งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพการ ให้บริการ ประสิทธิผลตาม ยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพการ ให้บริการ ประสิทธิผลตาม ยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพการ ให้บริการ ประสิทธิผลตาม ยุทธศาสตร์ สพบ-8 บุคลากรมีสมรรถนะและ ขวัญกำลังใจในการทำงาน สพบ-9 มีระบบฐานข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม สพบ-4 การพัฒนา ระบบการบริหารงาน บุคคลให้มี ประสิทธิภาพ สพบ-5 บุคลากร ของกรมได้รับการ พัฒนาสมรรถนะ สพบ-6 มีการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ในกรมชลประทาน สพบ-7 มีผลการ ศึกษาวิจัยและ พัฒนาสนับสนุน การดำเนินงาน สพบ-3 ผู้รับบริการได้รับความ พึงพอใจจากบริการของสำนัก สพบ-1 กรณีมีโครงสร้างที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพบ-2 บุคลากรของกรมมีขวัญกำลังใจ ในการทำงาน

3 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน รหัสแนวทางการดำเนินการ SP1ส่วนราชการต้องมีการกำหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึง มีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ใน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมุ่งเน้นที่จะผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของส่วนราชการ บรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและกลุ่มภารกิจ SP2ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (4 ปี และ 1 ปี) ต้องมีการนำปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญและ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มาใช้ประกอบการวิเคราะห์อย่างน้อยประกอบด้วย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของส่วนราชการ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ และโครงสร้างส่วนราชการ SP3ส่วนราชการต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของส่วนราชการ รวมทั้งต้องมีการวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติ SP4ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารและทำความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อให้มีการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติดังกล่าวบรรลุผล SP5ส่วนราชการมีการถ่ายทอด (Cascading) ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน (ทุกหน่วยงาน) และ ระดับบุคคลอย่างน้อย 1 สำนัก/กอง รวมทั้ง มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SP6ส่วนราชการต้องจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการได้สำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบการจัดทรัพยากรให้แก่แผนงานโครงการ/กิจกรรม SP7ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน กระบวนการ


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพการ ให้บริการ ประสิทธิผลตาม ยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google