งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์

2 ขั้นตอนของการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 11. กำหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินผล 22. กำหนดจุดประสงค์ของรายวิชาที่จะประเมินผล ( ระบุคะแนน / น้ำหนักความสำคัญของแต่ละจุดประสงค์ ) 33. เลือกเครื่องมือ และ / หรือ เทคนิคการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับแต่ละจุดประสงค์ 44. กำหนดวัน เวลา ที่จะทำการวัดและประเมินผล 55. กำหนดรายละเอียดในการสร้างเครื่องมือที่จะใช้ ในการวัดและประเมินผล 66. กำหนดรายละเอียดในการให้ระดับผลการเรียน ( เกรด )

3 จุดมุ่งหมาย ของ การประเมินผล ประเมินผลเพื่อจัดตำแหน่ง (Placement Evaluation) ประเมินผลย่อย (Formative Evaluation) ประเมินผลเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic Evaluation) ประเมินผลรวม / สรุป (Summative Evaluation) ตรวจสอบระดับ ความพร้อม ระดับความรู้และ ทักษะพื้นฐาน ระดับการรอบรู้ ในจุดประสงค์ ตรวจสอบระดับ ความพร้อม ระดับความรู้และ ทักษะพื้นฐาน ระดับการรอบรู้ ในจุดประสงค์ รายงานความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ ให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อเสริมแรง แก้ไข้ข้อผิด / บกพร่อง รายงานความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ ให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อเสริมแรง แก้ไข้ข้อผิด / บกพร่อง หาสาเหตุที่ทำให้ผู้เรียน ไม่ประสบผลสำเร็จ หาสาเหตุที่ทำให้ผู้เรียน ไม่ประสบผลสำเร็จ ตัดสินผลการเรียน ให้ระดับผลการเรียน ตัดสินผลการเรียน ให้ระดับผลการเรียน

4 กำหนดจุดประสงค์ของวิชาที่จะประเมินผล กำหนดจุดประสงค์ของวิชาที่จะประเมินผล เลือกจุดประสงค์ที่สำคัญ ให้ครอบคลุมพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย และเน้นกระบวนการ กำหนดคะแนน / น้ำหนักความสำคัญของจุดประสงค์ ตามสัดส่วนของจำนวนคาบของกิจกรรมการเรียนการสอน

5 เลือกเครื่องมือ และ / หรือ เทคนิคการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับแต่ละจุดประสงค์ เลือกเครื่องมือ และ / หรือ เทคนิคการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับแต่ละจุดประสงค์ เครื่องมือ และ / หรือ เทคนิค ต้องหลากหลาย ( ตามแนวการประเมินตามสภาพจริง ) 1 จุดประสงค์อาจใช้เครื่องมือ และ / หรือ เทคนิค มากกว่า 1 อย่าง

6 กำหนดวัน เวลาที่จะทำการวัดและประเมินผล กำหนดวัน เวลาที่จะทำการวัดและประเมินผล กำหนดวัน เวลาที่จะทำการวัดและประเมินผล ที่ต่อเนื่องและควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน

7 กำหนดรายละเอียดในการสร้างเครื่องมือ กำหนดรายละเอียดในการสร้างเครื่องมือ สร้างตารางโครงสร้างเครื่องมือ (Test blueprint) / ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Table of test specification) กำหนดรูปแบบ / ชนิดของเครื่องมือ วางแผนการสร้างเครื่องมือ / ตรวจสอบและปรับปรุง / และจัดทำเครื่องมือฉบับที่จะใช้จริง

8 กำหนดรายละเอียดในการให้ระดับผลการเรียน ( เกรด ) กำหนดจุดประสงค์ของรายวิชาที่จะนำมาประเมินเพื่อให้ระดับผลการเรียน กำหนดรูปแบบ หรือชนิดของเครื่องมือ และ / หรือ เทคนิค ที่จะทำการวัด และประเมินผล ตลอดจนสัดส่วนของคะแนน กำหนดวิธีการรวมคะแนน ( รวมคะแนนดิบ / รวมคะแนนมาตรฐาน ) กำหนดกรอบอ้างอิงในการให้ระดับผลการเรียน ( แบบอิงกลุ่ม / อิงเกณฑ์ ) และกำหนดเกณฑ์ / มาตรฐาน / รายละเอียดของความรู้ความสามารถ และพฤติกรรม ในแต่ละระดับของผลการเรียน กำหนดข้อตกลงอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อาจารย์สมพงษ์ พันธุรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google