งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ICT สู่ห้องเรียนคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ICT สู่ห้องเรียนคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ICT สู่ห้องเรียนคุณภาพ
วิทยากร ครูวิชัย ยอดปัญญา ครูวัชรี พัชรวิชญ์

2 ความหมายและความสำคัญ
ของ ICT เพื่อการเรียนรู้ 2

3 I ↔ Information : ระบบสารสนเทศ
ความหมายของ ICT I ↔ Information : ระบบสารสนเทศ C ↔ Communication : การสื่อสาร T ↔ Technology : เทคโนโลยีในที่นี้คือคอมพิวเตอร์

4 ICT หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซึ่งครอบคลุมการนำเทคโนโลยีดิจิตอล เครื่องมือสื่อสาร และ/หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการ เข้าถึง…การจัดการ…บูรณาการ…ประเมินผล…และสร้างข้อมูล

5 วิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 – 2554
ความสำคัญของ ICT วิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ – 2554 ผู้เรียน ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาได้เต็มศักยภาพ อย่างมีจริยธรรม มีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล 5

6 ลักษณะการใช้ ICT  การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  การนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน  การสร้างแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง  การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ 6

7 บทบาทของสถานศึกษาในการใช้ ICT
2. จัดทำหลักสูตร จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพความ ต้องการทางด้าน ICT 3. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 4. สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงการใช้งาน ICT อย่างทั่วถึง 5. ปรับบทบาท ทัศนคติ และวิธีการสอนของครู

8 สถานศึกษาจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจ
1. ความร่วมมือระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 2. การติดต่อกับแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยงโรงเรียนเข้ากับชุมชน มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. การจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. การขจัดปัญหาเรื่องพรมแดน สถานที่และเวลา 5. การนำศักยภาพของสื่อ ICT มาช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้

9 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จในการใช้ ICT
การสอน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดและสร้างองค์ความรู้ 3. ผู้สอน/ผู้บริหาร : จะต้องมีทักษะพื้นฐานและสามารถนำ ICT ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 4. เทคโนโลยี : เลือกใช้เทคโนโลยีได้สอดคล้องและเหมาะสมกับ ผู้เรียน

10 นวัตกรรม นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้อีกด้วย

11 นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation ) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจและประหยัดเวลาในการเรียน

12 เทคโนโลยีทางการศึกษา สภาเทคโนโลยีทางการศึกษานานาชาติ
เป็นการพัฒนาหรือประยุกต์ ระบบเทคนิคหรืออุปกรณ์ ให้สามารถนำมาใช้ในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ของคนให้ดียิ่งขึ้น

13 มีทักษะพื้นฐานในการใช้ ICT เพียงใด หลักสูตร
สิ่งที่ครูควรศึกษา ผู้เรียน มีทักษะพื้นฐานในการใช้ ICT เพียงใด หลักสูตร มีการสอดแทรก ICT ในกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิดการคิดและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หรือไม่

14 เทคโนโลยีที่ใช้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่
สิ่งที่ครูควรศึกษา ครูผู้สอน ต้องมีทักษะพื้นฐาน และสามารถนำ ICT ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับใด เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่ใช้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่

15 ครู... ควรทำสิ่งต่อไปนี้... กับตนเอง
ใช้...อินเทอร์เน็ตในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มากกว่าเดิม ใช้...คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ หรือให้ข้อมูลนักเรียนโดยยึดหลักของความแตกต่าง ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกที่มีความจำเป็นต่อการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ

16 ครู... ควรทำสิ่งต่อไปนี้... กับนักเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ผลงาน

17 เพื่อการสืบค้น (Search) เพื่อการสำรวจ (Explore)
นักเรียนควรใช้ ICT เพื่อการสืบค้น (Search) เพื่อการสำรวจ (Explore) เพื่อการวิเคราะห์ (Analysis) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange) เพื่อการนำเสนอข้อมูล (Presentation Information)

18 ครู...บุคคลแห่งการจัดการเรียนรู้ ยุค ICT
เข้าถึง จัดการ ICT สร้างงาน บูรณาการ ประเมินผล

19 การติดตามและประเมินผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ความรู้(Knowledge) การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงาน(Performance)  ใช้ ICT ในการเรียนรู้  ใช้ ICT ในการสร้างสรรค์ผลงาน  ใช้  เผยแพร่งานวิชาการทาง web site

20 การติดตามและประเมินผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตัวชี้วัด(Indicator)  ครูมีความสามารถในการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ ICT ในการเรียนรู้  มีการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT อย่างต่อเนื่อง

21 สู่มาตรฐานสากล ห้องเรียนคุณภาพ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ICT สู่ห้องเรียนคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google