งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

I ↔ Information : ระบบ สารสนเทศ C ↔ Communication : การสื่อสาร T ↔ Technology : เทคโนโลยีในที่นี้คือ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "I ↔ Information : ระบบ สารสนเทศ C ↔ Communication : การสื่อสาร T ↔ Technology : เทคโนโลยีในที่นี้คือ คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 I ↔ Information : ระบบ สารสนเทศ C ↔ Communication : การสื่อสาร T ↔ Technology : เทคโนโลยีในที่นี้คือ คอมพิวเตอร์

4 ICT หมายถึง เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ICT หมายถึง เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งครอบคลุมการนำเทคโนโลยี ดิจิตอล เครื่องมือสื่อสาร และ / หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มา ใช้ ในการ เข้าถึง … การจัดการ … บูรณา การ … ประเมินผล … และสร้าง ข้อมูล ซึ่งครอบคลุมการนำเทคโนโลยี ดิจิตอล เครื่องมือสื่อสาร และ / หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มา ใช้ ในการ เข้าถึง … การจัดการ … บูรณา การ … ประเมินผล … และสร้าง ข้อมูล

5 วิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. 2550 – 2554 ผู้เรียน ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและ ประชาชน ใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเข้าถึงบริการ ทางการศึกษาได้เต็มศักยภาพ อย่างมีจริยธรรม มีสมรรถนะทาง ICT ตาม มาตรฐานสากล

6  การสืบค้นข้อมูลทาง อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทาง อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทาง อินเทอร์เน็ต  การนำข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ตมาใช้งาน การนำข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ตมาใช้งาน การนำข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ตมาใช้งาน  การสร้างแหล่งข้อมูล ด้วยตนเอง การสร้างแหล่งข้อมูล ด้วยตนเอง การสร้างแหล่งข้อมูล ด้วยตนเอง  การสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้

7 1. กำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับสภาพ ปัจจุบันด้าน ICT 2. จัดทำหลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่ สอดคล้องกับสภาพความ ต้องการทางด้าน ICT ต้องการทางด้าน ICT 3. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและมีการพัฒนา บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 4. สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสเข้าถึงการใช้งาน ICT อย่างทั่วถึง ICT อย่างทั่วถึง 5. ปรับบทบาท ทัศนคติ และวิธีการสอน ของครู

8 1. ความร่วมมือระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 2. การติดต่อกับแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งใน และนอกโรงเรียน เพื่อสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยงโรงเรียน เข้ากับชุมชน มีการ สังคมแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยงโรงเรียน เข้ากับชุมชน มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. การจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็น สำคัญ 4. การขจัดปัญหาเรื่องพรมแดน สถานที่ และเวลา 5. การนำศักยภาพของสื่อ ICT มาช่วย เสริมกระบวนการเรียนรู้

9 1. ผู้เรียน : จะต้องมีทักษะพื้นฐานในการ ใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ 2. หลักสูตร : จะต้องมีการสอดแทรก ICT เข้าในกิจกรรมการเรียน การสอน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การคิดและสร้างองค์ความรู้ การสอน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การคิดและสร้างองค์ความรู้ 3. ผู้สอน / ผู้บริหาร : จะต้องมีทักษะ พื้นฐานและสามารถนำ ICT ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียน การสอน ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียน การสอน 4. เทคโนโลยี : เลือกใช้เทคโนโลยีได้ สอดคล้องและเหมาะสมกับ ผู้เรียน ผู้เรียน

10 นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การ ปฏิบัติ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมี ใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนา ดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงาน นั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้อีกด้วย

11 นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation ) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้ การศึกษาและการเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียน สามารถเกิดการเรียนรู้อย่าง รวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจและประหยัดเวลาใน การเรียน

12 เป็นการพัฒนาหรือประยุกต์ ระบบเทคนิคหรืออุปกรณ์ ให้ สามารถนำมาใช้ในสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้าง เสริมกระบวนการเรียนรู้ของคน ให้ดียิ่งขึ้น

13 ผู้เรียน ผู้เรียน มีทักษะพื้นฐานในการใช้ ICT เพียงใด มีทักษะพื้นฐานในการใช้ ICT เพียงใด หลักสูตร หลักสูตร มีการสอดแทรก ICT ในกิจกรรม การเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิด การคิดและสร้างองค์ความรู้ด้วย ตนเอง มีการสอดแทรก ICT ในกิจกรรม การเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิด การคิดและสร้างองค์ความรู้ด้วย ตนเอง หรือไม่ หรือไม่

14 ครูผู้สอน ครูผู้สอน ต้องมีทักษะพื้นฐาน และสามารถ นำ ICT ไปประยุกต์ใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ใด ต้องมีทักษะพื้นฐาน และสามารถ นำ ICT ไปประยุกต์ใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ใด เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่ใช้สอดคล้องและ เหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่

15 ใช้... อินเทอร์เน็ตในการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ มากกว่าเดิม ใช้... อินเทอร์เน็ตในการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ มากกว่าเดิม ใช้... คอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ หรือให้ข้อมูลนักเรียนโดยยึด หลักของความแตกต่าง ใช้... คอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ หรือให้ข้อมูลนักเรียนโดยยึด หลักของความแตกต่าง ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้า ข้อมูลเชิงลึกที่มีความจำเป็น ต่อการจัดกิจกรรมในด้าน ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้า ข้อมูลเชิงลึกที่มีความจำเป็น ต่อการจัดกิจกรรมในด้าน ต่างๆ

16 ส่งเสริมให้นักเรียนทำงาน ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนทำงาน ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ผลงาน ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ผลงาน

17 เพื่อการสืบค้น (Search) เพื่อการสืบค้น (Search) เพื่อการสำรวจ (Explore) เพื่อการสำรวจ (Explore) เพื่อการวิเคราะห์ (Analysis) เพื่อการวิเคราะห์ (Analysis) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange) เพื่อการนำเสนอข้อมูล (Presentation Information) เพื่อการนำเสนอข้อมูล (Presentation Information)

18 ICT เข้าถึงจัดการ บูรณาการ ประเมินผล สร้างงาน

19 ความรู้ (Knowledge) ความรู้ (Knowledge)  การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้  การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงาน (Performance) ผลการปฏิบัติงาน (Performance)  ใช้ ICT ในการเรียนรู้  ใช้ ICT ในการเรียนรู้  ใช้ ICT ในการสร้างสรรค์ ผลงาน  ใช้ ICT ในการสร้างสรรค์ ผลงาน  ใช้ E-Mail  ใช้ E-Mail  เผยแพร่งานวิชาการทาง web site  เผยแพร่งานวิชาการทาง web site

20 ตัวชี้วัด (Indicator) ตัวชี้วัด (Indicator)  ครูมีความสามารถในการใช้ ICT ใน การจัดการเรียนรู้  ครูมีความสามารถในการใช้ ICT ใน การจัดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง และพัฒนาตนเอง  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ ICT ในการเรียนรู้  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ ICT ในการเรียนรู้  มีการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT อย่างต่อเนื่อง  มีการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT อย่างต่อเนื่อง

21


ดาวน์โหลด ppt I ↔ Information : ระบบ สารสนเทศ C ↔ Communication : การสื่อสาร T ↔ Technology : เทคโนโลยีในที่นี้คือ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google