งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ได้สั่งการและมอบหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ได้สั่งการและมอบหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ได้สั่งการและมอบหมาย
ผส.ชป./ผวศ./แจ้งรับครุภัณฑ์ เนื่องมาจาก พัฒนศักดิ์ฯ ย้าย ตรวจอุปกรณ์และรับครุภัณฑ์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบและให้ดำเนินการต่อใน 3 เรื่อง ได้สั่งการและมอบหมาย ระบบเครือข่าย Internet WiFi ภายใน/ภายนอก การเช่าใช้บริการ Ture Internet 50 Mbps การเช่าใช้/ฝาก เว็บไซต์ กิจกรรมที่ดำเนินการ แนวทางการขอใช้งาน User ใหม่ server ( การควบคุมการใช้งาน ) บริเวณ Office เสีย 3 จุด - บริเวณบ้านพักเสียหมด( ปิดวงจรชั่วคราว ) ( ผส.ชป.8 แจ้งยังไม่ซ่อม ) กิจกรรมที่ดำเนินการ - ปิดบริการ Ture แล้ว - ใช้บริการ TOT แทนก่อน - เพื่อติดตั้งใหม่แบบเคเบิ้ล - การใช้งานอย่างทั่วถึง ( รอ กรมฯทราบอนุมัติ ) กิจกรรมที่ดำเนินการ - ตรวจข้อมูลเพื่ออัพเดท - แจ้งกรมฯเพื่อขอเบิกจ่าย - หรือย้าย host name - หรือขยาย พท.เช่าใช้งาน (รอ กรมฯทราบอนุมัติ )

2 ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศ ( วัชระ )
กิจกรรมปัจจุบัน งานบริการสื่อสาร ( สมชัย ) งานซ่อมบำรุง ( บุญหลาย ) ศูนย์สารสนเทศ ( วัชระ ) กิจกรรมที่รับผิดชอบ - บริการรับ – ส่งข่าว - วิทยุสื่อสาร - โทรศัพท์ (Voip) - โทรสาร - โทรสารผ่าน Vpn - ระบบประชุมทางไกล (วีดีโอคอนเฟอร์เรนจ์) กิจกรรมที่รับผิดชอบ - ติดตั้งและซ่อมบำรุง - วิทยุสื่อสาร - โทรศัพท์/โทรสาร - อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ - ระบบเครือข่าย กิจกรรมที่รับผิดชอบ - ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร - ข้อมูลและการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - เว็บไซต์/เครือข่าย Internet - อีเมลล์/SMS - ระบบ Intranet - ระบบกล้องวงจรปิด (รักษาความ ปลอดภัย) ด้วยกล้อง CCTV มีคนปฏิบัติงาน 2 คน + 1 ชั่วคราว ( บัณฑิต , บุญเอื้อม , สิทธิพงษ์ ) ด้านช่างซ่อมบำรุงเป็นส่วนใหญ่ มีคนปฏิบัติงาน 2 คน + 1 ชั่วคราว ( สมจิต , จิตติภัทร , มณฑา ) มีคนปฏิบัติงาน 1 คน + 2 ชั่วคราว ( สุมณฑา , พนิดา , มณี )

3 ศูนย์สารสนเทศ ( วัชระ )
แยกเอางาน ศูนย์ฯมาวิเคราะห์ ศูนย์สารสนเทศ ( วัชระ ) ในหน้าที่ๆรับผิดชอบอยู่แล้ว ระบบเครือข่าย/เว็บไซต์ ใช้คนฝ่ายสื่อสาร + ศูนย์ฯ ใช้การฝึกทักษะคนศูนย์ฯ 2 คน ระบบเครือข่าย/Internet intranet เว็บไซต์ การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ กิจกรรมที่รับผิดชอบ - irrigation.rid.go.th/rid8/ ( เว็บเดิม ) - ( เว็บใหม่ ) - kmcenter.rid.go.th/kmc08/ ( Km ) - rid8intranet.rid.go.th ( Intranet ) กิจกรรมที่รับผิดชอบ - ติดตั้งเชื่อมโยงและซ่อมบำรุง - ออกแบบพัฒนาขยายเครือข่าย - ระบบเครือข่าย VPN - ระบบเครือข่าย TOT ( WiFi ) นิสิตฝึกงานจาก มทส. ช่วยงานระบบสหกิจศึกษา ( ในบางเทอมจำนวน 2 คน ) เป็นเวลาช่วงละ 4 เดือน ผส.ชป.8 อนุมัติให้ลูกจ้างระดับ ปวส. ด้านระบบเครือข่ายและเว็บไซต์มาช่วยงาน

4 อินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต (TOT ) / ( VPN )
SW HUB 24 PORT ติดตั้งทุกส่วน 100/1000 Gb. พร้อมตู้แรคขนาด 6 U SW HUB 24 PORT ติดตั้งทุกส่วน 100/1000 Gb. พร้อมตู้แรคขนาด 6 U อินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต (TOT ) / ( VPN ) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 รวม 1 ฝ่าย 4 ส่วน รวม 1 ฝ่าย 4 ส่วน แผนงานขยายเครือข่ายให้มี ใช้งานอย่างทั่วถึง 2 ระบบ และให้มีเสถียรภาพ ในการใช้งาน โดยคาดว่าจะใช้งบทั้ง สิ้นประมาณ บาท ขณะนี้ สชป.๘ มียอดค่าใช้ จ่าย Internet อยู่เดือนละ- 8,500 บาท/เดือน หมายเหตุ. ส่วนวิศวกรรม , ส่วนเครื่องจักรกล ยังไม่ใช้ งานระบบเครือข่าย VPN Free Internet VPN WiFi และจะติดตั้งให้บริการ WiFi TOT ความเร็ว 50 Mbps ( 4500/เดือน ) Fiber และติดตั้งให้บริการ WiFi VPN ความเร็ว 4-8 Mbps ( ฟรีจาก กรมฯ ) Fiber

5 Server บริษัทออเว็บฯ www.rid8.go.th ( 50 Gb )
Internet ผู้ให้บริการ Internet เช่น ทรู ทีโอที CAT และ 3BB เป็นต้น ) ความเร็ว Kbps ออก Internet Main Switch Rid Server บริษัทออเว็บฯ ( 50 Gb ) Kromchol.com irrigation.rid.go.th โซน A Server กรมชลประทาน เครือข่าย WiFi สชป.๘ ๑๕ Mbps ( tot ) ขณะนี้ โซน B เครือข่าย Vpn สชป.๘ ๘ Mbps เครือข่าย Internet เครือข่าย Intranet User Admin User Admin


ดาวน์โหลด ppt ได้สั่งการและมอบหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google