งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนมาตรฐาน/ส่วนวิชา การ/ส่วนวิศวกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนมาตรฐาน/ส่วนวิชา การ/ส่วนวิศวกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนมาตรฐาน/ส่วนวิชา การ/ส่วนวิศวกรรม
ต้นแบบโครงสร้าง หน่วยงานหลัก/รอง สำนัก/กอง ส่วนอำนวยการ ส่วนยุทธศาสตร์ ส่วนมาตรฐาน/ส่วนวิชา การ/ส่วนวิศวกรรม ส่วนปฏิบัติการ ตามภารกิจ ส่วนสนับสนุน การดำเนินงาน งานด้านธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานด้านการเงิน งานด้านพัสดุ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติการ บริหารงบประมาณ ติดตามและประเมินผล การจัดการข้อร้องเรียน การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ * PMQA * การบริหารความเสี่ยง * Individual Score Card * ต้นทุนผลผลิต * Knowledge Management * HR Score Card ส่วนมาตรฐาน กำหนดมาตรฐานงานตามภารกิจของสำนัก/กอง เช่น มาตรฐานการวางโครงการ การออกแบบ การส่งน้ำและบำรุงรักษา ส่วนวิชาการ/ส่วนวิศวกรรม ดำเนินการศึกษา สำรวจ ออกแบบ ส่วนบริหารจัดการน้ำ ส่วนวางโครงการ ส่วนออกแบบ ส่วนสำรวจ ส่วนก่อสร้าง ส่วนจัดหาที่ดิน ส่วนเครื่องจักรกล Concept : เพื่อให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบการบริหารยุทธศาสตร์ และการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 สำนัก/กอง ต้นแบบ โครงสร้าง หน่วยงานสนับสนุน ส่วนอำนวยการ
ส่วนวิชาการ/มาตรฐาน (ยุทธศาสตร์) ส่วนปฏิบัติการ ตามภารกิจ งานด้านธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานด้านการเงิน งานด้านพัสดุ การเงินและบัญชี พัสดุ การเจ้าหน้าที่ ฯลฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติการ บริหารงบประมาณ ติดตามและประเมินผล การจัดการข้อร้องเรียน การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ * PMQA * การบริหารความเสี่ยง * Individual Score Card * ต้นทุนผลผลิต * Knowledge Management * HR Score Card ส่วนมาตรฐาน กำหนดมาตรฐานงานตามภารกิจของสำนัก/กอง เช่น การเงิน พัสดุ ฯลฯ Concept : เพื่อให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบการบริหารยุทธศาสตร์ และการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2

3 แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน
วิสัยทัศน์ น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการน้ำ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน สำนักพัฒนาระบบกระจายน้ำในแปลงนา หน่วยงาน หลัก สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักชลประทาน สำนักบริหารโครงการ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมฯ สำนักออกแบบวิศวกรรมฯ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ หน่วยงาน รอง กองกฎหมายและที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักเครื่องจักรกล กองแผนงาน สำนักพัฒนา โครงสร้างฯ กองการเงิน และบัญชี สำนักเลขานุการกรม หน่วยงาน สนับสนุน กองพัสดุ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มกิจกรรมพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์สารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ส่วนมาตรฐาน/ส่วนวิชา การ/ส่วนวิศวกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google