งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่จัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริม เสถียรภาพทาง การคลัง พัฒนาสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม พันธกิจ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่อรักษาเสถียรภาพทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่จัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริม เสถียรภาพทาง การคลัง พัฒนาสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม พันธกิจ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่อรักษาเสถียรภาพทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่จัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริม เสถียรภาพทาง การคลัง พัฒนาสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม พันธกิจ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่อรักษาเสถียรภาพทาง การคลังให้กับ ประเทศ 2. ขยายฐานการจัดเก็บภาษี เพื่อ ยกระดับคุณภาพสังคม และ การอนุรักษ์ พลังงาน

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน / ปราบปรามเพื่อฐานะการคลังที่ยั่งยืน 2. พัฒนาระบบการให้บริการที่เป็น เลิศด้วยเทคโนโลยี ที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด ของประชาชน 3. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรและ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง 4. การพัฒนากฎหมายและปรับปรุง โครงสร้างกรมสรรพสามิต เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

3 เป้าประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต 2. เพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ ปราบปราม 4. เพื่อยกระดับการให้บริการสู่ระดับ สากล 5. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการให้ บริการ 6. เพื่อพัฒนาขีดสรรถนะของบุคลากรให้ ตอบสนองต่อภารกิจ ของกรมสรรพสามิต 7. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 8. เพื่อพัฒนากฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 9. เพื่อพัฒนาโครงสร้างกรมให้ ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่จัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริม เสถียรภาพทาง การคลัง พัฒนาสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม พันธกิจ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่อรักษาเสถียรภาพทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google