งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารปัจจุบัน และทิศ ทางการพัฒนา นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารปัจจุบัน และทิศ ทางการพัฒนา นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารปัจจุบัน และทิศ ทางการพัฒนา นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 ประเด็นนำเสนอ ทิศทางเทคโนโลยี แนวนโยบาย แผนฯและทิศทางพัฒนา ICT ภาครัฐ สถานภาพด้าน ICT ของกรมชลประทาน ทิศทางการพัฒนา ICT ของกรมชลประทาน

3 ทิศทางเทคโนโลยี Mobile Internet of Things Cloud Computing

4 นโยบาย IT 2020 โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ทั่วถึง มั่นคงปลอดภัย คนไทยใช้ ICT อย่างฉลาด รู้ทัน พัฒนา e-Gov ให้เชื่อมโยงทุกภาค ส่วน อุตสาหกรรม ICT เข็มแข็ง ใช้ ICT สร้างความเข็มแข็ง ภาคอุตสาหกรรม สร้างโอกาสเสมอภาคทางสังคม ด้วย ICT ใช้ ICT สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5 ทิศทางการพัฒนา Smart Communication Network:SCN Smart Mobile Device:SMD Smart Agriculture Smart Water Management Government Cloud Computing

6 E-Government วิธีการบริหารงานภาครัฐ ที่เน้น การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพผลงานภาครัฐ ปรับปรุงการบริการประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

7 กรมชลประทาน

8 สถานภาพด้าน ICT ของกรม ชลประทาน

9 นโยบายด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารให้เพียงพอและทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบเครือข่ายที่สมบูรณ์ สนองนโยบายและแผนด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารระดับกระทรวงและ ประเทศ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ช่วย ในการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน

10 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กรมชลประทาน แผนฯฉบับที่ 3 พ. ศ. 2557-2561 พัฒนาคน พัฒนาระบบงาน พัฒนาระบบอุปกรณ์และเครือข่าย บริหารจัดการและบำรุงรักษา

11

12 ระบบสารสนเทศกรม ชลประทาน ระบบ Back Office ระบบ Front Office ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ ระบบสนับสนุน ระบบติดตามผลการปฏิบัติ ราชการ

13 ระบบ Back Office

14

15

16 ระบบ Front Office

17

18 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

19 ระบบสนับสนุน ระบบ Streamming ระบบ VDO Conference ระบบ CCTV ระบบ VoIP ระบบ VHF on VPN (6VHF/FM 14HF/SSB) ระบบ Telemetering & SCADA ระบบเสียงตามสายบน VPN (RID Raido) ระบบสมุดโทรศัพท์ Mobile ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT

20

21 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ เครือข่าย กรมชลประทาน

22 สถานภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 230 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 7221 3 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 2148 4 เครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ 4895

23 ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 การเช่าใช้ระบบ เครือข่าย VPN - การเก็บ Log ตามพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ. ศ. ๒๕๕๐ - การใช้โทรศัพท์ / โทรสาร ทางไกลเพื่อติดต่อระหว่าง หน่วยงานในส่วนภูมิภาค - การประชุมทางไกล ผ่าน VDO Conference, การ ถ่ายทอดการฝึกอบรม ผ่าน Streaming - การเก็บข้อมูลการใช้งาน การ monitoring การวางแผน การเช่าใช้ในอนาคต - การใช้งานระบบ GFMIS - การรักษาความปลอดภัย

34 การเช่าใช้เครือข่าย ADSL

35 ระบบวิทยุสื่อสาร กรมชลประทาน

36 ความถี่วิทยุสื่อสารในปัจจุบัน 1VHF/FM 8 ความถี่ 2HF/SSB 14 ความถี่

37 1234567812345678 138.275 MHz 139.050 MHz 139.100 MHz 139.150 MHz 139.200 MHz 141.050 MHz 139.000 MHz 141.000 MHz ความถี่วิทยุสื่อสาร VHF/FM

38 ความถี่วิทยุสื่อสาร HF/SSB 12345671234567 4810 KHz 5020 KHz 5820 KHz 5830 KHz 7630 KHz 7640 KHz 7855 KHz 8 9 10 11 12 13 14 7990 KHz 9086 KHz 9170 KHz 9173 KHz 9203 KHz 9257 KHz 9332 KHz

39 ทิศทางด้าน ICT ของกรม ชลประทาน ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี ( ทดแทน ) Cloud Computing & IPv6 พัฒนาระบบงานสนับสนุนพันธกิจ กรมชลประทาน Mobile Device & BYOD ศูนย์ข้อมูลกลางและระบบสำรอง Data Center & DR Site ขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ MPLS & VPN & LAN & WIFI ระบบ RID Channel

40 RID Cloud

41

42

43

44

45 สมุดโทรศัพท์ อิเล็กทรอนิกส์ E-Phone Book

46

47

48

49

50

51 ระบบสารสนเทศ เพื่อการ บริหารและการตัดสินใจ เชิงพื้นที่ WEB MOBILE

52

53 หน้าจอแสดงข้อมูล GIS

54 หน้าจอแสดงข้อร้องเรียน

55 หน้าจอแสดงข้อมูล เครื่องจักรกล

56 หน้าจอแสดงข้อมูลจัดรูป ที่ดิน

57 แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ

58 ขั้นตอนการจัดหา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการจัดหา ระบบงานคอมพิวเตอร์ หน่วยงานจัดทำ โครงการ CIO กรมฯ พิจารณาเห็นชอบ CIO กระทรวงฯ พิจารณาเห็นชอบ สำนักงบประมาณ ดำเนินการ จัดหา / จัดจ้าง คณะทำงาน กลั่นกรอง ( กรมฯ ) คณะทำงาน กลั่นกรอง ( กระทรวงฯ ) กระทรวง ICT

59 การเช่าใช้ระบบ เครือข่าย VPN - การเก็บ Log ตามพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ. ศ. ๒๕๕๐ - การใช้โทรศัพท์ / โทรสาร ทางไกลเพื่อติดต่อระหว่าง หน่วยงานในส่วนภูมิภาค - การประชุมทางไกล ผ่าน VDO Conference, การ ถ่ายทอดการฝึกอบรม ผ่าน Streaming - การเก็บข้อมูลการใช้งาน การ monitoring การวางแผน การเช่าใช้ในอนาคต - การใช้งานระบบ GFMIS - การรักษาความปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารปัจจุบัน และทิศ ทางการพัฒนา นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google