งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 โครงสร้างเดิม ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร ฝ่ายแผนข่ายและจัดสรรความถี่ กลุ่มงานโทรคมนาคม

3 โครงสร้างใหม่ ส่วนอำนวยการ กลุ่มแผนงานและเทคโนโลยี
กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ กลุ่มระบบโทรมาตร ส่วนสื่อสาร

4 เปรียบเทียบโครงสร้างเดิมและใหม่
ศูนย์สารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและเทคโนโลยี กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ส่วนสื่อสาร ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร ฝ่ายแผนข่ายและจัดสรรความถี่ กลุ่มงานโทรคมนาคม กลุ่มระบบโทรมาตร

5 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ศูนย์สารสนเทศ (ก) วางแผนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรม (ข) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และประมวลผลการจัดเก็บข้อมูล (ค) ให้การสนับสนุนทางวิชาการแกหน่วยงานของกรมที่ปฏิบัติงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (ง) ให้บริการเกี่ยวกับการสื่อสาร ทั้งระบบวิทยุ ระบบโทรทัศน์ และระบบโทรคมนาคมทุกประเภท (จ) ดำเนินการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และควบคุมเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทรวมทั้งเครื่องตรวจสอบ เครื่องวิทยุโทรคมนาคม (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1) จัดทำโครงการและแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (2) วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม (3) เป็นศูนย์กลางข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม (4) สนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ผู้ปฏิบัติงานของกรม (5) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก (6) ให้บริการเกี่ยวกับการสื่อสารทุกประเภท ภายในกรม (7) ติดตั้ง ควบคุม ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6 โครงสร้างและอัตรากำลัง

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google