งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบย่อยของระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ 1. ระบบประมวลผลรายการ 2. ระบบจัดทำรายงานสำหรับการ จัดการ 3. ระบบสารสนเทศสำนักงาน 4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบย่อยของระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ 1. ระบบประมวลผลรายการ 2. ระบบจัดทำรายงานสำหรับการ จัดการ 3. ระบบสารสนเทศสำนักงาน 4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบย่อยของระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ 1. ระบบประมวลผลรายการ 2. ระบบจัดทำรายงานสำหรับการ จัดการ 3. ระบบสารสนเทศสำนักงาน 4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

2 ระบบประมวลผลรายการ หรือ TPS เป็นระบบที่ใช้ในการดำเนินงานประจำภายใน องค์การ เช่น การเก็บข้อมูล และการ ประมวลผลข้อมูล เป็นต้น สามารถแบ่งได้ เป็น 2 กลุ่ม 1. การประมวลผลแบบกลุ่ม 2. ระบบการประมวลผลแบบออนไลน์ 2.1 การประมวลผลเชิงรายการ 2.1 การประมวลผลเชิงรายการ 2.2 การประมวลผลแบบทันที 2.2 การประมวลผลแบบทันที

3 หน้าที่หลักของ TPS TPS ช่วยทำให้การทำงานรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาด การลงบัญชี การลงบัญชี การออกเอกสาร การออกเอกสาร การทำรายงานเพื่อควบคุม การทำรายงานเพื่อควบคุม

4 วงจรของการประมวลผลรายการ 1. การป้อนข้อมูล 2. การประมวลผลข้อมูล 3. การปรับปรุงแฟ้มและฐานข้อมูล 4. การสร้างรายงานและเอกสาร - เอกสารสารสนเทศ - เอกสารสารสนเทศ - เอกสารปฏิบัติการ - เอกสารปฏิบัติการ - เอกสารทางการบัญชี - เอกสารทางการบัญชี 5. การประมวลการสอบถาม

5 ระบบจัดทำรายงานสำหรับ ผู้บริหาร หรือ MRS เป็นระบบที่ใช้จัดทำรายงาน เพื่อให้ได้ตาม รูปแบบ ที่ผู้บริหารต้องการ 1. รายงานที่ออกตามตาราง 2. รายงานที่ออกในกรณีพิเศษ 3. รายงานที่ออกตามความต้องการ 4. รายงานที่ออกเพื่อพยากรณ์ รายงานที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ ตรงประเด็น ความถูกต้อง ถูกเวลา สามารถพิสูจน์ได้

6 ระบบสารสนเทศสำนักงาน หรือ OIS ในสำนักงานสมัยใหม่ มีการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการทำงาน เพื่อให้การทำงาน สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง งานใน สำนักงานมีดังนี้ 1. การตัดสินใจ 2. การติดต่อสื่อสาร 3. การเก็บข้อมูล 4. การจัดการเอกสาร 5. การจัดการข้อมูล

7 ระบบสารสนเทศสำนักงาน 1. ระบบการจัดการเอกสาร เช่น การพิมพ์ เอกสาร การออกแบบเอกสาร การ ประมวลผลรูปภาพ การกระจายเอกสาร การ เก็บรักษาเอกสาร 2. ระบบการจัดการข่าวสาร เช่น โทรสาร E- mail ไปรษณีย์เสียง 3. ระบบประชุมทางไกล เช่น การประชุม ทางไกลที่ใช้ทั้งภาพและเสียง การประชุม ทางไกลใช้เฉพาะเสียง การประชุมโดยใช้ คอมพิวเตอร์ โทรภายใน การปฏิบัติงานผ่าน ระบบสื่อสารทางไกล 4. ระบบสนับสนุนสำนักงาน เช่น โปรแกรม กลุ่ม โปรแกรมจัดระเบียบงาน โปรแกรมการ นำเสนอ กระดาษข่าวสารในสำนักงาน

8 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นระบบสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจ ของผู้บริหาร ซึ่งจะได้เรียนในบท ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ระบบย่อยของระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ 1. ระบบประมวลผลรายการ 2. ระบบจัดทำรายงานสำหรับการ จัดการ 3. ระบบสารสนเทศสำนักงาน 4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google