งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา ดร. อรสา เตติวัฒน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา ดร. อรสา เตติวัฒน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา ดร. อรสา เตติวัฒน์ orasat@nu.ac.th ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Management Information System and Case

2 บทที่ 12 ระบบสารสนเทศสำนักงาน เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้าและมีบทบาทใน การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสำนักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้องและรวดเร็ว สำนักงานและระบบสำนักงานในปัจจุบัน ได้มีการ เปลี่ยนแปลงจากการใช้แรงงานมนุษย์มาใช้เป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี มากขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานด้านการประมวลผลข้อมูล

3 ลักษณะของสำนักงาน (The nature of the office) โดยทั่วไปสำนักงานเป็นสถานที่ทำงานของพนักงาน ผู้บังคับบัญชารวมถึงผู้ติดต่อในสำนักงานจะมีบุคคล 5 ประเภท คือ 1. ผู้บริหาร 2. ที่ปรึกษา 3. เจ้าหน้าที่สายงาน 4. เลขานุการ 5. เสมียน

4 วิวัฒนาการของระบบสำนักงาน วิวัฒนาการของระบบสำนักงาน (The evolution of office system) เริ่มจาก IBM ได้พัฒนาระบบการประมวลคำ และมีการเก็บข้อมูลใบสั่ง ต่าง ๆ และพัฒนาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดกลางมาเป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

5 ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office information system) แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ 1. ระบบการจัดการเอกสาร (Document management system) 2. ระบบการจัดการข่าวสาร (Message-handling system) 3. ระบบการประชุมทางไกล (Teleconferencing system) 4. ระบบสนับสนุนสำนักงาน (Office support systems)

6 สำนักงานรวม (The integrated office) เป็นสำนักงานที่มีการจัดระบบอุปกรณ์สำนักงานให้เชื่อมกัน ส่วนสำนักงานในอนาคต จะมีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ สำนักงาน และการสื่อสารเข้าด้วยกันโดยอาศัยตัวเชื่อม (Gateway)


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา ดร. อรสา เตติวัฒน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google