งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนที่ : 2 เรื่อง การวางแผน. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการบริหารโครงการภาครัฐ คณะกรรมการ สศช.สงป. จังหวัด กพร. หน่วยงานประจำ จังหวัด ชุมชน ภาคเอกชน ผู้ได้รับประโยชน์อื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนที่ : 2 เรื่อง การวางแผน. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการบริหารโครงการภาครัฐ คณะกรรมการ สศช.สงป. จังหวัด กพร. หน่วยงานประจำ จังหวัด ชุมชน ภาคเอกชน ผู้ได้รับประโยชน์อื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนที่ : 2 เรื่อง การวางแผน

2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการบริหารโครงการภาครัฐ คณะกรรมการ สศช.สงป. จังหวัด กพร. หน่วยงานประจำ จังหวัด ชุมชน ภาคเอกชน ผู้ได้รับประโยชน์อื่นๆ จากโครงการ ผู้เสียประโยชน์ จากโครงการ กธจ. คตป. นโยบาย โครงการ ผู้ดำเนิน โครงการ ผู้รับจ้าง / ผู้รับเหมา จังหวัด ส่วนราชการ / หน่วยงาน อปท.และชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับประโยชน์อื่นๆ จากโครงการ ผู้เสียประโยชน์ จากโครงการ ผู้ใช้ผลผลิต โครงการ ผู้ได้รับผลกระทบ โครงการ ผู้ตรวจราชการ สตง. หน่วยงาน ผู้ริเริ่มโครงการ ผู้วิเคราะห์ / พิจารณา โครงการ ผู้ตรวจสอบ ประเมินผล    

3 ขั้นตอนหลักในการวางแผนโครงการ กนพ. กพจ. หน่วยงานริเริ่ม โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ดำเนินการ / ผู้รับจ้าง ความต้องการ โครงการใหม่ ตรวจสอบประเมินผล การดำเนินโครงการ (ถ้ามี)/โครงการ ที่คล้ายคลึงกัน ใช้ประโยชน์ผลผลิต โครงการเติม ตรวจสอบ / ประเมินผลการ ดำเนินงานโครงการ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข    ศึกษาความเป็น ไปได้และลักษณะ การดำเนินโครงการ ริเริ่มเบื้องต้น ความต้องการผู้ใช้ ประโยชน์โครงการ ผลกระทบที่เกิดกับ ผู้มีส่วนได้เสีย ที่มา / ความต้องการ พิจารณาการใช้ งบประมาณเบื้องต้น สำหรับความเป็นไปได้ ในการริเริ่มโครงการ ระบุ / ตรวจสอบ ความต้องการกลุ่ม เป้าหมายและผล กระทบที่อาจเกิดขึ้น จัดทำ รายละเอียด โครงการ ความต้องการผู้ใช้ ประโยชน์โครงการ ผลกระทบที่เกิดกับ ผู้มีส่วนได้เสีย ขอบเขต วิเคราะห์รายละเอียด ในมิติต่างๆ จัดทำ คำขอ งปม. ยืนยัน ความต้องการ กลุ่มเป้าหมายและ ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น Budget Decision เริ่มโครงการ วิเคราะห์ความ เหมาะสม การจัดสรร งบประมาณ เห็นชอบ ให้ความ เห็นชอบ จัดทำคำขอ งบประมาณ ให้ความเห็น ชอบคำขอ รธน. / นโยบายรัฐบาล / แผนบริหารราชการแผ่นดิน / แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนา / แผนปฏิบัติงาน ทบทวน ริเริ่ม วางแผน วิเคราะห์ สงป. สำนักงานจังหวัด

4 ขั้นตอนหลักในการวางแผนโครงการ กนพ. กพจ. ผู้ว่าการ หน่วยงาน (ฝ่าย / สำนัก) สำนักงานจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มยุทธศาสตร์ ผู้ดำเนินการ / ผู้รับจ้าง  เห็นชอบแผน ทำสัญญาบริหารโครงการ ดำเนินโครงการ รายงานผล ผลผลิต  จัดทำแผนการ ปฏิบัติการและ แผนงบประมาณ ดำเนินตาม แผนปฏิบัติการและ แผนงบประมาณ โครงการ เสร็จตามแผน ? เริ่มโครงการ ใช้ประโยชน์โครงการ ความสอดคล้อง ของทั้ง 2 แผน ดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้รับผลกระทบ อนุมัติแผน ติดตามความคืบหน้า ตามแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ดำเนินการ สิ้นสุด โครงการ บริหารจัดการ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ผลผลิตโครงการ ดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้รับผลกระทบ ติดตาม/ประเมินผล ผลผลิต การใช้งาน ผลลัพธ์ และผลกระทบ รับประกัน/ดูแลรักษา สนับสนุนการบำรุงรักษา (ถ้ามี) ผลกระทบ / การเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์

