งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 14 รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 14 รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 14 รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐประศาสนศาสตร์กับ กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

2 ความเกี่ยวข้องระหว่าง ICT (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY) กับรัฐประศาสนศาสตร์ การปฏิรูประบบราชการปัจจุบันมุ่งไปสู่ การเน้นระบบราชการทันสมัย ICT จึงเข้า มาเกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อ สนับสนุนให้การบริหารภาครัฐมุ่งไปสู่การ เป็น e-Government

3 e-Government e-Education e-Commerce e-Industry e-Society E Thailand นโยบายในการผลักดัน e-Government เพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่ e-Thailand

4 วิสัยทัศน์ ICT ที่เกี่ยวข้องกับ รัฐประศาสนศาสตร์ ICT เป็นหัวใจของการปฏิรูปการบริหาร และการจัดการภาครัฐของประเทศ นำ ประเทศไปในทิศทางรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส์ http://210.1.19.168/multimedia/tun/71.E_goverment/E-government.html ก้าวใหม่ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการก้าวสู่ความเป็นสากล รวมศูนย์การให้บริการเป็นหนึ่งเดียวแบบ “One e- Government” โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันแบบสากลมากขึ้น แสดงความ พร้อมของประเทศ เป้าหมายสำคัญของ e-Government

5 E-Government Roadmap 1. การบริการครอบคลุมถึงวิถีการดำเนินชีวิตประชาชน 2. การร่วมมือเป็นหนึ่งเดียว การสานพลังร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อ การบูรณาการการเชื่อมโยงสารสนเทศและการให้บริการของภาครัฐ “เป้าหมายประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ในรูปแบบการให้บริการผ่าน web portal เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในลักษณะ one stop service ได้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน http://www.ecitizen.go.th

6 E-Government Roadmap 3. ระบบเครือข่ายการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการปรับปรุง/ ขยายเครือข่าย Internet ความเร็วสูงอย่างทั่วถึง ทำให้เกิดการบริการ ในลักษณะ Interactive 4. ระดับการพัฒนาของ e-Government ไปสู่ Intelligence ที่เว็บไซต์ สามารถรับรู้ถึงพฤติกรรมความต้องการประชาชนที่มาใช้บริการและ สามารถเลือกข้อมูลตามความต้องการของตน 5. ประชาชนทุกระดับได้รับบริการอย่างทั่วถึง สร้างและ ขยายโอกาสทางเลือกของการให้บริการแก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ไม่จะเป็นชนบท เมือง หรือคนในต่างประเทศ ให้สามารถใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น computer, mobile phone, PDA หรือแม้กระทั่งผ่าน ทาง Call Center เพื่อขอรับบริการข้อมูลและทำธุรกรรม กับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. การพัฒนาความพร้อมของสังคม บุคลากรภาครัฐและประชาชนได้รับ การพัฒนาให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนในการใช้เทคโนโลยีในการ สื่อสารระหว่างกันและให้บริการประชาชน

7 ความหมายและองค์ประกอบของ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องจักรทั้งหลายที่ นำไปใช้ในการจัดการสารสนเทศ องค์ประกอบ 1. ข้อมูล 2. สารสนเทศ 3. เทคโนโลยี 4. ระบบสารสนเทศ

8 คุณลักษณะของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - ความถูกต้อง (Accuracy) - ทันต่อความต้องการใช้ (Timeliness) - ความสมบูรณ์ (Completeness) - สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ (Relevance) - สอบทานได้ (Verifiability)

9 ระดับการจัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศภาครัฐ การจัดการระดับสูง - มาจากภายนอก -Executive Summary การจัดการระดับกลาง -รายละเอียดปานกลาง -บางเวลา การจัดการระดับต้น - รายละเอียดมาก - บ่อยครั้ง

10 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานประจำวัน (TPS-Transaction Processing System) - ช่วยให้งานรวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง - ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานสำนักงาน (OAS-Office Automation System) - อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS – Management Information System) - วางแผนทั้งระยะสั้นและกลาง ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (DSS – Decision Supporting System) - สนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS – Executive Information System) - ตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์


ดาวน์โหลด ppt 33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 14 รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google