งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายการบังคับบัญชาเดิม ตัวอย่าง. เห็นสมควรอยู่ใน ฝ่ายสื่อสารฯ โครงสร้างของกรมฯที่จะใช้ ส่วนใหญ่จะมีระบบ พร้อมอยู่แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายการบังคับบัญชาเดิม ตัวอย่าง. เห็นสมควรอยู่ใน ฝ่ายสื่อสารฯ โครงสร้างของกรมฯที่จะใช้ ส่วนใหญ่จะมีระบบ พร้อมอยู่แล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายการบังคับบัญชาเดิม ตัวอย่าง

2 เห็นสมควรอยู่ใน ฝ่ายสื่อสารฯ โครงสร้างของกรมฯที่จะใช้ ส่วนใหญ่จะมีระบบ พร้อมอยู่แล้ว

3 กิจกรรม ปัจจุบัน กิจกรรมที่ รับผิดชอบ - ติดตั้งและซ่อมบำรุง - วิทยุสื่อสาร - โทรศัพท์ / โทรสาร - อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ - ระบบเครือข่าย กิจกรรมที่ รับผิดชอบ - ระบบสารสนเทศเพื่อ การสื่อสาร - ข้อมูลและการสื่อสาร - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ - เว็บไซต์ / เครือข่าย Internet - อีเมลล์ /SMS - ระบบ Intranet - ระบบกล้องวงจรปิด ( รักษาความ ปลอดภัย ) ด้วยกล้อง CCTV ฝ่ายสื่อสาร สชป.8 ( เดิม ) งานบริการ สื่อสาร งานซ่อมบำรุง สื่อสาร ศูนย์สารสนเทศ กิจกรรมที่ รับผิดชอบ - บริการรับ – ส่ง ข่าว - วิทยุสื่อสาร - โทรศัพท์ (Voip) - โทรสาร - โทรสารผ่าน Vpn - ระบบประชุม ทางไกล ( วีดีโอคอน เฟอร์เรนจ์ ) การมอบหมายจึงไม่สอดคล้องกันทุกสำนักฯ เพราะต่าง ฝ่ายต่างหน่วยงานกันรับผิดชอบ ตัวอย่าง

4 ขอปรับปรุงและแก้ไข การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในใหม่ ( ของ สชป. 1-17 ) กลุ่มงานไฟฟ้าสื่อสารและ สารสนเทศ งานบริการ สื่อสาร งานซ่อมบำรุง งานไฟฟ้า ศูนย์ สารสนเทศ ( ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 ที่ขอปรับปรุง ) ภารกิจใหม่ที่ เพิ่มเข้ามา

5 หน้าที่การบริหารภายในที่ขอปรับปรุงใหม่ ( เฉพาะฝ่ายสื่อสารฯ ส่วน เครื่องจักรกล สชป.1-17 ) กลุ่ม เครื่องจักรกล กลุ่มงานไฟฟ้า สื่อสาร และสารสนเทศ งานบริการ สื่อสาร งานซ่อมบำรุงศูนย์สารสนเทศ - บริการรับ - ส่งข่าว - วิทยุสื่อสาร - โทรศัพท์ ( Voip ) - โทรสาร - โทรสารผ่าน Vpn - ระบบประชุม ทางไกล ( วิดีโอคอนเฟอร์เรนจ์ ) - ระบบสารสนเทศเพื่อ การสื่อสาร - ข้อมูลและการสื่อสาร - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - เว็บไซต์ / เครือข่าย Internet - อีเมลล์ / SMS - ระบบ Intranet - ระบบกล้องวงจรปิด ( รักษาความ ปลอดภัย ) งานไฟฟ้า - ติดตั้งและซ่อมบำรุง - วิทยุสื่อสาร - โทรศัพท์ / โทรสาร - อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ - ระบบเครือข่าย - ไฟฟ้าแสงสว่าง - เครื่องทำความ เย็น - อุปกรณ์ไฟฟ้า - เครื่องจักรกล ไฟฟ้า - เครื่องควบคุม อัตโนมัติ - ระบบประปา และสุขภัณฑ์ หมายเหตุ. ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆนี้ สชป.8 รับผิดชอบอยู่และปฏิบัติจริงในหน้าที่ ขณะนี้เป็น งาน มอบหมาย พิเศษ ภารกิจใหม่ที่ เพิ่มเข้ามา

6 “ หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีที่รอ คอย ” จากคณะทำงานฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 นำเสนอโดยเลขาคณะทำงาน นายวัชระ ดางาม ( ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน ) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8 และรับผิดชอบหัวหน้าศูนย์ สารสนเทศ สชป. ๘ จ. นครราชสีมา ในปัจจุบัน สถานที่ติดต่อ สำนัก ชลประทานที่ 8 จ. นม. เบอร์โทร 0-4435-4773 เบอร์ fax 0-4435-3193 มือถือ 0-8963-08846 e-mail : commu6@ji- net.com


ดาวน์โหลด ppt สายการบังคับบัญชาเดิม ตัวอย่าง. เห็นสมควรอยู่ใน ฝ่ายสื่อสารฯ โครงสร้างของกรมฯที่จะใช้ ส่วนใหญ่จะมีระบบ พร้อมอยู่แล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google