งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ ดำเนินการ - ปิดบริการ Ture แล้ว - ใช้บริการ TOT แทนก่อน - เพื่อติดตั้งใหม่ แบบเคเบิ้ล - การใช้งาน อย่างทั่วถึง ( รอ กรมฯ ทราบอนุมัติ ) กิจกรรมที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ ดำเนินการ - ปิดบริการ Ture แล้ว - ใช้บริการ TOT แทนก่อน - เพื่อติดตั้งใหม่ แบบเคเบิ้ล - การใช้งาน อย่างทั่วถึง ( รอ กรมฯ ทราบอนุมัติ ) กิจกรรมที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ ดำเนินการ - ปิดบริการ Ture แล้ว - ใช้บริการ TOT แทนก่อน - เพื่อติดตั้งใหม่ แบบเคเบิ้ล - การใช้งาน อย่างทั่วถึง ( รอ กรมฯ ทราบอนุมัติ ) กิจกรรมที่ ดำเนินการ - ตรวจข้อมูล เพื่ออัพเดท - แจ้งกรมฯเพื่อ ขอเบิกจ่าย - หรือย้าย host name - หรือขยาย พท. เช่าใช้งาน ( รอ กรมฯทราบ อนุมัติ ) ผส. ชป./ ผวศ./ แจ้ง รับครุภัณฑ์ เนื่องมาจาก พัฒน ศักดิ์ฯ ย้าย ตรวจอุปกรณ์และรับ ครุภัณฑ์ ได้รับมอบหมายให้ ดูแลระบบและให้ ดำเนินการต่อใน 3 เรื่อง ระบบเครือข่าย Internet WiFi ภายใน / ภายนอก การเช่าใช้ บริการ Ture Internet 50 Mbps การเช่าใช้ / ฝาก เว็บไซต์ www.Rid8.go.th กิจกรรมที่ดำเนินการ กิจกรรมที่ดำเนินการ - แนวทางการขอใช้งาน User ใหม่ - server ( การควบคุมการ ใช้งาน ) - บริเวณ Office เสีย 3 จุด - บริเวณบ้านพักเสียหมด ( ปิดวงจรชั่วคราว ) ( ผส. ชป.8 แจ้งยังไม่ซ่อม ) ได้สั่งการและ มอบหมาย

2 กิจกรรม ปัจจุบัน กิจกรรมที่ รับผิดชอบ - ติดตั้งและซ่อมบำรุง - วิทยุสื่อสาร - โทรศัพท์ / โทรสาร - อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ - ระบบเครือข่าย กิจกรรมที่ รับผิดชอบ - ระบบสารสนเทศเพื่อ การสื่อสาร - ข้อมูลและการสื่อสาร - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ - เว็บไซต์ / เครือข่าย Internet - อีเมลล์ /SMS - ระบบ Intranet - ระบบกล้องวงจรปิด ( รักษาความ ปลอดภัย ) ด้วยกล้อง CCTV ฝ่ายสื่อสารและศูนย์ สารสนเทศ ( วัชระ ) งานบริการ สื่อสาร ( สมชัย ) งานซ่อมบำรุง ( บุญหลาย ) ศูนย์สารสนเทศ ( วัชระ ) กิจกรรมที่ รับผิดชอบ - บริการรับ – ส่ง ข่าว - วิทยุสื่อสาร - โทรศัพท์ (Voip) - โทรสาร - โทรสารผ่าน Vpn - ระบบประชุม ทางไกล ( วีดีโอคอน เฟอร์เรนจ์ ) มีคนปฏิบัติงาน 2 คน + 1 ชั่วคราว ( สมจิต, จิตติภัทร, มณฑา ) มีคนปฏิบัติงาน 2 คน + 1 ชั่วคราว ( บัณฑิต, บุญเอื้อม, สิทธิพงษ์ ) ด้านช่างซ่อมบำรุง เป็นส่วนใหญ่ มีคนปฏิบัติงาน 1 คน + 2 ชั่วคราว ( สุมณฑา, พนิดา, มณี )