5 การจัดการงบประมาณ (การวางแผนโครงการ)  ทบทวน / ตรวจสอบ / ประเมินผล การดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา  ริเริ่มโครงการใหม่ และการวิเคราะห์เบื้องต้น  การวิเคราะห์และวางแผน รายละเอียดโครงการ  การวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ  ติดตามความก้าวหน้า ของการดำเนินโครงการ  ประเมินผลการใช้งานและ การติดตาม / ปรับปรุง / แก้ไข  ทบทวน / ตรวจสอบสถานภาพโครงการ  ทบทวน / ตรวจสอบผลผลิต / ผลลัพธ์ / ผลกระทบที่เกิดขึ้น  พิจารณาที่มาของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  วิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ และความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจและสังคม  พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ  พิจารณาขอบเขตของโครงการ  วิเคราะห์ผลผลิต / ผลลัพธ์และหรือผลกระทบ  วิเคราะห์กระบวนการนำส่งผลผลิต และทรัพยากรที่ต้องใช้การดำเนินโครงการ  วิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ  จัดลำดับความสำคัญของโครง  วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน / เปรียบเทียบกับโครงการอื่น  ประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับ  พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ  ทบทวน / การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และระยะเวลา)  สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดำเนินโครงการ  ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการผลผลิต  ประเมินผลลัพธ์และติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น  สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน แนวทางการแก้และบทเรียนจากการใช้ ประโยชน์โครงการ

6 ทบทวน / ตรวจสอบสถานภาพของโครงการ ทบทวน / ตรวจสอบผลผลิต / ผลลัพธ์ / ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทบทวน / ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทบทวน / ตรวจสอบ / ประเมินผลปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  โครงการเบี่ยงเบนตามแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณหรือไม่ ?  โครงการสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นรูปธรรมอย่างไร ?  กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จาก ผลผลิตหรือไม่ ?  อะไรมักเป็นปัญหาและ อุปสรรคของโครงการ ? ดำเนินการ โครงการ ต่อเนื่อง ขยายผล โครงการ ยกเลิก โครงการ ติดตาม และเฝ้าดู ตัดสินใจ  โครงการมีความคุ้มค่าในการดำเนิน โครงการต่อเนื่องหรือไม่ ? มีทางเลือกอย่างไร ?  ทบทวน / ตรวจสอบ / ประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา

7  ริเริ่มโครงการ ตัดสินใจ จำเป็นต้องศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการ ริเริ่มแนวคิดโครงการ พิจารณาที่มาของความต้องการ พิจารณาลักษณะของโครงการ ระบุกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบุเป้าหมาย ผลผลิต และคาดการณ์ผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ / หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว ความต้องการ โครงการใหม่  โครงการที่มีมาจากปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ของกลุ่มเป้าหมาย / ประชาชนหรือไม่ ?  ความจำเป็น การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ?  วิธีการและรูปแบบในการดำเนิน โครงการให้บรรลุเป้าหมาย ?  ใครคือผู้ใช้ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย / ประโยชน์ หรือไม่ ?  โครงการส่งผลให้เกิดผลกระทบ ทั้งเชิงบวกและลบที่ยอมรับได้หรือไม่ ?

8  ริเริ่มโครงการ (ต่อ) ระบุเป้าหมาย ผลผลิต และคาดการณ์ผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ / หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว วิเคราะห์กระบวนการ และแนวคิดใหม่ (Log frame) -เรื่องความสอดคล้อง (SWOT) - ผลกระทบในมิติเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความมั่นคง (Pre – Analysis) พิจารณาศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่ ระบุทางเลือกอื่นและ วิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคโนโลยี  มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่า ดีกว่า และคุ้มค่ากว่า หรือไม่ ?  พื้นที่ใด ? ที่มีความเหมาะสม ความพร้อม และมีปัญหาน้อยที่สุด  โครงการให้ผลตอนแทนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความมั่นคงที่คุ้มค่าได้อย่างไร ?  โครงการนำไปสู่ความสำเร็จตามนโยบาย / ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ (ระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับพื้นที่) อย่างไร ?

