งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนัก / กอง ส่วน อำนวยการ ส่วน ยุทธศาสตร์ ส่วน ปฏิบัติกา ร ตาม ภารกิจ - จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ - จัดทำ แผนปฏิบัติการ - บริหาร งบประมาณ - ติดตามและ ประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนัก / กอง ส่วน อำนวยการ ส่วน ยุทธศาสตร์ ส่วน ปฏิบัติกา ร ตาม ภารกิจ - จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ - จัดทำ แผนปฏิบัติการ - บริหาร งบประมาณ - ติดตามและ ประเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนัก / กอง ส่วน อำนวยการ ส่วน ยุทธศาสตร์ ส่วน ปฏิบัติกา ร ตาม ภารกิจ - จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ - จัดทำ แผนปฏิบัติการ - บริหาร งบประมาณ - ติดตามและ ประเมินผล - การจัดการข้อ ร้องเรียน - การจัดการ ภาครัฐสมัยใหม่ * PMQA * การบริหาร ความเสี่ยง * Individual Score Card * ต้นทุน ผลผลิต * Knowledge Management * HR Score Card - จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ - จัดทำ แผนปฏิบัติการ - บริหาร งบประมาณ - ติดตามและ ประเมินผล - การจัดการข้อ ร้องเรียน - การจัดการ ภาครัฐสมัยใหม่ * PMQA * การบริหาร ความเสี่ยง * Individual Score Card * ต้นทุน ผลผลิต * Knowledge Management * HR Score Card ส่วนมาตรฐาน กำหนดมาตรฐาน งานตามภารกิจ ของสำนัก / กอง เช่น มาตรฐานการ วางโครงการ การ ออกแบบ การส่ง น้ำและบำรุงรักษา ส่วนวิชาการ / ส่วนวิศวกรรม ดำเนินการศึกษา สำรวจ ออกแบบ ส่วนมาตรฐาน กำหนดมาตรฐาน งานตามภารกิจ ของสำนัก / กอง เช่น มาตรฐานการ วางโครงการ การ ออกแบบ การส่ง น้ำและบำรุงรักษา ส่วนวิชาการ / ส่วนวิศวกรรม ดำเนินการศึกษา สำรวจ ออกแบบ ส่วน สนับสนุน การ ดำเนินงา น - งานด้าน ธุรการ - งานการ เจ้าหน้าที่ - งานด้าน การเงิน - งานด้าน พัสดุ - งานด้าน ธุรการ - งานการ เจ้าหน้าที่ - งานด้าน การเงิน - งานด้าน พัสดุ ส่วน เครื่องจักรก ล ส่วน บริหาร จัดการน้ำ ส่วน วางโครงกา ร ส่วน ออกแบบ ส่วน สำรวจ ส่วน ก่อสร้าง ส่วนจัดหา ที่ดิน ส่วน บริหาร จัดการน้ำ ส่วน วางโครงกา ร ส่วน ออกแบบ ส่วน สำรวจ ส่วน ก่อสร้าง ส่วนจัดหา ที่ดิน ต้นแบบ โครงสร้าง หน่วยงาน หลัก / รอง ส่วนมาตรฐาน / ส่วนวิชา การ / ส่วนวิศวกรรม Concept : เพื่อให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบการบริหารยุทธศาสตร์ และการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 สำนัก / กอง ส่วน อำนวยการ ส่วนวิชาการ / มาตรฐาน ( ยุทธศาสตร์ ) ส่วน ปฏิบัติการ ตามภารกิจ - จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ - จัดทำแผนปฏิบัติ การ - บริหาร งบประมาณ - ติดตามและ ประเมินผล - การจัดการข้อ ร้องเรียน - การจัดการภาครัฐ สมัยใหม่ * PMQA * การบริหาร ความเสี่ยง * Individual Score Card * ต้นทุนผลผลิต * Knowledge Management * HR Score Card - จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ - จัดทำแผนปฏิบัติ การ - บริหาร งบประมาณ - ติดตามและ ประเมินผล - การจัดการข้อ ร้องเรียน - การจัดการภาครัฐ สมัยใหม่ * PMQA * การบริหาร ความเสี่ยง * Individual Score Card * ต้นทุนผลผลิต * Knowledge Management * HR Score Card ส่วน มาตรฐาน กำหนด มาตรฐานงาน ตามภารกิจ ของสำนัก / กอง เช่น การเงิน พัสดุ ฯลฯ - งานด้าน ธุรการ - งานการ เจ้าหน้าที่ - งานด้าน การเงิน - งานด้าน พัสดุ - งานด้าน ธุรการ - งานการ เจ้าหน้าที่ - งานด้าน การเงิน - งานด้าน พัสดุ การเงินและ บัญชี พัสดุ การเจ้าหน้าที่ ฯลฯ การเงินและ บัญชี พัสดุ การเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ต้นแบบ โครงสร้าง หน่วยงาน สนับสนุน Concept : เพื่อให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบการบริหารยุทธศาสตร์ และการบริหารภาครัฐสมัยใหม่ อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการน้ำ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและบรรเทา ภัยอันเกิดจากน้ำ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาพื้นที่ทำการเกษตร ในเขตชลประทาน วิสัยทัศน์ หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง หน่วยงานสนับสนุน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำสำนักชลประทาน สำนักพัฒนาระบบ กระจายน้ำในแปลงนา สำนักบริหาร โครงการ กองกฎหมาย และที่ดิน สำนักสำรวจ ด้านวิศวกรรมฯ สำนักวิจัยและ พัฒนา สำนักออกแบบ วิศวกรรมฯ สำนัก เครื่องจักรกล กองแผนงาน กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร สำนักพัฒนา โครงสร้างฯ กลุ่มตรวจสอบ ภายใน กองการเงิน และบัญชี กลุ่มกิจกรรม พิเศษ กองพัสดุ ศูนย์สารสนเทศ สำนักอุทกวิทยา และบริหารน้ำ สำนัก เลขานุการกรม


ดาวน์โหลด ppt สำนัก / กอง ส่วน อำนวยการ ส่วน ยุทธศาสตร์ ส่วน ปฏิบัติกา ร ตาม ภารกิจ - จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ - จัดทำ แผนปฏิบัติการ - บริหาร งบประมาณ - ติดตามและ ประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google