งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ ศักดิ์.เสกขุนทด.ผู้อำนวยการ@สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

2 Mail.Go.TH ข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ (จากเอกสารแนบตามมติ ครม. วันที่ 18 ธันวาคม 2550) 1.เป็น Web-based e-mail service 2.เป็นระบบที่มีเสถียรภาพของการบริการให้ได้อย่างต่ำที่ 99.5% 3.จัดระบบเฝ้าระวังให้มีการตรวจไวรัสและจดหมายขยะ 4.จัดทำการบันทึกข้อมูลจราจรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 5.มีการจัดการชั้นความลับและชั้นความเร็วให้แก่เอกสารราชการ 6.จัดทำบริการนามสงเคราะห์เชื่อมต่อกับ “สมุดที่อยู่สำหรับ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์” ของผู้ใช้ 7.จัดขนาดของระบบให้เพียงพอต่อการเก็บข้อมูลผู้ใช้ละ 3 GB

3 จากผลสำรวจแบบสอบถามหน่วยงานครั้งที่ 1 พบว่า … 90% มี Domain และ มีการใช้ระบบอีเมล์ของหน่วยงานเอง

4 ลักษณะของ Mail Server ภาครัฐ

5 ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทการดำเนินการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

6 Mail.Go.TH ประเด็นสำคัญเพิ่มเติมของการดำเนินงานในแบบที่ 4 ระบบ Network ของหน่วยงานมีเพียงพอหรือไม่ เครื่องให้บริการจะต้องมีขนาดและ Specification ที่เหมาะสมกับ จำนวนบัญชีของหน่วยงาน ควรมีระบบป้องกันไวรัส และ สแปม ที่มีคุณภาพ ควรมีการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดปัญหา เช่น ระบบล่ม, เครื่องให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ ควรมีระบบสำรองข้อมูล ควรมีเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบระบบเพียงพอ และสามารถแก้ไข ปัญหาได้ และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

7

8 องค์ประกอบการทำระบบ e-Mail Infrastructure –Firewall, Network, Data Center, Security Hardware –Server, Fault-tolerant, IPS, IDS, Anti-Virus, Anti-Spam Software –Mail Software, Management, Webmail, Anti- Virus, Anti-Spam People ware –Salary, Training How MUCH?

9 ประมาณการงบประมาณ ปีแรก –Infrastructure: 500,000 –Hardware : 300,000 –Software : 200,000 –People ware : 300,000 ปีต่อไป –Infrastructure: 0 –Hardware : 0 –Software : 200,000 –People ware : 300,000/year Next year: Software and People Operating Cost + Maintenance Cost More Budget?

10 Economy of Scale ค่าใช้จ่ายของการทำระบบ e-mail กลาง จำนวนผู้ใช้ 10,000 คน  1000 บาท/คน/ปี จำนวนผู้ใช้ 100,000 คน  250 บาท/คน/ปี

11 Mail.Go.TH ประโยชน์และข้อดี –มีระบบจัดการที่เดียว ทำให้การดูแลจัดการทำได้ง่าย โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคง –ใช้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่ –มีระบบสำรองทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง –มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการ ให้บริการภาครัฐ –มีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ในการให้บริการ –สามารถพัฒนาต่อยอดร่วมกับการใช้งานอื่นๆ ในอนาคต –ระบบความปลอดภัยข้อมูลมีการพัฒนาและติดตาม ตลอดเวลา

12 Domain Name Email Address ของระบบกลางสามารถรองรับ ได้ 2 Domain Name –ชื่อ.นามสกุล@mail.go.thชื่อ.นามสกุล@mail.go.th –ชื่อ.นามสกุล@หน่วยงาน.go.thชื่อ.นามสกุล@หน่วยงาน.go.th

13 Mail.Go.TH Feature ใหม่ในเฟสต่อไป : Highlights –การเชื่อมต่อกับระบบ Government Directory ผ่านมาตรฐาน LDAP –การใช้งานร่วมมือกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การยืนยันตัวบุคคล การเข้ารหัสข้อมูลของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ –การรับรองระบบด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27001

14 สรุป ใครควรจะใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง ภาครัฐ ?? หน่วยงานมีผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน หน่วยงานที่มีงบประมาณจำกัด หน่วยงานที่ไม่พร้อมด้าน Infrastructure หน่วยงานที่ขาดแคลนบุคลากรด้าน IT และ…. หน่วยงานที่ไม่อยากปวดหัวเรื่องระบบเมลล์และ อยากจะทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่า

15 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google