3 ศูนย์สารสนเทศ ( วัชระ ) ระบบ เครือข่าย / เว็บไซต์ ระบบ เครือข่าย /Inte rnet intranet เว็บไซต์ กิจกรรมที่ รับผิดชอบ - ติดตั้งเชื่อมโยงและ ซ่อมบำรุง - ออกแบบพัฒนา ขยายเครือข่าย - ระบบเครือข่าย VPN - ระบบเครือข่าย TOT ( WiFi ) กิจกรรมที่ รับผิดชอบ - irrigation.rid.go.th/ rid8/ ( เว็บเดิม ) - www.rid8.go.th ( เว็บใหม่ )www.rid8.go.th - kmcenter.rid.go.th/ kmc08/ ( Km ) - rid8intranet.rid.go.t h ( Intranet ) นิสิตฝึกงานจาก มทส. นิสิตฝึกงานจาก มทส. ช่วยงานระบบสหกิจ ศึกษา ( ในบางเทอมจำนวน 2 คน ) เป็นเวลาช่วงละ 4 เดือน การบริหาร จัดการ ระบบ สารสนเทศ แยกเอางาน ศูนย์ฯ มาวิเคราะห์ ใช้คนฝ่ายสื่อสาร + ศูนย์ฯ ใช้การฝึกทักษะคน ศูนย์ฯ 2 คน ในหน้าที่ๆ รับผิดชอบอยู่ แล้ว ผส. ชป.8 อนุมัติให้ลูกจ้างระดับ ปวส. ด้านระบบ เครือข่ายและเว็บไซต์มาช่วยงาน

4 อินเทอร์เน็ต / อินทราเน็ต (TOT ) / ( VPN ) 1234512345 SW HUB 24 PORT ติดตั้งทุกส่วน 100/1000 Gb. พร้อมตู้แรคขนาด 6 U และจะ ติดตั้ง ให้บริการ WiFi TOT ความเร็ว 50 Mbps ( 4500/ เดือน ) Fiber และติดตั้ง ให้บริการ WiFi VPN ความเร็ว 4-8 Mbps ( ฟรีจาก กรมฯ ) Fiber แผนงานขยาย เครือข่ายให้มี ใช้งานอย่าง ทั่วถึง 2 ระบบ และให้มี เสถียรภาพ ใน การใช้งาน โดยคาดว่า จะใช้งบทั้ง สิ้นประมาณ................. บาท ขณะนี้ สชป. ๘ มี ยอดค่าใช้ จ่าย Internet อยู่เดือนละ - 8,500 บาท / เดือน หมายเหตุ. ส่วน วิศวกรรม, ส่วน เครื่องจักรกล ยัง ไม่ใช้ งานระบบ เครือข่าย VPN รวม 1 ฝ่าย 4 ส่วน Free Internet VPN WiFi

5 ผู้ให้บริการ Internet เช่น ทรู ทีโอที CAT และ 3BB เป็นต้น ) ความเร็ว 15-50 Kbps Server กรม ชลประทาน Server บริษัทออ เว็บฯ www.rid8.go.th ( 50 Gb ) www.rid8.go.th เครือข่าย Vpn สชป. ๘ ๘ Mbps Internet User Admin เครือข่าย WiFi สชป. ๘ ๑๕ Mbps ( tot ) ขณะนี้ Admin Main Switch Rid ออก Internet www.rid.g o.th irrigation.rid. go.th Kromchol. com เครือข่าย Internet เครือข่าย Intranet โซน A โซน B


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ ดำเนินการ - ปิดบริการ Ture แล้ว - ใช้บริการ TOT แทนก่อน - เพื่อติดตั้งใหม่ แบบเคเบิ้ล - การใช้งาน อย่างทั่วถึง ( รอ กรมฯ ทราบอนุมัติ ) กิจกรรมที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google