9  ริเริ่มโครงการ (ต่อ) พิจารณาความต้องการของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะสมของหัวหน้า โครงการและทีมงาน  ความพร้อมและความเพียงพอของปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ  หัวหน้าโครงการและทีมงานมีความมุ่งมั่น และมีขีดความสามารถมากน้อยเพียงใด ? วิเคราะห์ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ และวิธีดำเนินการเบื้องต้น  ความเป็นไปได้ของกระบวนการ และวิธีการดำเนินงาน  ตัดสินใจ กพจ. เห็นชอบ

10  วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ พิจารณาขอบเขตของโครงการ วิเคราะห์โครงสร้างผลผลิต/ ผลลัพธ์/และหรือ ผลกระทบของโครงการ และประโยชน์ต่อสาธารณชน พิจารณาความก้าวหน้าและขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ วิเคราะห์กระบวนการนำส่งผลผลิต วิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่  ขอบเขตของโครงการครอบคลุมตามที่มา และความต้องการที่แท้จริงของโครงการหรือไม่ ?  ผลผลิตของโครงการนำไปสู่ผลประโยชน์ที่ได้รับ ด้านต่างๆ (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง และด้านคุณภาพชีวิต) หรือไม่ ?  กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ที่ส่งผลต่อโครงการและ ต้องนำมาพิจารณามีอะไรบ้าง ?  กระบวนการนำส่งผลผลิตเป็นไปได้ / เหมาะสมหรือไม่ ?  พื้นที่โครงการมีศักยภาพ และไม่ส่งผลกระทบ เชิงลบต่อคนในพื้นที่ ?

11  วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ (ต่อ) วิเคราะห์แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคลากร การประมาณราคา และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนิน กิจกรรม วิเคราะห์และทบทวนความคุ้มค่าของโครงการเน้นการพิจารณา ความน่าเชื่อถือของสมมติฐานและผลประโยชน์โครงการทาง เศรษฐกิจ วิเคราะห์เทคโนโลยีที่เหมาะสมแหล่งที่มาของเทคโนโลยีความ ทันสมัยของเทคโนโลยีและถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ ประโยชน์ วิเคราะห์แผนการดำเนินโครงการ Milestone หลักการส่งต่อ / เชื่อมโยง และความเสี่ยง และแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจ เกิดขึ้น  มีทรัพยากรที่เพียงพอ และพร้อมใช้งานหรือไม่ ?  โครงการนำไปสู่ผลประโยชน์ที่เหมาะสมในทุกด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง และด้านคุณภาพชีวิต) และเป็นที่ยอมรับแก่ทุกฝ่าย  เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีความเป็นไปได้ และ ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด  อะไร ? เป็น Milestone วิกฤติที่จำเป็นต้องกำหนด และความเสี่ยงใด ? ส่งผลกระทบต่อโครงการอย่าง มีนัยสำคัญ ตัดสินใจ  กนพ. เห็นชอบคำขอ

12  การวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ จัดลำดับความสำคัญของโครงการตามมิติต่างๆ (เปรียบเทียบในระดับหน่วยงาน) วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน / เปรียบเทียบกับโครงการ อื่นในลักษณะเดียวกัน ประเมินความคุ้มค่า ผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับ / เกิดขึ้น พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม  ข้อมูลโครงการครบถ้วน เพียงพอสำหรับ การตัดสินใจหรือไม่ ?  ต้นทุนของโครงการตลอดจนวัฏจักรโครงการ คุ้มค่าหรือไม่ ?  การลงทุนในโครงการใด ? ที่ให้ผลตอบแทน และผลประโยชน์ที่เหมาะสมที่สุด  ผลตอบแทนด้านสังคมและความมั่นคงมีความ น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับแก่ทุกฝ่ายอย่างไร ?  ตัดสินใจ สงป. เห็นชอบ

13  ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ จัดทำและอนุมัติแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ พิจารณาความคืบหน้า ตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ทบทวน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินงาน  แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณของโครงการ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันหรือไม่ ?  การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณ หรือไม่ ?  การปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อให้ได้ความสำเร็จ ตามเป้าหมาย รายงานผลความก้าวหน้าสรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหาและบทเรียน  อะไร ? เป็นปัญหา อุปสรรค ที่ต้องตระหนัก ระหว่างการดำเนินโครงการ

14  ประเมินผลการใช้งานและการติดตาม / ปรับปรุง / แก้ไข ประเมินผลผลิต และกระบวนการบริหารจัดการผลผลิต ประเมินผลลัพธ์ และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ติดตามผลกระทบ / การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและลบ สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไข และบทเรียน  ใคร ? เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บำรุงรักษาผลผลิโครงการ  ผลผลิตถูกใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ?  กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์ ผลผลิตด้วยความพึงพอใจหรือไม่ ?  โครงการส่งผลให้เกิดผลกระทบ ทั้งเชิงบวกและลบที่ยอมรับได้หรือไม่ ?


ดาวน์โหลด ppt ส่วนที่ : 2 เรื่อง การวางแผน. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการบริหารโครงการภาครัฐ คณะกรรมการ สศช.สงป. จังหวัด กพร. หน่วยงานประจำ จังหวัด ชุมชน ภาคเอกชน ผู้ได้รับประโยชน์อื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google