งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ

2 Mail.Go.TH ข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ
(จากเอกสารแนบตามมติ ครม. วันที่ 18 ธันวาคม 2550) เป็น Web-based service เป็นระบบที่มีเสถียรภาพของการบริการให้ได้อย่างต่ำที่ 99.5% จัดระบบเฝ้าระวังให้มีการตรวจไวรัสและจดหมายขยะ จัดทำการบันทึกข้อมูลจราจรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีการจัดการชั้นความลับและชั้นความเร็วให้แก่เอกสารราชการ จัดทำบริการนามสงเคราะห์เชื่อมต่อกับ “สมุดที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์” ของผู้ใช้ 7. จัดขนาดของระบบให้เพียงพอต่อการเก็บข้อมูลผู้ใช้ละ 3 GB Mail.Go.TH

3 จากผลสำรวจแบบสอบถามหน่วยงานครั้งที่ 1 พบว่า …
90% มี Domain และ มีการใช้ระบบอีเมล์ของหน่วยงานเอง

4 ลักษณะของ Mail Server ภาครัฐ

5 ประเภทการดำเนินการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 1

6 Mail.Go.TH ประเด็นสำคัญเพิ่มเติมของการดำเนินงานในแบบที่ 4
ระบบ Network ของหน่วยงานมีเพียงพอหรือไม่ เครื่องให้บริการจะต้องมีขนาดและ Specification ที่เหมาะสมกับจำนวนบัญชีของหน่วยงาน ควรมีระบบป้องกันไวรัส และ สแปม ที่มีคุณภาพ ควรมีการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดปัญหา เช่น ระบบล่ม, เครื่องให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ ควรมีระบบสำรองข้อมูล ควรมีเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบระบบเพียงพอ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง Mail.Go.TH

7

8 องค์ประกอบการทำระบบ e-Mail
Infrastructure Firewall, Network, Data Center, Security Hardware Server, Fault-tolerant, IPS, IDS, Anti-Virus, Anti-Spam Software Mail Software, Management, Webmail, Anti-Virus, Anti-Spam People ware Salary, Training How MUCH?

9 Next year: Software and People Operating Cost + Maintenance Cost
ประมาณการงบประมาณ ปีแรก Infrastructure: 500,000 Hardware : 300,000 Software : 200,000 People ware : 300,000 ปีต่อไป Infrastructure: 0 Hardware : 0 Software : 200,000 People ware : 300,000/year More Budget? Next year: Software and People Operating Cost + Maintenance Cost

10 ค่าใช้จ่ายของการทำระบบ e-mail กลาง
Economy of Scale ค่าใช้จ่ายของการทำระบบ กลาง จำนวนผู้ใช้ 10,000 คน  1000 บาท/คน/ปี จำนวนผู้ใช้ 100,000 คน  250 บาท/คน/ปี

11 Mail.Go.TH ประโยชน์และข้อดี มีระบบจัดการที่เดียว ทำให้การดูแลจัดการทำได้ง่าย โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคง ใช้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่ มีระบบสำรองทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ มีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ในการให้บริการ สามารถพัฒนาต่อยอดร่วมกับการใช้งานอื่นๆ ในอนาคต ระบบความปลอดภัยข้อมูลมีการพัฒนาและติดตามตลอดเวลา

12 Email Address ของระบบกลางสามารถรองรับ ได้ 2 Domain Name

13 Feature ใหม่ในเฟสต่อไป : Highlights
Mail.Go.TH Feature ใหม่ในเฟสต่อไป : Highlights การเชื่อมต่อกับระบบ Government Directory ผ่านมาตรฐาน LDAP การใช้งานร่วมมือกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การยืนยันตัวบุคคล การเข้ารหัสข้อมูลของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองระบบด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27001

14 ใครควรจะใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ ??
สรุป ใครควรจะใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ ?? หน่วยงานมีผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน หน่วยงานที่มีงบประมาณจำกัด หน่วยงานที่ไม่พร้อมด้าน Infrastructure หน่วยงานที่ขาดแคลนบุคลากรด้าน IT และ…. หน่วยงานที่ไม่อยากปวดหัวเรื่องระบบเมลล์และอยากจะทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่า

15 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google