินตามสภาพจริง) 1 จุดประสงค์อาจใช้เครื่องมือ และ/หรือ เทคนิค มากกว่า 1 อย่าง

6 กำหนดวัน เวลาที่จะทำการวัดและประเมินผล
กำหนดวัน เวลาที่จะทำการวัดและประเมินผล ที่ต่อเนื่องและควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน

7 กำหนดรายละเอียดในการสร้างเครื่องมือ
สร้างตารางโครงสร้างเครื่องมือ (Test blueprint) /ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Table of test specification) กำหนดรูปแบบ / ชนิดของเครื่องมือ วางแผนการสร้างเครื่องมือ / ตรวจสอบและปรับปรุง / และจัดทำเครื่องมือฉบับที่จะใช้จริง

8 กำหนดรายละเอียดในการให้ระดับผลการเรียน (เกรด)
กำหนดจุดประสงค์ของรายวิชาที่จะนำมาประเมินเพื่อให้ระดับผลการเรียน กำหนดรูปแบบ หรือชนิดของเครื่องมือ และ/หรือ เทคนิค ที่จะทำการวัด และประเมินผล ตลอดจนสัดส่วนของคะแนน กำหนดวิธีการรวมคะแนน (รวมคะแนนดิบ / รวมคะแนนมาตรฐาน ) กำหนดกรอบอ้างอิงในการให้ระดับผลการเรียน (แบบอิงกลุ่ม / อิงเกณฑ์) และกำหนดเกณฑ์ / มาตรฐาน / รายละเอียดของความรู้ความสามารถ และพฤติกรรม ในแต่ละระดับของผลการเรียน กำหนดข้อตกลงอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google