งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร. ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร. ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

2 ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร ฝ่ายแผนข่ายและจัดสรรความถี่ ฝ่ายแผนข่ายและจัดสรรความถี่ กลุ่มงานโทรคมนาคม กลุ่มงานโทรคมนาคม โครงสร้างเดิม

3 ส่วนอำนวยการ ส่วนอำนวยการ กลุ่มแผนงานและเทคโนโลยี กลุ่มแผนงานและเทคโนโลยี กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ กลุ่มระบบโทรมาตร กลุ่มระบบโทรมาตร ส่วนสื่อสาร ส่วนสื่อสาร โครงสร้างใหม่

4 เปรียบเทียบโครงสร้างเดิมและใหม่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปส่วนอำนวยการ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มแผนงานและเทคโนโลยี กลุ่มงานเทคโนโลยีและ เครือข่าย กลุ่มงานเทคโนโลยีและ เครือข่าย กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อ การบริหาร กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อ การบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ กลุ่มงานสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ กลุ่มงานสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ กลุ่มพัฒนาระบบภูมิ สารสนเทศ ส่วนสื่อสารโทรคมนาคมส่วนสื่อสาร ฝ่ายติดตั้งและซ่อม บำรุง ฝ่ายติดตั้งและซ่อม บำรุง ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร ฝ่ายแผนข่ายและ จัดสรรความถี่ ฝ่ายแผนข่ายและ จัดสรรความถี่ กลุ่มงานโทรคมนาคม กลุ่มงานโทรคมนาคมกลุ่มระบบโทรมาตร ศูนย์ สารสนเทศ สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

5 หน้าที่ความรับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ ( ก ) วางแผนพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์ของกรม ( ข ) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ และประมวลผลการ จัดเก็บข้อมูล ( ค ) ให้การสนับสนุนทางวิชาการ แกหน่วยงานของกรมที่ ปฏิบัติงานด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ ( ง ) ให้บริการเกี่ยวกับการสื่อสาร ทั้งระบบวิทยุ ระบบโทรทัศน์ และระบบโทรคมนาคมทุก ประเภท ( จ ) ดำเนินการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และควบคุม เครื่องมือสื่อสารทุกประเภท รวมทั้งเครื่องตรวจสอบ เครื่อง วิทยุโทรคมนาคม ( ฉ ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (1) จัดทำโครงการและแผนงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (2) วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของกรม (3) เป็นศูนย์กลางข้อมูล ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรม (4) สนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ผู้ปฏิบัติงานของกรม (5) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและ ภายนอก (6) ให้บริการเกี่ยวกับการสื่อสารทุก ประเภท ภายในกรม (7) ติดตั้ง ควบคุม ซ่อมแซมและ บำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6 โครงสร้างและ อัตรากำลัง

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร. ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google